Категорије
Спорт

PIONIRI KK BUDUĆNOST VOLI OSVOJILI TRADICIONALNI BOŽIĆNI TURNIR U HRVATSKOJ

Pi­o­nir­ska se­lek­ci­ja KK Bu­duć­nost Vo­li osvo­ji­la je zlat­nu me­da­lju i tra­di­ci­o­nal­ni Bo­žić­ni kup u Za­gre­bu. Pod­go­ri­ča­ni su pred­vo­đe­ni tre­ne­rom Mar­kom Se­ku­li­ćem, te po­moć­nim tre­ne­ri­ma Đor­đem Obradović i Pre­dra­gom Đu­rič­ko­vi­ćem ru­ši­li sve pred so­bom, a u fi­na­lu su sa­vla­da­li vi­še­stru­kog šam­pi­o­na eki­pu Spar­sa re­zul­ta­tom 64:41. . Bu­duć­nost je uspje­la da po­ko­ri Za­greb u kon­ku­ren­ci­ji ti­mo­va kao što su min­hen­ski Ba­jern, Ma­ka­bi, Tuls Ber­lin, Par­ti­zan, Ce­de­vi­ta, Ci­bo­na, Olim­pi­ja… Je­di­na su ne­po­ra­že­na eki­pa na tur­ni­ru, a pro­tiv­ni­ke su do­bi­ja­li po 30 i vi­še koševa raz­li­ke. Čla­no­vi ove zlat­ne pi­o­nir­ske se­lek­ci­je Bu­duć­nost Vo­li su: Lu­ka Bo­ja­no­vić, La­zar Rak­če­vić, Mi­lo­rad Bra­jo­vić, Ivan Ra­ko­če­vić, Vla­di­mir Su­dar, Lu­ka Vla­ho­vić, La­zar Mi­ro­tić, An­dri­ja Vu­ko­vić, Ma­ti­ja Đa­le­tić, Ni­ko­la Ja­nić, Pe­tar Ta­nje­vić, Mar­ko Ra­du­no­vić i Bogdan Bakoč. sa eki­pom Buć­no­sti na tur­ni­ru je bio i pred­stav­nik klu­ba Zve­zdan Knežević.

Izvor: Dan.co.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.