Категорије
Друштво

Saobraćaj blokiran u centru Bara: Eksplozivna naprava ispala iz auta?

Portparol Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Radovan Đurišić saopštio je „Vijestima“ da su ga iz Centra bezbjednosti Bar obavijestili da je na raskrsmici pronađen predmet omotan selotejpom za koji postoje indicije da je ispao iz nekog od automobila te da postoji vjerovatnoća da se možda radi i o ekspozivnoj napravi

Saobraćaj na raskrsnici Bulevara 24. novembra u Makedonske ulice kod „Tri kule“ u Baru blokiran je zbog nepoznatog predmeta koji se nalazi na asfaltu, a za koji postoji sumnja da je eksplozivna naprava.

Portparol Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Radovan Đurišić saopštio je „Vijestima“ da su ga iz Centra bezbjednosti Bar obavijestili da je na raskrsmici pronađen predmet omotan selotejpom za koji postoje indicije da je ispao iz nekog od automobila te da postoji vjerovatnoća da se možda radi i o ekspozivnoj napravi.

„Uviđaj je u toku, pozvani su stručnjaci Antiterorističke jedinice iz Podgorice koji treba da preuzmu predmet“, rekao je Đurišić.

Pored policije na licu mjeta su i barski vatrogasci.

Izvor: Vijesti.me

Категорије
Актуелно

Rajković; Vladajuće partije kampanju finansiraju od prljavog novca

Ustav Crne Gore kao pravni akt sa najvećom snagom garantuje neposredni izbor predstavnika gradjana. To pravo se kod nas jedino u potpunosti ostvaruje na predsjedničkim izborima, dok na parlamentarnim imamo svu snagu koncentrisanu u rukama lidera koji predlažu pojedince za poslanike i njihovo mjesto na listi. SNP smatra da otvorene liste imaju perspektivu, ali da se mora dobro razmisliti o toj ideji. Razlog je što bi se možda i jos više uticalo na slobodu gradjana da biraju na izborima, a samo bi oni koji posjeduju velika finansijska sredstva imali šansu da vode uspješnu kampanju. Ko je u politici zna da je za dobru kampanju potreban novac. Razlike izmedju zapadnih zemalja i Crne Gore je u tome što tamo donacije obezbjedjuju uspješni privrednici i glasaci, a kod nas vladajuće partije kampanje finansiraju dobrim dijelom od prljavog novca kojim kupuju pojedince. Tu leži problem.
Smatram da se mora razmisliti o nekom mješovitom modelu, u kojem bi se dio poslanika birao neposredno, a dio kao do sada. Takodje, smatram da se model neposrednog izbora mora vratiti na lokalnom nivou, jer je to odlično funkcionisalo do prije desetak godina i gradjani su uvijek znali da će gradonačelnik biti neko ko je dobio direktno povjerenje stanovnika, a ne neko koga predloži partijska centrala, a možda i nije bio ni na listi.

Категорије
Друштво

Mugoša odbio da pregovara o priznanju krivice

Bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša odbio je da pregovara o potpisivanju sporazuma o priznanju krivice u slučaju “Carine”.

Iako je suđenje počelo, njemu je preko više posrednika nuđeno da uđe u pregovore o priznanju krivice, ali je on to odbio jer smatra da tužilaštvo nema dokaze protiv njega.

Nakon toga je optužnica proširena i na njegova nekadašnje saradnike Dragana Đukića, Dragana Kruščića i Dragicu Mitić, kojima je takođe nuđeno da potpišu sporazume u kojima bi optužili bivšeg gradonačelnika Podgorice, ali su i oni to odbili, piše Dan.

Suđenje im je zakazano za 17. septembar, a prethodni glavni pretres je odložen na zahtjev advokata odbrane, koji je tražio dodatno vrijeme kako bi se valjano upoznao s predmetom i pripremio odbranu.

Za slučaj “Carine”, kojim je budžet glavnog grada oštećen za 6,7 miliona eura, prvo je optužen Mugoša. Zbog nedostatka dokaza protiv nekadašnjeg prvog čovjeka Podgorice, tužilaštvo je usred suđenja proširilo istragu, a potom i optužnicu. Mugoša se tereti da je 2007. zloupotrijebio položaj tako što je bez odluke lokalne skupštine omogućio prodaju vrijednog zemljišta od 15.205 kvadrata na Starom aerodromu.

