Категорије
Друштво

Zorica Kovačević napustila KCCG i potvrdila imenovanje Jevta Erakovića

Di­rek­to­ri­ca Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Zo­ri­ca Ko­va­če­vić na­pu­sti­la je ju­če tu funk­ci­ju i na­ja­vi­la da će Vla­da da­nas ime­no­va­ti na nje­no mje­sto ne­u­ro­lo­ga Jev­ta Era­ko­vi­ća. Ko­va­če­vić je is­ta­kla da je za go­di­nu i po, od ka­da je vo­di­la usta­no­vu, u re­no­vi­ra­nje i mo­der­ni­za­ci­ju ulo­že­no oko 10.000.000 eura. Ona je ka­za­la da je na Mi­ni­star­stvu zdra­vlja i Vla­di da se po­ve­ća­ju pla­te lje­ka­ri­ma i da za to ima nov­ca. Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re do­ni­ra­la je ju­če KCCG 20 hi­lja­da eura za na­bav­ku me­di­cin­ske opre­me, ko­jom će, ka­ko je sa­op­šte­no, ta zdrav­stve­na usta­no­va po­bolj­ša­ti di­jag­no­stič­ke i te­ra­pe­ut­ske pro­ce­du­re u je­di­ni­ci in­ten­ziv­nog li­je­če­nja
– Lje­ka­ri­ma i me­di­cin­skom oso­blju u 2019. go­di­ni mo­ra­ju bi­ti po­ve­ća­ne pla­te. Po­šte­no i sa­vje­sno sam ra­di­la svoj po­sao, mno­go je ura­đe­no u pro­te­klom pe­ri­o­du, uve­li smo no­ve me­to­de li­je­če­nja, na­ba­vi­li sa­vre­me­ne apa­ra­te za se­dam mi­li­o­na ko­je je Vla­da opredijelila. Do­bi­li smo pre­ko 3.000.000 do­na­ci­ja i znat­no unaprijedili uslo­ve. Sma­nje­ne su li­ste če­ka­nja, ta­ko da se na ka­ta­te­ri­za­ci­ju če­ka ne­dje­lju da­na, na ope­ra­ci­je oka i za­hva­te or­to­pe­da do mje­sec da­na. Za­do­volj­na sam sa­rad­njom sa oso­bljem Kli­nič­kog cen­tra iako je ovo bio moj naj­ve­ći iza­zov u ka­ri­je­ri. Ovo je moj po­sljed­nji rad­ni dan u KCCG, sju­tra je sjed­ni­ca Skup­šti­ne Op­šti­ne Da­ni­lov­grad ka­da ću bi­ti iza­bra­na za pred­sjed­ni­cu, a na­sli­je­di­će me čo­vjek ko­ji je i do sa­da bio u mom ti­mu Jev­to Era­ko­vić – is­ta­kla je Ko­va­če­vić.
Ugo­vor o do­na­ci­ji pot­pi­sa­li su iz­vr­šni di­rek­tor EPCG Igor No­ve­ljić i di­rek­to­ri­ca KCCG Zo­ri­ca Ko­va­če­vić.
No­ve­ljić je ka­zao da EPCG ni­ka­da ni­je za­bo­ra­vi­la od­go­vor­nost ko­ju ima pre­ma dru­štvu i dr­ža­vi u ko­joj, ka­ko je is­ta­kao, uspje­šno oba­vlja svo­ju osnov­nu dje­lat­nost.
– Po­moć u po­bolj­ša­nju zdrav­stve­nih uslu­ga sta­nov­ni­štvu, pro­svjet­nim usta­no­va­ma, in­sti­tu­ci­ja­ma od po­seb­nog zna­ča­ja, sport­skim sa­ve­zi­ma i po­je­din­ci­ma, na li­sti su pri­o­ri­te­ta na­še kom­pa­ni­je, po če­mu je Elek­tro­pri­vre­da po­zna­ta i pre­po­zna­ta – is­ta­kao je No­ve­ljić, na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.
On je po­ja­snio da me­di­cin­sku opre­mu, či­ju je na­bav­ku fi­nan­si­ra­la EPCG, či­ne in­tu­ba­ci­o­ni bron­ho­sko­pi, ko­ji su, ka­ko je uka­zao, neo­p­hod­ni Kli­ni­ci za ane­ste­zi­ju i in­ten­ziv­nu te­ra­pi­ju Kli­nič­kog cen­tra i pred­sta­vlja­ju stan­dard za rje­ša­va­nje ote­ža­nog di­saj­nog pu­ta u ope­ra­ci­o­noj sa­li.
– Ku­po­vi­nom ure­đa­ja Kli­nič­ki cen­tar će uve­li­ko po­bolj­ša­ti di­jag­no­stič­ke i te­ra­pe­ut­ske pro­ce­du­re u je­di­ni­ci in­ten­ziv­nog li­je­če­nja – po­ru­čio je No­ve­ljić

Izvor: Dan.co.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

shares