Категорије
Актуелно

Nema odgovornosti za nerad u Vladi

Ministarstvo vanjskih poslova realizovalo je samo 25 odsto programa, Ministarstvo odbrane nije sprovelo nijednu obavezu, dok je resor zdravlja izvršio svega 20 odsto programskih obaveza

Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić do­sad ni­je sank­ci­o­ni­sao ni­jed­nog mi­ni­sta­ra, upr­kos lo­šim re­zul­ta­ti­ma mi­ni­star­sta­va u re­a­li­zo­va­nju vla­di­nih pro­gram­skih ak­tiv­no­sti. Da ne­ka mi­ni­star­stva ne­ma­ju baš za­vid­ne re­zul­ta­te u pro­gram­skom ra­du mo­že se vi­dje­ti u do­ku­men­ti­ma Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta Vla­de Cr­ne Go­re. Ra­di se o iz­vje­šta­ji­ma o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ra­da Vla­de za 2017. i 2018. go­di­nu, ko­ji se ob­ja­vlju­ju po kvar­ta­li­ma, od­no­sno tro­mje­seč­no.
Ta­ko u iz­vje­šta­ju o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ra­da Vla­de za pr­vi kvar­tal 2017. go­di­ne pi­še da je Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, na či­jem je če­lu mi­ni­star Sr­đan Dar­ma­no­vić, re­a­li­zo­va­lo sa­mo 25 od­sto pro­gra­ma ra­da u tom kvar­ta­lu. U dru­gom kvar­ta­lu iste go­di­ne Mi­ni­star­stvo od­bra­ne, mi­ni­stra Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća, ima­lo je nu­la od­sto re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma. I Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, mi­ni­stra Ke­ma­la Hra­po­vi­ća, u istom pe­ri­o­du re­a­li­zo­va­lo je sve­ga 20 od­sto pro­gram­skih oba­ve­za.
Kad je u pi­ta­nju tre­ći kvar­tal 2017. go­di­ne – Mi­ni­star­stvo spor­ta, mi­ni­stra Ni­ko­le Ja­no­vi­ća, osta­lo je na nu­li. Tu je po­no­vo Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, ko­je je do­šlo do 33 od­sto re­a­li­zo­va­nih ak­tiv­no­sti. U istom vre­men­skom pe­ri­o­du i Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, na či­jem je če­lu mi­ni­star Ke­mal Pu­ri­šić, ni­je se mo­glo po­hva­li­ti ve­li­kim pro­cen­tom re­a­li­za­ci­je plan­skih ak­tiv­no­sti – do­sti­gli su sve­ga 28,6 od­sto re­a­li­za­ci­je pla­ni­ra­nog pro­gra­ma.
U pe­ri­o­du od ju­la do sep­tem­bra 2017. go­di­ne Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća, ni­je re­a­li­zo­va­lo pla­ni­ra­ni pro­je­kat i osta­lo je na nu­li. Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, mi­ni­stra Meh­me­da Zen­ke, u istom pe­ri­o­du ta­ko­đe je bi­lo na nu­li, kad je u pi­ta­nju ste­pen re­a­li­za­ci­je pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta.
U pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne sta­nje je bi­lo sle­de­će – Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va ima­lo je re­a­li­za­ci­ju pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta 33 od­sto. Svi osta­li su ima­li pre­ko 75 od­sto. U vla­di­nim iz­vje­šta­ji­ma se vi­di da je sta­nje u dru­gom kvar­ta­lu 2018. go­di­ne bi­lo ne­što bo­lje kad je u pi­ta­nju re­a­li­za­ci­ja pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti. Ta­ko je u tom pe­ri­o­du sa­mo Mi­ni­star­stvo pro­svje­te, mi­ni­stra Da­mi­ra Še­ho­vi­ća, ima­lo ne­što sla­bi­ji uči­nak – re­a­li­zo­va­li su 50 od­sto od pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta, dok je kod osta­lih pro­ce­nat re­a­li­za­ci­je bio pre­ko 75 od­sto.
Funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­le­ta Ra­do­va­nić ka­zao je da, na­ža­lost, ova­ko lo­še kvar­tal­ne iz­vje­šta­je ima­mo već du­že vri­je­me.
– Sa­da je već ču­ve­na iz­ja­va pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća da od mi­ni­sta­ra oče­ku­je br­ze re­zul­ta­te, is­pu­nje­nje oba­ve­za iz pla­na ra­da i da će sva­ko od njih sno­si­ti od­go­vor­nost za loš rad. Me­đu­tim, već je sa­da de­fi­ni­tiv­no ja­sno da mi­ni­stri ima­ju lo­še re­zul­ta­te i da za to ne tr­pe ni­ka­kve po­sle­di­ce – ka­zao je Ra­do­va­nić.
Is­ta­kao je da, umje­sto da zbog ne­is­pu­nja­va­nja za­da­ta­ka sno­se po­li­tič­ku od­go­vor­nost, mi­ni­stri uži­va­ju u svim pri­vi­le­gi­ja­ma ko­je nji­ho­va funk­ci­ja no­si.
– Tu su ogrom­ne za­ra­de za cr­no­gor­ske uslo­ve, ko­ri­šće­nje slu­žbe­nih auto­mo­bi­la, pla­ća­nje dnev­ni­ca, tro­ško­vi re­pre­zen­ta­ci­je…dok na­su­prot to­me ima­mo mi­nor­ne re­zul­ta­te, na­ro­či­to od­re­đe­nih mi­ni­star­sta­va. Pre­mi­jer Mar­ko­vić je čak to­li­ko da­le­ko išao u svo­jim iz­ja­va­ma da je is­ti­cao da će sva­kog ko ne bu­de na vi­si­ni pla­ni­ra­nih za­da­ta­ka, smi­je­ni­ti, od­no­sno za­mi­je­ni­ti, što se do da­nas ni­je de­si­lo, upr­kos po­ra­ža­va­ju­ćim broj­ka­ma ko­je od­re­đe­ni mi­ni­stri ima­ju – ka­že Ra­do­va­nić.
Vl.O.–M.V.

