Категорије
Спорт

KK Junior iz Podgorice iduće godine slavi 18 godina postojanja: Najbolji primjer vrhunskog rada

Ko­šar­ka­ški klub Ju­ni­or će na­red­ne 2019. go­di­ne pro­sla­vi­ti pu­no­ljet­stvo – 18. go­di­na po­sto­ja­nja i ve­o­ma uspje­šnog ra­da. Iza se­be ovaj pod­go­rič­ki klub, u ko­jem su po­ni­kli mno­gi uspje­šni ko­šar­ka­ši, kao što su: Ni­ko­la Pe­ko­vić, Da­ni­lo Ni­ko­lić, Ivan Ze­jak, Du­šan Pe­ro­vić, za­tim ne­ki no­vi klin­ci Vuk Po­po­vić i Alek­san­dar Kar­ta­lo­vić, bi­se­ri cr­no­gor­ske ko­šar­ke Jo­van Klja­jić i Fe­dor Žu­gić… ima broj­ne po­bje­de, me­da­lje, tro­fe­je…
– Po­če­li smo sa pe­de­se­tak kli­na­ca po­čet­kom ovog vi­je­ka, a da­nas smo naj­ma­sov­ni­ji klub u ze­mlji, sa po­no­som je re­kao vla­snik De­jan Vuk­ma­no­vić, biv­ši uspje­šni ko­šar­kaš i su­di­ja. – Gle­dao sam klub ka­ko ra­ste, ka­ko se raz­vi­ja i bo­ri za svo­je mje­sto na ko­šar­ka­škom ne­bu. S ob­zi­rom da imam če­tvo­ro dje­ce Ju­ni­or mi do­đe kao još jed­no, ono naj­za­htjev­ni­je, ko­je kom­ple­ti­ra pe­tor­ku. Pu­no­ljet­stvo ko­je će klub usko­ro pro­sla­vi­ti je, u ne­ku ru­ku, pe­čat kva­li­tet­nog ra­da. Rad sa dje­com je ve­o­ma te­žak i od­go­vo­ran po­sao i si­gur­no ne bi­smo ova­ko du­go tra­ja­li da se ne vo­di­mo prin­ci­pi­ma po­šte­nja, po­što­va­nja, ka­ko me­đu na­ma tre­ne­ri­ma, ta­ko i pre­ma na­šim čla­no­vi­ma, ro­di­te­lji­ma, su­di­ja­ma i pro­tiv­ni­ci­ma, kao i fer-ple­ja, ka­ko na te­re­nu, ta­ko i van nje­ga, što su, uosta­lom, pra­ve sport­ske vri­jed­no­sti. Ni­šta ni­je te­ško ka­da se vo­li svoj po­sao, a ja i na­kon svih ovih go­di­na osje­ćam isti en­tu­zi­ja­zam kao ka­da sam po­či­njao, re­kao je Vuk­ma­no­vić, pod či­jim nad­zo­rom ra­di pet tre­ne­ra i pre­ko 300 dje­ce u sa­la­ma pet pod­go­rič­kih ško­la.
Ju­ni­or je je­dan od ri­jet­kih klu­bo­va u Cr­noj Go­ri ko­ji ima sve tak­mi­čar­ske se­lek­ci­je u mla­đim ka­te­go­ri­ja­ma, jer Vuk­ma­no­vić sma­tra da svi po­la­zni­ci, od naj­ra­ni­jeg uz­ra­sta, tre­ba da kroz tak­mi­če­nja na­u­če da sa­ra­đu­ju, gra­de tim­ski duh, po­bje­đu­ju, ali i gu­be, gra­div­ši na taj na­čin sna­žan ka­rak­ter.
– Ima pu­no ta­len­to­va­ne dje­ce ko­ja ne vo­le da ra­de, a ima i onih ko­ji su ma­nje ta­len­to­va­ni, ali am­bi­ci­o­zni i rad­ni. Po­treb­no je ne­ko­li­ko go­di­na da se ta dje­ca po­sma­tra­ju, na­kon če­ga pri­rod­na se­lek­ci­ja od­lu­ču­je ko će bi­ti bu­du­ća zvi­je­zda, a ko­me će ko­šar­ka osta­ti sa­mo ho­bi, a to je naj­če­šće pe­ri­od oko 16-17. go­di­ne. Sma­tram da je ko­šar­ka je­dan od naj­bo­ljih spor­to­va, jer se mo­to­ri­ka ja­ko br­zo raz­vi­ja. Isto­vre­me­no, pred­sta­vlja sport ko­ji zah­ti­je­va vi­sok ni­vo in­te­li­gen­ci­je, jer se u prin­ci­pu va­žne od­lu­ke mo­ra­ju do­ni­je­ti u se­kun­di, re­kao je Vuk­ma­no­vić.
Pro­šla se­zo­na Ju­ni­o­ra bi­la je ve­o­ma uspje­šna – se­lek­ci­ja mi­ni­ba­ske­ta je uče­stvo­va­la na fi­nal­nom tur­ni­ru cr­no­gor­skog pr­ven­stva, mla­đi pi­o­ni­ri i pi­o­ni­ri su sti­gli do po­lu­fi­nal­nog tur­ni­ra, ka­de­ti su uče­stvo­va­li u Su­per­li­gi, dok su ju­ni­o­ri do­gu­ra­li do F8. U klu­bu se na­da­ju da će ova bi­ti čak i bo­lja.
– To­kom lje­ta smo ra­di­li in­di­vi­du­al­no sa igra­či­ma i od­ra­di­li dva tra­di­ci­o­nal­na kam­pa u Ča­nju i na Zla­ti­bo­ru, na ko­ji­ma se sjaj­no tre­ni­ra­lo. Sa­da je sve sprem­no za po­če­tak no­ve se­zo­ne, uz­bu­đe­ni smo i želj­no iš­če­ku­je­mo no­vu avan­tu­ru i po­hod na no­ve po­bje­de, za­klju­čio je De­jo Vuk­ma­no­vić.

Sti­je­po­vić: Va­žna vas­pit­na funk­ci­ja spor­ta

De­jan je u klu­bu uči­telj i men­tor li­cen­ci­ra­nim tre­ne­ri­ma, sa du­gim sta­žom i is­ku­stvom u ko­šar­ci. Je­dan od njih je Mi­loš Sti­je­po­vić, ko­ji je igrač­ku ka­ri­je­ru gra­dio u Ita­li­ji, a sa­da ste­če­no zna­nje te­ži da pre­ne­se čla­no­vi­ma Ju­ni­o­ra.
– Na­ma u klu­bu je cilj da klin­ci­ma usa­di­mo lju­bav pre­ma ovom div­nom spor­tu i da ih na­u­či­mo da ga prak­ti­ku­ju, kroz do­bro dru­že­nje i za­bav­ne, ali isto­vre­me­no kva­li­tet­ne tre­nin­ge. Me­đu­tim, sma­tram da je još va­žni­ja vas­pit­na funk­ci­ja spor­ta i na na­ma je da da­mo do­pri­nos u nji­ho­voj tran­sfor­ma­ci­ji iz dje­ce u vri­jed­ne, rad­ne i spo­sob­ne mla­de lju­de, bez ob­zi­ra da li će ko­šar­ka bi­ti nji­hov ži­vot­ni po­ziv, re­kao je Sti­je­po­vić.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.