Категорије
Актуелно

Нови људи, стара снага

У Ник­ши­ћу је одр­жа­на Из­бор­на кон­фе­рен­ци­ја Асо­ци­ја­ци­је мла­дих Со­ци­ја­ли­стич­ке на­род­не пар­ти­је Цр­не Го­ре ко­јој је при­су­ство­ва­ло 135 иза­бра­них пред­став­ни­ка из свих оп­штин­ских од­бо­ра.
На Кон­фе­рен­ци­ји је за пред­сјед­ни­ка Асо­ци­ја­ци­је мла­дих СНП ЦГ иза­бран мр Ни­ко­ла Ми­ли­ће­вић из Жа­бља­ка, док су за пот­пред­сјед­ни­ке име­но­ва­ни Ва­со По­ро­бић из Хер­цег Но­вог, Ми­о­драг Бу­ла­то­вић из Ко­ла­ши­на, Ана Па­ви­ће­вић из Под­го­ри­це и Јо­ва­на Ћо­рић из Мој­ков­ца.
Мла­ди СНП-а су на Кон­фе­рен­ци­ји усво­ји­ли Де­кла­ра­ци­ју о уна­пре­ђе­њу по­ло­жа­ја мла­дих у Цр­ној Го­ри, у ко­јој, из­ме­ђу оста­лог, сто­ји да се Асо­ци­ја­ци­ја мла­дих СНП ЦГ за­ла­же за до­сто­јан­ство и рав­но­прав­ност свих мла­дих љу­ди, без об­зи­ра на по­ли­тич­ке, на­ци­о­нал­не, вјер­ске и све дру­ге раз­ли­ке, за је­дин­ствен со­ци­јал­ни ста­тус, као и за пра­ва и сло­бо­ду свих дру­штве­них гру­па и по­што­ва­ње тра­ди­ци­о­нал­них ври­јед­но­сти искон­ске Цр­не Го­ре.