Na­sta­vi­li sa lo­šom po­li­ti­kom

Ra­do­va­nić je re­kao da je sa­da­šnja vla­da pre­po­zna­ta kao vla­da kon­ti­nu­i­te­ta, ko­ja je na­sta­vi­la sa po­gub­nom po­li­ti­kom De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS).
– Enorm­na za­du­ži­va­nja, rast jav­nog du­ga, fi­nan­si­je ko­je su pred ko­lap­som, to su glav­ne od­li­ke Mar­ko­vi­će­vog ka­bi­ne­ta. Po­zna­to je da Vla­da ko­ja svo­ju eko­nom­sku i fi­skal­nu po­li­ti­ku ba­zi­ra na uzi­ma­nju no­vih kre­dit­nih aran­žma­na i uvo­đe­nju no­vih na­me­ta, po­re­za i tak­si, mo­že sa­mo da do­ve­de do ko­lap­sa. Sta­nje u pro­svje­ti i zdrav­stvu, kao osno­vim stu­bo­vi­ma sva­kog dru­štva, ka­ta­stro­fal­no je lo­še. Sa­da već de­fi­ni­tiv­no mo­že­mo kon­sta­to­va­ti da je Mar­ko­vi­će­va iz­ja­va o ocje­nji­va­nju ra­da mi­ni­sta­ra bi­la pra­zna po­li­tič­ka pri­ča i da ova i ova­kva vla­da ne­ma ni po­li­tič­ki, ni struč­ni, a ni mo­ral­ni ka­pa­ci­tet i in­te­gri­tet da spro­ve­de re­for­me ko­je su Cr­noj Go­ri na­su­šno neo­p­hod­ne – za­klju­čio je Ra­do­va­nić

Izvor: Dan.co.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.