Izvor: FOSMedia

Категорије
Култура

Hronika kjniževnog festivala „Ćirilicom” u Budvi

Četvrto veče književnog festivala „Ćirilicom”, koje je održano na sceni između crkava u Starom budvanskom gradu, ostaće upamćeno po nezaboravnom nastupu poznatog jugoslovenskog i srpskog pjesnika Ljubivoja Ršumovića.
Poznati poeta je govorio svoju poeziju na njemu svojstven način, cijelih devedeset minuta, a za to je nagrađivan salvama aplauza od strane mnogobrojne i oduševljene publike.
Posebno zanimljiv dijalog Ršumović je ostvario sa najmlađima, koji su mu postavljali interesantna pitanja i sa njim, spontano, zajedno govorili njegove nezaboravne dječije stihove.
I ovom prilikom Ršumović je dokazao magičnu moć dobre poezije, koju će dugo pamtiti publika na ovoj više nego zanimljivoj poetskoj večeri. Poznati pjesnik se nakon završenog nastupa, još dugo zadržao u fotografisanju i spontanom razgovoru sa posjetiocina, pogotovo sa onim najmlađima.
Ljubivoje Ršumović je pored Duška Radovića jedan od najznačajnijih dječijih pjesnika na ovim prostorima. Objavio je više od osamdeset knjiga, a njegove pjesme pjevale su i govorile mnoge generacije. Poznati je radio i televizijski autor, a njegova emisija „Fazoni i fore”, doživjela je 142 izvođenja.
Tokom rada na televiziji, napisao je, vodio i režirao, šest stotina emisija, a osim dječijih emisija, snimao je i dokumentarne serije. Predsjednik je Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, a Upravni odbor Udruženja književnika Srbije, predložio ga je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a opšta je ocjena, da je Ljubivoje Ršumović, jedan od najznačajnijih i najnagrađivanijih pjesnika 20. i 21. vijeka, saopšteno je iz budvanskog ART PRESS-a.

Категорије
Спорт

Ljubiša Tumbaković saopštio spisak igrača za mečeve sa Rumunijom i Litvanijom

Jedino novo ime golman Damir Ljuljanović. Stručni štab skautirao dva prva rivala u ovom takmičenju

