Категорије
Култура

Na jubilarni Si dens stižu Bajaga, Rambo i majstori latino zvuka

Ple­ja­di ovo­go­di­šnjih kult­nih ime­na, hit­mej­ke­ra i iz­vo­đa­ča svjet­ske i re­gi­o­nal­ne mu­zič­ke sce­ne na ovo­go­di­šnjem pe­tom ju­bi­lar­nom Si dens fe­sti­va­lu pri­dru­ži­će se i bend či­je je ime ne­ras­ki­di­vo ve­za­no za rok ovih pro­sto­ra, sa­stav Ba­ja­ga i In­struk­to­ri! Mom­či­lo i eki­pa sti­žu na glav­nu fe­sti­val­sku bi­nu, Ad­di­ko Main Sta­ge po­we­red by Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Bu­dve, u su­bo­tu 30. av­gu­sta da za­jed­no u ho­ru sa fa­no­vi­ma za­pje­va­ju ne­ke od naj­ve­ćih hi­to­va ko­ji su ih smje­sti­li u sam vrh rok sce­ne kao i ne­ke od nu­me­ra sa ak­tu­el­nog al­bu­ma „U sa­li lom”.
Istog da­na na glav­nu fe­sti­val­sku bi­nu i pre­div­nu pla­žu Bu­lja­ri­ca u Bu­dvi sti­že i je­dan od naj­a­u­ten­tič­ni­jih umjet­ni­ka sa pro­sto­ra Bal­ka­na, na­še go­re list, svjet­ski me­ga-car Ram­bo Ama­de­us! Pu­bli­ka ovo­go­di­šnjeg fe­sti­va­la ima­će pri­li­ku da ču­je ne­ke od nje­go­vih sjaj­nih nu­me­ra „Bal­kan boj”, „Ur­ba­no, sa­mo ur­ba­no”, „Euro ne­u­ro” i dru­ge.
Du­goj li­sti sjaj­nih iz­vo­đa­ča na Si dens fe­sti­va­lu pri­dru­ži­će se i kro­so­ver sa­stav iz Ni­ša Ste­reo Ba­na­na, in­ter­na­ci­o­nal­na DJ zvi­je­zda Vi­to Men­dez, kao i pod­go­rič­ki DJ La­do Ra­ič­ko­vić.
Uz­bu­dlji­vo će bi­ti i na Aqua Vi­va La­ti­no bi­ni, gdje će ta­las za­vo­dlji­vih la­ti­no rit­mo­va da­le­kih i eg­zo­tič­nih ze­ma­lja za­plju­snu­ti uva­lu Bu­lja­ri­ca u Bu­dvi, a ma­gi­ja at­mos­fe­re kar­ne­va­la uz iz­u­zet­no ener­gič­ne ple­so­ve sal­sa, mam­bo, me­ren­gue, Rum­ba, bac­ha­ta, bom­ba, ple­na uči­ni­će fe­sti­val­ske da­ne i no­ći još vre­li­jim. Na Si dens sti­žu mi­lje­ni­ci pu­bli­ke Cho­ma, DJ Ses­ha, Sam­ba­kin­has, ko­ji će uz raz­i­gra­ne per­for­man­se za­ba­vlja­ti pu­bli­ku u pe­tak 31. av­gu­sta i su­bo­tu 1. sep­tem­bra to­kom dnev­nog i ve­čer­njeg pro­gra­ma fe­sti­va­la. I to ni­je sve, lju­bi­te­lje do­brog zvu­ka oče­ku­je i Si­lent di­sco uz mu­zi­ku ko­ju će za sve po­sje­ti­o­ce pu­šta­ti Mi­lan Ko­va­če­vić, Dirty, i Mr Fa­na­tik.
Svo­je na­stu­pe na pe­tom ju­bi­lar­nom iz­da­nju Si dens fe­sti­va­la ko­ji će bi­ti odr­žan od če­tvrt­ka, 30. av­gu­sta do su­bo­te, 1. sep­tem­bra pla­ži Bu­lja­ri­ca u Bu­dvi po­tvr­di­li su Ni­le Rod­gers & Chic, Di­mi­tri Ve­gas & Li­ke Mi­ke, Paul Kal­kbren­ner, Ni­na Kra­viz, Ali­ce Mer­ton, Dax J, Lost Fre­qu­en­ci­es, Bu­rak Yeter, An­ti­go­ne, Fran­co­is X, Shlømo, Eagles & But­ter­fli­es, Fi­la­tov & Ka­ras, So­fia Ro­di­na, Mar­ko Na­stić, PTU Li­ve, Hlad­no pi­vo, Van Gog, Mar­ko Lo­u­is, Saj­si MC, Kre­šo Ben­gal­ka, Voj­ko V, Who See, Bas­si­vity Show­ca­se, Lag, Va­kat AKA Alek­san­dar Grum, Fo­rest Pe­o­ple, Gil­lerz & Be Good, Ili­ja Đo­ko­vić, Su­gar Lobby, Mo­no­sac­cha­ri­de, Bod­zie, Po­pi Di­vi­ne, Mr. Lek­ka, Bran­ko Vu­ko­vić, Bu­ba, Ve­gim & Fle­kit­za, Ana RS, TZ Pro­ject, ČX, Sa­bi­naa, Jan De R, Danny Cruz, Ros­ske, Oysha, Mir­ko i Meex, Lucky Dee, Ca­vin Vi­vi­a­no, Mark funk, Vll & Vash, Drop De­part­ment, Di­volly & Mark­ward i mno­gi dru­gi.
Pje­šča­na i šljun­ko­vi­ta oba­la ob­gr­lje­na po­ja­som bo­ro­ve i li­sto­pad­ne gu­ste šu­me i tri sto­ti­ne go­di­na sta­rim ma­sli­nja­kom, či­ni Bu­lja­ri­cu pra­vom ze­le­nom oazom i sa­vr­še­nom lo­ka­ci­jom za du­ge ljet­nje fe­sti­val­ske no­ći, pra­će­ne sjaj­nim dnev­nim žur­ka­ma uz naj­bo­lje dru­štvo, kok­te­le i zvuk ta­la­sa.
Za sve fe­sti­val­ske fa­no­ve u Cr­noj Go­ri, Si dens je obez­bi­je­dio or­ga­ni­zo­van auto­bu­ski pre­voz iz go­to­vo svih cr­no­gor­skih gra­do­va ka pla­ži Bu­lja­ri­ca u vri­je­me tra­ja­nja fe­sti­va­la, ko­ji će se od­vi­ja­ti sva­ko­dnev­no od 30. av­gu­sta do 2. ju­la. Vi­še in­for­ma­ci­ja o pro­gra­mu fe­sti­va­la, pre­vo­zi­ma, smje­šta­ju mo­gu se pro­na­ći na zva­nič­no saj­tu www.se­a­dan­ce­fe­sti­val.me. A.Š..