ОБРА­ЋА­ЊЕ ПРЕД­СЈЕД­НИ­КА СНП-а ВЛА­ДИ­МИ­РА ЈО­КО­ВИ­ЋА НА ИЗ­БОР­НОЈ КОН­ФЕ­РЕН­ЦИ­ЈИ АСО­ЦИ­ЈА­ЦИ­ЈЕ МЛА­ДИХ СНП ЦГ

„На­ста­ли смо во­љом на­ро­да и, упр­кос све­му оно­ме што смо пре­жи­вје­ли, и да­ље смо на том истом пу­ту. По­но­сни на про­шлост, ис­трај­ни у овој те­шкој са­да­шњо­сти, али, што је нај­бит­ни­је, за­хва­љу­ју­ћи ва­ма са огром­ном вје­ром у успје­шни­ју бу­дућ­ност. То­ком на­шег бур­ног вре­ме­на уви­јек смо би­ли нај­ве­ћа при­јет­ња и про­тив­ник са­да­шње вла­сти, ми­ри­ли смо и ује­ди­ња­ва­ли опо­зи­ци­ју, док су не­ки чи­ни­ли су­прот­но. Не­ке пар­ти­је смо ства­ра­ли, а не­ке су од нас и на­ста­ја­ле. Ни­јед­нa од њих ни­је­ сти­глa ни до по­ла сна­ге моћ­ног СНП-а”, ка­зао је Јо­ко­вић.
Ка­ко је ис­та­као, од на­стан­ка па до да­нас ни­је­су би­ли ни­чи­ји ми­ље­ни­ци, али има­ју по­што­ва­ње од свих, не са­мо у Цр­ној Го­ри, не­го и ши­ре.
„Ре­зи­ми­ра­ју­ћи про­шлост, ми­слим да нам је нај­ве­ћа гре­шка би­ла у то­ме што на­шој див­ној омла­ди­ни ни­је­смо пру­жа­ли шан­су она­кву ка­кву и за­слу­жу­ју. Ако је у не­ком тре­нут­ку евен­ту­ал­но и по­сто­ја­ла бо­ја­зан од иде­ја и про­до­ра омла­ди­не у врх пар­ти­је, са­да смо ов­дје да вас по­зо­ве­мо и да­мо пу­ну по­др­шку и охра­бре­ње да то учи­ни­те. Зна­ју­ћи да је ва­ша мла­да­лач­ка енер­ги­ја не­ис­црп­на, ни­ка­да је не­ће­мо спу­та­ва­ти не­го уви­јек под­сти­ца­ти”, по­ру­чио је Јо­ко­вић.
Ка­ко на­гла­ша­ва, има­ју по­ста­вље­не ци­ље­ве и за­то ни­ка­да не­ће по­су­ста­ти јер зна­ју да све што ра­де ра­де за­рад оп­штег за­до­вољ­ства.
„Они ко­ји од­у­ста­ју не мо­гу ни­ка­да да по­би­је­де, већ по­бје­ђу­ју они ко­ји се упор­но бо­ре за оства­ре­ње сво­јих ци­ље­ва. Јед­ном је ре­че­но да `онај ко­ји ми­сли да ће ус­пје­ти, успјеће`, а онај ко­ји не вје­ру­је у успјех пла­ни­ра не­у­спјех. Да не вје­ру­је­мо у бо­љу, про­спе­ри­тет­ни­ју, у сва­ком по­гле­ду љеп­шу Цр­ну Го­ру очи­шће­ну од кри­ми­на­ла, ко­руп­ци­је, не­по­ти­зма и све­га оно­га од че­га се ча­сни и по­но­сни љу­ди згра­жа­ва­ју, пи­та­ли би­смо се да ли на­ше по­сто­ја­ње има ика­квог сми­сла. Ни­ка­да не­ће­мо при­ста­ти да Цр­на Го­ра бу­де та­ко­зва­ни `најљепши за­твор на свијету`, већ же­ли­мо да Цр­на Го­ра бу­де пу­на прав­де, сло­бо­де, љу­ба­ви и сре­ће, осми­је­ха, по­ле­та и на­прет­ка”, ис­та­као је Јо­ко­вић.
На­по­ми­ње да су за­хвал­ни мла­ди­ма што су оста­ли ов­дје да се за­јед­но бо­ре јер ова др­жа­ва за мла­де ка­же „мла­ди ни­је­су про­блем, они ће оти­ћи ва­ни”.
„Мо­жда је би­ло тре­ну­та­ка ка­да су по­је­дин­ци жи­вје­ли од пар­ти­је, али вје­руј­те ми да са­да­шње ру­ко­вод­ство жи­ви за пар­ти­ју”, ка­зао је Јо­ко­вић.
Обра­ћа­ју­ћи се мла­ди­ма, пред­сјед­ник СНП ЦГ Вла­ди­мир Јо­ко­вић је ис­та­као да је по­себ­но за­до­во­љан због бро­ја мла­дих љу­ди ко­ји­ма је бли­ска иде­ја СНП-а, на­гла­ша­ва­ју­ћи да су мла­ди љу­ди бу­дућ­ност не са­мо СНП-а не­го и ци­је­ле Цр­не Го­ре, јер је сви­ма циљ раз­ви­је­на Цр­на Го­ра и си­гур­на бу­дућ­ност за све мла­де љу­де.

ПО­ЗДРАВ­НА РИ­ЈЕЧ НО­ВО­И­ЗА­БРА­НОГ ПРЕД­СЈЕД­НИ­КА
АСО­ЦИ­ЈА­ЦИ­ЈЕ МЛА­ДИХ СНП ЦГ НИ­КО­ЛЕ МИ­ЛИ­ЋЕ­ВИ­ЋА

Но­ви пред­сјед­ник мла­дих СНП-а Ни­ко­ла Ми­ли­ће­вић ис­та­као је да је ње­го­ва но­ва функ­ци­ја од­го­вор­на и ни­ма­ло ла­ка, јер мо­ра уло­жи­ти мно­го ви­ше тру­да, ра­да и енер­ги­је не­го до са­да.
„На мла­ди­ма је ве­ли­ки те­рет јер њи­хо­во ври­је­ме тек до­ла­зи. Мо­ра­мо се сви за­јед­но ухва­ти­ти у ко­штац са свим овим тре­нут­ним ста­њем и по­сле­ди­ца­ма. Мо­ра­мо за­јед­но хра­бро, па­мет­но и му­дро, уз по­моћ на­ших ста­ри­јих ко­ле­га гра­ди­ти на­шу ку­ћу, на­ше име на те­ме­љи­ма истин­ске прав­де и де­мо­кра­ти­је и да та ку­ћа бу­де пу­на и по­ште­на, да СНП бу­де си­но­ним за мир, сло­гу и про­спе­ри­тет”, ка­зао је Ми­ли­ће­вић.
Но­во­и­за­бра­ни пред­сјед­ник Асо­ци­ја­ци­је мла­дих СНП ЦГ Ни­ко­ла Ми­ли­ће­вић је ис­та­као да су мла­ди СНП-а спрем­ни да пре­у­зму од­го­вор­ност и на­ста­ве да уз­ди­жу ча­сну иде­ју СНП-а ка­ко би Цр­на Го­ра по­ста­ла др­жа­ва јед­на­ких шан­си за све, уз ја­сну стра­те­ги­ју укљу­чи­ва­ња мла­дих у све по­ре цр­но­гор­ског дру­штва, без не­по­ти­зма и по­дје­ла би­ло ко­је вр­сте.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.