Naj­bo­lja fud­bal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re po­čet­kom sep­tem­bra kre­će u jed­no no­vo tak­mi­če­nje – Li­gu na­ci­ja. Na star­tu, „cr­ve­ne” če­ka­ju du­e­li sa Ru­mu­ni­jom u Plo­e­šti­ju (7. sep­tem­bar) i Li­tva­ni­jom na sta­di­o­nu pod Go­ri­com (10. sep­tem­bar). Tim po­vo­dom, se­lek­tor Lju­bi­ša Tum­ba­ko­vić sa­op­štio je spi­sak igra­ča na ko­je ra­ču­na za te dvi­je utak­mi­ce, a je­di­no no­vo ime na na nje­mu je Da­mir Lju­lja­no­vić, gol­man OFK Ti­to­gra­da.
– Ve­ći­na igra­ča sa spi­ska za utak­mi­ce Ru­mu­ni­jom i Li­tva­ni­jom su dio re­pre­zen­ta­i­je po­sljed­nje dvi­je i po go­di­ne i ne­ma ne­kih ve­ćih iz­ne­na­đe­nja ka­da je spi­sak u pi­ta­nju. Ima­ju is­ku­stvo igra­nja pri­ja­telj­skih i tak­mi­čar­skih me­če­va na re­pre­zen­ta­tiv­nom ni­vou. Kon­stant­no pra­ti­mo sve igra­če i uči­nak u klu­bo­vi­ma za ko­je na­stu­pa­ju i ima­mo uvid i kon­tro­lu u nji­ho­vu for­mu. Shva­ta­mo da je do­šlo vri­je­me da ostva­ri­mo re­zul­tat ko­ji se već du­go vre­me­na oče­ku­je i ima­će­mo pri­li­ku da to ura­di­mo kroz Li­gu na­ci­ja ili kval­fi­ka­ci­je za Evrop­sko pr­ven­stvo. Na­rav­no, tru­di­će­mo se da to ura­di­mo već u pr­vom tak­mi­če­nju ko­je nas oče­ku­je, a to je Li­ga na­ci­ja – re­kao je se­lek­tor Tum­ba­ko­vić, a pre­no­si zva­nič­ni sajt FSCG.
Stra­teg „cr­ve­nih” je po­tom do­dao da će na­stup Mar­ka Ve­šo­vi­ća i Lu­ke Mir­ko­vi­ća za­vi­si­ti od pro­cje­ne me­di­cin­skog ti­ma.
– Ve­šo­vić je pro­pu­stio dvi­je pret­hod­ne utak­mi­ce zbog po­vre­de, dok je Lu­ka Mir­ko­vić za­do­bio po­vre­du na li­ga­škoj utak­mi­ci u su­bo­tu. Njih dvo­ji­ca do­la­ze na pri­pre­me gdje će ih pre­gle­da­ti naš me­di­cin­ski tim. Na­kon oba­vlje­nih pre­gle­da i do­bi­je­nih na­la­za vi­dje­će­mo da li će­mo mo­ći da ra­ču­na­mo na njih.
Is­ku­sni struč­njak u pr­vom tak­mi­čar­skom me­ču na klu­pi „hra­brih so­ko­la“ za pro­tiv­ni­ka je imao se­lek­ci­ju Ru­mu­ni­je. Dvi­je go­di­ne ka­sni­je, re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re no­vo tak­mi­če­nje za­po­či­nje upra­vo sa Ru­mu­ni­ma u Plo­e­šti­ju…
– Pr­vi tak­mi­čar­ski meč za me­ne kao se­lek­to­ra bio je pro­tiv Ru­mu­ni­je, ta­da u Klu­žu. Pr­o­tiv Ru­mu­ni­je sa­da svi za­jed­no po­či­nje­mo no­vo tak­mi­če­nje. Bi­će to du­el sa eki­pom ko­ja je do­sta dru­ga­či­ja u od­no­su na onu sa ko­jom smo igra­li u kva­lif­ka­ci­ja­ma za Svjet­sko pr­ven­stvo. Na­pra­vi­li su smje­nu u struč­nom šta­bu i se­lek­ci­ja igra mno­go po­let­ni­je od do­la­ska Ko­zmi­na Kon­tre na mje­sto se­lek­to­ra. Po­bi­je­di­li su na če­ti­ri od po­sljed­njih šest utak­mi­ca, iz­gle­da­li su vr­lo po­let­no na te­re­nu i da­le­ko kon­kret­ni­je ne­go što je bio slu­čaj ra­ni­je. Ima­ju mla­de, vri­jed­ne, am­bi­ci­o­zne i ta­len­to­va­ne igra­če i oče­ku­je nas ve­o­ma te­žak du­el u pr­vom ko­lu pro­tiv njih.
Struč­ni štab „cr­ve­nih” ana­li­zi­rao je i uči­nak se­lek­ci­je Li­tva­ni­je, sa ko­jom će „so­ko­li“ od­mje­ri­ti sna­ge u dru­gom ko­lu Li­ge na­ci­ja.
– Ska­u­ti­ra­li smo i Li­tvan­ce ali, još uvi­jek, pred­sta­vlja­ju bla­gu ne­po­zna­ni­cu. Ve­ći­na igra­ča na­stu­pa u do­ma­ćoj li­gi dok nji­ho­vi naj­bo­lji igra­či bra­ne bo­je klu­bo­va iz biv­ših re­pu­bli­ka So­vjet­skog Sa­ve­za. Pri­ka­zu­ju raz­li­či­ti ka­rak­ter to­kom utak­mi­ce, to je ne­što što je pri­sut­no na svim nji­ho­vim me­če­vi­ma… Ne­ma­ju kva­li­tet kao osta­le se­lek­ci­je u gru­pi, ali to ne zna­či da ne­će tra­ži­ti šan­su u sva­kom od šest su­sre­ta ko­je će od­i­gra­ti u ovom tak­mi­če­nju – kon­sta­to­vao je Tum­ba­ko­vić.
„Cr­ve­ni” će pri­pre­me po­če­ti u ne­dje­lju, 2. sep­tem­bra u 18 sa­ti.
D.P.

