Tužba SNP CG radi poništenja Odluke Predsjednika opštine Mojkovac, 11.11.2009. godine
 

SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE

Broj: 03-511
Podgorica, 11.11.2009. godine

 

UPRAVNI SUD CRNE GORE
 

TUŽIOC: Socijalistička narodna partija Crne Gore, Koju zastupa predsjednik Partije SRĐAN MILIĆ, Podgorica, ul.Vaka Đurovića br.5

TUŽENI: Predsjednik Opštine Mojkovac
 

TUŽBA
Radi poništenja Odluke o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Mojkovac, ("Službeni list CG"-opštinski propisi, broj 31/09 i 34/09)

Z bog:

-povrede materijalnih propisa,
-pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja

Odlukom tuženog broj 01-1381 od 25.09.2009.godine, raspisani su izbori za odbornike Skupštine opštine Mojkovac.

Utužena Odluka objavljenja je u "Službenom listu CG" -opštinski propisi, broj 31/09, od 28. septembra 2009. godine, kao i u "Službenom listu CG"¬opštinski propisi, broj 34/09 od 28. oktobra 2009.godine (ispravka Odluke).

Utužena Odluka, saglasno odredbama člana 7 Zakona o upravnom sporu predstavlja konačni upravni akt.

U donošenju utuženog akta nije pravilno primijenjen Zakon, i pogrešno je utvrđeno činjenično stanje, a ovo iz sljedećih razloga:

Ustavom Crne Gore utvrđeno je da pojedinačni pravni akt mora biti saglasan sa zakonom i da konačni pravni akti uživaju sudsku zaštitu (član 148).

Zakonom o izboru odbornika i poslanika, propisano je: da se Odlukom o raspisivanju izbora utvrđuju rokovi za sprovođenje izbornih radnji propisanih ovim zakonom i određuje dan održavanja izbora (član 13 stav 2), i da se izborna lista za izbor odbornika dostavlja opštinskoj izbornoj komisiji, a za izbor poslanika Republičkoj izbornoj komisiji najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora, a najkasnije 25 dana prije dana održavanja izbora (član 46 stav 1).

Odredbama tačke 2 utužene Odluke propisano je da će se izbori za odbornike Skupštine opštine Mojkovac održati dana 06.12.2009.godine.

Odredbama tačke 4 utužene Odluke propisano je da rok za dostavljanje izbornih lista za odbornike opštinskoj izbornoj komisiji počinje teći od l5.10.2009.godine, a završava se 11.11.2009.godine.

U skladu sa citiranim zakonskim odredbama tuženi je bio dužan raspisati izbore za odbornike Skupštine opštine Moj kovac, na način, da se izborna lista za izbor odlbornika dostavlja opštinskoj izbornoj komisiji najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Međutim, utuženom odlukom (tačka 4), od dana kojim se završava mogućnost dostavljanja izbornih lista za odbornike, do dana održavanja izbora, određen je vremenski rok manji od 25 dana (24 dana).

Tužioc ističe da je pitanje računanja rokova decidno određeno u svim procesnim zakonima (Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o parničnom postupku, Zakonik o krivičnom postupku). Tako je odredbama člana 90 stav (2) Zakona o opštem upravnom postupku propisano da, kada je rok određen po danima, dan u koji je dostavljanje ili saopštenje izvršeno, odnosno u koji pada događaj od koga roka treba računati trajanje roka ne uračunava se u rok, već se za početak roka uzima prvi naredni dan. Istovjetne odredbe sadržane su i u drugim procesnim zakonima.

Zbog svega navedenog donesena Odluka Tuženog je NE ZAKONITA.

Utuženom Odlukom povrijeđeno je pravo i na zakonu zasnovan interes Tužioca kao političke stranke u Skupštini opštine Mojkovac .

Na osnovu svega izloženog Tužioc predlaže da Upravni sud Crne Gore, donese-

Presudu

USVAJA SE tužbeni zahtjev Tužioca i poništava kao nezakonita Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Mojkovac ("Službeni list CG"-opštinski propisi, broj 31/09 i 34/09), koju je donio Predsjednik Opštine Mojkovac.

P.S. Tužioc ukazuje na neophodnost HITNOG POSTUPANJA Upravnog suda Crne Gore po podnesenoj Tužbi, jer su u toku izborne aktivnosti i teku rokovi utvrđeni utuženom Odlukom.


PRILOG:

Kopija utužene Odluke

PREDSJEDNIK
Srđan Milić