Ula­zni­ce po pro­mo ci­je­ni sa­mo do 22. av­gu­sta

Kom­ple­ti ula­zni­ca za tri da­na fe­sti­va­la mo­gu se ku­pi­ti po ci­je­ni od 24.99 eura, sa­mo do sri­je­de 22. av­gu­sta. U pro­da­ji su i dnev­ne ula­zni­ce i to po ci­je­ni od 14.99 eura po­je­di­nač­no. Po­red re­dov­nih ula­zni­ca, u pro­da­ji se mo­gu na­ći i ula­zni­ce za VIP zo­nu ovo­go­di­šnjeg fe­sti­va­la. Vla­sni­ci VIP Gold ula­zni­ca uži­va­će po­god­no­sti u vi­du po­seb­nog pul­ta za za­mje­nu na­ru­kvi­ca, za­seb­nog ula­za na fe­sti­val kao i pri­stu­pa VIP te­ra­si. Ci­je­na jed­no­dnev­ne VIP ula­zni­ce za pr­vi dan iz­no­si 40 eura, a dru­gi i tre­ći dan po­je­di­nač­no 60 eura. VIP Gold pa­ket ula­zni­ca za sva če­ti­ri da­na iz­no­si 100 eura. Od ju­če se ula­zni­ce mo­gu ku­pi­ti i na Tr­gu u Sta­rom gra­du u Bu­dvi, na in­fo pul­tu fe­sti­va­la, gdje će svi za­in­te­re­so­va­ni mo­ći da do­bi­ju in­for­ma­ci­je o fe­sti­va­lu, ku­pe ula­zni­ce ali i do­bro se za­ba­ve kroz na­grad­ne igre.
Kom­ple­ti ula­zni­ca, dnev­nih ula­zni­ca, kam­pa kao i VIP ka­ra­ta mo­gu se ku­pi­ti u pro­daj­noj mre­ži GIGSTIX Mon­te­ne­gro na 54 pro­daj­na mje­sta u 23 gra­da Cr­ne Go­re. Spi­sak obje­ka­ta u ko­ji­ma se mo­gu na­ba­vi­ti ula­zni­ce za Si dens do­stu­pan je na zva­nič­nom saj­tu fe­sti­va­la: www.se­a­dan­ce­fe­sti­val.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.