Ras­po­red
Pr­vo ko­lo (7. sep­tem­bar)
Ru­mu­ni­ja – Cr­na Go­ra
Li­tva­ni­ja – Sr­bi­ja
Dru­go ko­lo (10. sep­tem­bar)
Cr­na Go­ra – Li­tva­ni­ja
Sr­bi­ja- Ru­mu­ni­ja
Tre­će ko­lo (11. ok­to­bar)
Li­tva­ni­ja – Ru­mu­ni­ja
Cr­na Go­ra – Sr­bi­ja
Če­tvr­to ko­lo (14. ok­to­bar)
Ru­mu­ni­ja – Sr­bi­ja
Li­tva­ni­ja – Cr­na Go­ra
Pe­to ko­lo (17. no­vem­bar)
Sr­bi­ja – Cr­na Go­ra
Ru­mu­ni­ja – Li­tva­ni­ja
Še­sto ko­lo (20. no­vem­bar)
Sr­bi­ja – Li­tva­ni­ja
Cr­na Go­ra – Ru­mu­ni­ja

Spi­sak

gol­ma­ni
Da­ni­jel Pet­ko­vić (Lo­ri­jen)
Mi­lan Mi­ja­to­vić (Bu­duć­nost)
Da­mir Lju­lja­no­vić (OFK Ti­to­grad)

od­bram­be­ni igra­či
Ste­fan Sa­vić (Atle­ti­ko Ma­drid)
Fi­lip Stoj­ko­vić (Cr­ve­na zve­zda)
Adam Ma­ru­šić (La­cio)
Žar­ko To­ma­še­vić (Osten­de)
Mar­ko Si­mić (Pah­ta­kor)
Bo­ris Ko­pi­to­vić (Ču­ka­rič­ki)
Ri­sto Ra­du­no­vić (Astra)

igra­či sre­di­ne te­re­na
Mar­ko Jan­ko­vić (Par­ti­zan)
Ni­ko­la Vuk­če­vić (Le­van­te)
Mar­ko Ve­šo­vić (Le­gi­ja Vaš­ra­va)
Alek­san­dar Šće­kić (Par­ti­zan)
Ne­boj­ša Ko­so­vić (Par­ti­zan)
Mir­ko Iva­nić (BA­TE Bo­ri­sov)
Vu­kan Sa­vi­će­vić (Slo­van Bra­ti­sla­va)
Vla­di­mir Jo­vo­vić (Ja­blo­nec)
Se­ad Hak­ša­ba­no­vić (Ma­la­ga)
Alek­san­dar Bo­lje­vić (Va­sland Be­ve­ren)
Lu­ka Mir­ko­vić (Bu­duć­nost)
Dar­ko Zo­rić (Ču­ka­rič­ki)
De­ni Hoč­ko (Fa­ma­li­kao
Por­tu­ga­li­ja)
na­pa­da­či
Ste­van Jo­ve­tić (Mo­na­ko)
Fa­tos Be­ći­raj (Me­he­len)
Ste­fan Mu­go­ša (In­čon)
Lu­ka Đor­đe­vić (Ar­se­nal Tu­la)

Izvor: Dan.co.me

Категорије
Актуелно

Čestitka povodom Dana opštine Kolašin

Predsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore Vladimir Joković, čestitao je u svoje, i u ime SNP CG, građanima Kolašina Dan opštine uz želje za brži i snažniji napredak grada na dobrobit svih.

“ Uvjeren sam da je iskorišćavanje na pravi način izuzetnih potencijala Kolašina, garancija njegovog razvoja i boljeg kvaliteta života svih njegovih građana. Pravilnim i odgovornim upravljanjem bogatstvima vašeg grada, Kolašin može postati značajan centar crnogorskog sjevera, na dobrobit Kolašinaca ali i cijele Crne Gore”, kaže se u čestitiki predsjednika SNP CG Vladimira Jokovića.

