Категорије
Спорт

KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI JUČE POSJETILI INSTITUT ZA BOLESTI DJECE

Ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li ju­če su se po­tru­di­li da uljep­ša­ju pret­pra­znič­ne da­ne bo­le­snoj dje­ci. Oni su ju­če po­sje­ti­li In­sti­tut za bo­le­sti dje­ce u okvi­ru Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re dru­ži­li se sa ma­li­ša­ni­ma i uru­či­li im po­klo­ne.
– Pra­znič­ni da­ni ko­ji­ma is­pra­ća­mo sta­ru i za­po­či­nje­mo no­vu go­di­nu pred­sta­vlja­ju po­seb­nu ra­dost za ma­li­ša­ne. Na ža­lost, ve­li­ki broj dje­ce te da­ne ne­će pro­ve­sti kod svo­je ku­će, u to­plom po­ro­dič­nom okri­lju. Že­li­mo da bar ma­lo olak­ša­mo dje­ci ko­ja su na li­je­če­nju  bo­ra­vak u bol­ni­ci uoči pra­zni­ka. Po­klo­ni­li smo ima pa­ke­ti­će i na­da­mo se da smo uspje­li da une­se­mo bar ma­lo ra­do­sti i ohra­bre­nja ma­lim pa­ci­jen­ti­ma dje­či­je bol­ni­ce. Bu­duć­nost že­li da bu­de  pro­mo­ter zdra­vog  sti­la ži­vo­ta i od­go­vor­no­sti pre­ma se­bi i dru­gi­ma. Naš klub će i u bu­du­će bi­ti pra­vi re­pre­zent Cr­ne Go­re, sa du­bo­kom svi­je­šću da je bri­ga o oni­ma ko­ji­ma je to naj­po­treb­ni­je na­ša du­žnost i oba­ve­za, re­kao je pred­sjed­nik Bu­duć­nost Vo­li Dra­gan Bo­kan.

Izvor: Dan.co.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.