Категорије
Спорт

Ana Milačić na svečanosti u Atini proglašena za najbolju rukometašicu Grčke

Pred­vo­di­la je AEK do du­ple kru­ne. Bi­la pra­vi li­der ti­ma ko­ji je bio do­mi­nan­tan, pa tre­ne­ri i ka­pi­te­ni svih klu­bo­va ko­ji se tak­mi­če u Pr­voj li­gi ni­su ima­li di­le­mu – Ana Mi­la­čić jed­no­gla­sno je pro­gla­še­na za naj­bo­lju ru­ko­me­ta­ši­cu Grč­ke u pro­šloj se­zo­ni.
Cr­no­gor­skoj ru­ko­me­ta­ši­ci i ap­sol­ven­tu Fa­kul­te­ta za sport i fi­zič­ko vas­pi­ta­nje Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re pri­zna­nje je uru­če­no na sve­ča­no­sti u Ati­ni i pred­sta­vlja joj ve­li­ki pod­sti­caj pred po­če­tak no­vog šam­pi­o­na­ta.
– Pri­zna­nje ko­je sam do­bi­la mi je naj­ljep­ši ro­đen­dan­ski po­klon – ka­za­la je Ana Mi­la­čić, ko­ja je pri­je ne­ko­li­ko da­na na­pu­ni­la 30 go­di­na. – Pre­sreć­na sam, na­rav­no, i sa istim mo­ti­vom kre­će­mo sa pri­pre­ma­ma za no­vu se­zo­nu u ko­joj su am­bi­ci­je po­no­vo šam­pi­on­ske – do­da­la je Ana.
U do­sa­da­šnjoj ka­ri­je­ri Ana je na­stu­pa­la za Bu­duć­nost, Na­i­su, Bi­se­re, Me­ta­lurg, za­gre­bač­ku Lo­ko­mo­ti­vu, Pa­tru i PA­OK iz So­lu­na, a naj­bo­lje se sna­šla u AEK-u. U Ati­ni uži­va i vje­ru­je da će ima­ti još jed­nu uspje­šnu se­zo­nu.
– Oče­ku­je nas na­por­na se­zo­na, ali vje­ru­jem da će­mo us­pje­ti da od­go­vo­ri­mo svim iza­zo­vi­ma. Si­gur­no je da će osta­le eki­pe ima­ti ve­li­ki mo­tiv da nas ski­nu sa tro­na, ali na­sto­ja­će­mo da im po­kva­ri­mo pla­no­ve. Pro­tiv šam­pi­o­na svi da­ju mak­si­mum, ali mi­slim da je AEK naj­bo­lje ogra­ni­zo­van klub u Grč­koj i na­dam se da će­mo na­sta­vi­ti vla­da­vi­nu – po­ru­či­la je Ana Mi­la­čić. D.K.

Ni­žu se pri­zna­nja

Pri­zna­nja za Anu Mi­la­čić se ni­žu. Pod­sje­ća­nja ra­di, Cr­no­gor­ski na­uč­ni ča­so­pis „Mon­te­ne­grin Jo­ur­nal of Sports Sci­en­ce and Me­di­ci­ne“ do­di­je­lio je pro­šle go­di­ne Ani na­gra­du za iz­u­zet­ne sport­ske re­zul­ta­te na me­đu­na­rod­nom pla­nu i pro­mo­ci­ju cr­no­gor­skog spor­ta i vri­jed­no­sti.

Izvor; Dan.co.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

shares