Medijski centar SNP CG

Категорије
Култура

Festival internacionalnog alternativnog teatra (FIAT 2018) od 7. do 16. septembra

Festival internacionalnog alternativnog teatra FIAT 2018 počeće 7. i trajaće do 16. septembra 2018. godine.Tokom deset festivalskih dana, u glavni grad vratiće se jedinstveni duh FIAT-a kroz mnoštvo različitih programa i segmenata: od takmičarske selekcije predstava, gostovanja, predstavljanja umjetnika i umjetničkih grupa, likovnog, filmskog i književnog programa, karakterističnog muzičkog segmenta do kreativnih industrija.

Kako se navodi u saopštenju, od 67 pristiglih online prijava selektorka glavnog programa, glumica Ana Vujošević, izabrala je 11 produkcija iz 10 zemalja svijeta:

  • „Galaktička Crvenkapica“ (Španija) u saradnji sa Instiut Ramon Llull, Barselona
  • „Sablast u dolini Sentflorijanskoj“ (Srbija)
  • „Ćao, prijatno!“ (Makedonija)
  • „Sin“ (Crna Gora)
  • „KA-F-KA“ (Francuska) u saradnji sa Francuskim institutom Podgorica
  • „Ja sam, Edit Pjaf“ (Njemačka)
  • „Majka i dijete“ (Albanija)
  • „Bpolar“ (Izrael) u saradnji sa Ambasadom Izraela u Beogradu
  • „Morgan i Frimen“ (Mađarska) i „Dobar zvuk u naletima“ (Mađarska)
  • “Dream of life” (Hrvatska)

Dodjela nagrada biće 16. septembra i uručiće se nagrade za najbolju predstavu, najbolju režiju, kao i za najbolju mušku i žensku ulogu.

“FIAT Fokus” aktuelan je i ove godine. Biće predstavljene trupe koje po izboru selektora najbolje prezentuju alternativnu scenu i izraz zemlje iz koje dolaze. FIAT 2018 imaće  mađarski fokus u saradnji sa Ambasadom Mađarske u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

Festival će se odvijati na više lokacija u Podgorici: Kuslevova kuća, KIC “Budo Tomović”, Crnogorsko narodno pozorište… Ulaz na sve programe festivala, kao i prethodnih godina, biće besplatan.

I ove godine FIAT se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore i Glavnog grada Podgorice, kao i uz pomoć drugih sponzora i prijatelja festivala.

FIAT tim se i dalje nada boljim danima za nezavisnu umjetničku scenu u Crnoj Gori, čekajući realizaciju inicijative dodjele jedinstvenog prostora koji bi bio svojevrsna baza

Izvor: FOSMedia

Категорије
Друштво

UCG: Sjutra počinje treći upisni rok

Univerzitet Crne Gore raspisaće u utorak Konkurs za treći upisni rok na prvu godinu osnovnih studija.

Slobodnih mjesta za upis studenata koji će se finansirati iz budžeta, kako je saopšteno iz UCG, ima na Biotehničkom, Elektrotehničkom, fakultetima dramskih i likovnih umjetnosti, Pomorskom, fakultetima za sport i fizičko vaspitanje i za turizam i hotelijerstvo,Filološkom, Filozofskom, Mašinskom, Metalurško-tehnološkom fakultetu, Muzičkoj akademiji, Pravnom fakultetu u Bijelom Polju i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Kandidatima, uz prijavu za upis, potrebna je i originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja, diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma, kopija biometrijske lične karte ili lične isprave za strance.

Категорије
Спорт

ATP lista: Nadal prvi, Đoković šesti

Đoković na US Openu, koji počinje danas ne brani bodove za razliku od Španca, Rafaela Nadala, koji u Njujork dolazi da odbrani titulu osvojenu prošle godine

Srpski teniser Novak Đoković, 4.445 bodova zadržao je šestu poziciju na danas objavljenoj ATP listi najboljih na svijetu.

Đoković na US Openu, koji počinje danas ne brani bodove za razliku od Španca, Rafaela Nadala, koji u Njujork dolazi da odbrani titulu osvojenu prošle godine.

Špnac na posljednji Gren slem u sezoni dolazi kao prvi reket svijeta  sa 10.040 bodova, ispred Rodžera Federera koji ima 7.080.

Na trećem mjestu nalazi se Argentinac Huan Martin del Potro, ispred Aleksandera Zvereva iz Njemačke i Južnoafrikanca Kevina Andersona.

Na sedmom mjestu je Marin Čilić, a u prvih deset su još i Grigor Dimitrov, Dominik Tim i David Gofan.

Izvor: Vijesti.me

Категорије
Актуелно

Lider SNP Joković poručio; Međusobnim povjerenjem šaljemo DPS u prošlost

Lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković kazao je da je saradnja svih opozicionih subjekata u Crnoj Gori moguća i da je model za to međusobno povjerenje i iskrena želja da se Demokratska partija socijalista (DPS) pošalje u prošlost.
On je ocijenio da problemi i nesloga u opoziciji proizilaze iz ideoloških razlika, nedostatka komunikacije i nepovjerenja među opozicionim partijama, kao i iz različitog viđenja pojedinih spoljnopolitičkih i unutrašnjih pitanja vezanih za Crnu Goru.
– Problem je i što su neke partije nastale iz već postojećih partija, pa je tu često dolazilo do preuzimanja biračkog tijela. Takođe, problem je i samodovoljnost pojedinih političkih subjekata i želja za liderstvom u opoziciji – kazao je Joković za agenciju Mina.
Kako je istakao, nesuglasice pojačava i to što su uvijek na dnevnom redu politička i ideološka pitanja, a ne demokratija, ekonomija, nezaposlenost, korupcija i slično.
– Potpuno sam ubijeđen da postoji mogućnost za saradnju svih opozicionih subjekata, jer se ne mogu pomiriti s tim da budemo doživotna opozicija. To samo znači da svaka partija ima po nekoliko poslanika i tu i tamo nešto na lokalnom nivou, i ništa više – kazao je Joković.
On je dodao da opozicija mora imati ozbiljnu odgovornost prema svima koji je godinama podržavaju i koji trpe veliku nepravdu samo zato sto su odvažni, hrabri i slobodnomisleći ljudi i imaju petlju da se javno deklarišu kao opozicionari.
– Ono oko čega se opozicija ne spori jeste da želimo demokratsku, prosperitetnu, pravnu, ekonomski naprednu državu, državu jakih institucija, a ne pojedinaca, očišćenu od korupcije, kriminala i nepotizma, a takođe smo saglasni da Crna Gora treba što prije da uđe u Evropsku uniju – naveo je Joković.
To, kako smatra, moraju biti teme oko kojih se opozicija može okupiti i preuzeti odgovornost za vođenje države.
– Uopšte nije bitno ko bi inicirao tu saradnju, jer taj ko bi to pokrenuo nema pravo da to svojata ili da iz toga izvlači jeftine političke poene, već bi to bio uspjeh svih nas za dobrobit svakog građanina Crne Gore. SNP koristi svaki medijski nastup da pozove na ozbiljnost sve aktere političkog života u Crnoj Gori. Smatramo da je krajnje vrijeme da se svi uozbiljimo i ponudimo model za izlazak iz ovakve ekonomske i političke krize – kazao je Joković.
Istakao je da su u SNP-u uvijek spremni da budu medijatori i gravitaciono tijelo među čitavom opozicijom.
– Nadamo se da će naši apeli dovesti do toga da svi sjednemo za sto i dogovorimo se o daljim koracima. Model je međusobno povjerenje i iskrena želja da DPS pošaljemo u prošlost – rekao je Joković.
Kad je u pitanju izborno zakonodavstvo i najavljeno formiranje radne grupe, čelnik SNP-a je ocijenio da bi bilo bolje da su u opoziciji prvo postigli međusobni dogovor, pa tek onda takav usaglašeni dokument ponudili vladajućoj strukturi i međunarodnoj zajednici.

Izvor: Dan.co.me