Category: Друштво

CETINJE: Manifestacija ,,Biciklijada” 11. jula

Prijestonica Cetinje će u srijedu, 11. jula, organizovati manifestaciju ,,Biciklijada” u kojoj će učestvovati predstavnici diplomatskog kora i građani Cetinja.

Vožnja će startovati u 17 sati na Dvorskom trgu (spomenik Ivana Crnojevića), učesnici će proći kroz istorijsko jezgro grada i zaustaviti se kod Vinske kuće u Njegoševom parku gdje će biti upriličena degustacija vina crnogorskih proizvođača, navodi Pr Prijestonice, Tamara Klikovac.

Cilj manifestacije je, kako je dodala, davanje doprinosa očuvanju životne sredine i promocija zdravih stilova života.

Izvor: MNE Magazin

UNICEF PREDSTAVIO PROJEKAT „RODITELJSTVO ZA CJELOŽIVOTNO ZDRAVLJE MALIŠANA”

Sa presa Dvije trećine djece trpi psihičko nasilje u porodici Faktori koji povećavaju rizik od porodičnog nasilja su nedostatak znanja o razvoju djeteta, nedostatak vještina za primjenu nenasilnog roditeljstva, stres staratelja, mentalno zdravlje kao i nedostatak socijalne podrške, ističu iz UNICEF-a

Pre­ma po­da­ci­ma UNI­CEF-a, vi­še od dvi­je tre­ći­ne dje­ce (68 od­sto) u Cr­noj Go­ri uz­ra­sta do 14 go­di­na iz­lo­že­no je psi­ho­lo­škom na­si­lju u svo­joj po­ro­di­ci, ka­zao je šef te me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je za Cr­nu Go­ru Osa­ma Ko­ga­li. On je pred­sta­vlja­ju­ći pi­lot pro­je­kat „Ro­di­telj­stvo za cje­lo­ži­vot­no zdra­vlje za ma­lu dje­cu” is­ta­kao da svi oni ko­ji su ro­di­te­lji zna­ju ko­li­ko va­žnu ulo­gu ro­di­telj­stvo igra u ži­vo­ti­ma dje­ce.
– Ni­je li pre­div­na stvar što ima­mo pri­li­ku da po­mog­ne­mo u usmje­ra­va­nju na­či­na na ko­ji se dje­ca raz­vi­ja­ju i ti­me do­pri­ne­se­mo do­bro­bi­ti po­ro­di­ce i dru­štva. Isto ta­ko, zna­mo da se ro­di­te­lji i sta­ra­te­lji su­o­ča­va­ju sa ni­zom iza­zo­va u is­pu­nja­va­nju ove od­go­vor­no­sti. Od ve­li­ke va­žno­sti je to što smo za­jed­no po­sve­ti­li svo­je vri­je­me raz­mo­tra­nju ulo­ge ro­di­telj­stva i to u tre­nut­ku ka­da smo ču­li šta se de­si­lo u Pla­vu. Im­ple­men­ta­ci­jom ovog pro­gra­ma pro­mo­vi­še­mo po­zi­tiv­ne, ne­na­sil­ne i par­ti­ci­pa­tiv­ne na­či­ne po­di­za­nja dje­ce, kao i pro­mje­nu u na­či­nu raz­mi­šlja­nja ka­da je u pi­ta­nju fi­zič­ko ka­žnja­va­nje ma­li­ša­na. Po­zi­tiv­na ro­di­telj­ska i po­ro­dič­na nje­ga mo­gu pru­ži­ti naj­zna­čaj­ni­ji za­štit­ni okvir za dje­cu u ku­ći i iz­van nje, kao i po­dr­šku u slu­ča­ju da do­đe do na­si­lja – is­ta­kao je Ko­ga­li.
On na­vo­di da fak­to­ri ko­ji po­ve­ća­va­ju ri­zik od po­ro­dič­nog na­si­lja pod­ra­zu­mi­je­va­ju ne­do­sta­tak zna­nja o raz­vo­ju dje­te­ta, ne­do­sta­tak zna­nja i vje­šti­na za pri­mje­nu ne­na­sil­nog ro­di­telj­stva, stres sta­ra­te­lja, men­tal­no zdra­vlje, ne­do­sta­tak so­ci­jal­ne po­dr­ške, sta­vo­vi ko­ji po­dr­ža­va­ju na­sil­nu di­sci­pli­nu i rod­na ne­jed­na­kost.
– Pro­mo­vi­sa­nje po­zi­tiv­nog ili bri­žnog ro­di­telj­stva je srž pro­gra­ma za po­dr­šku ro­di­te­lji­ma i sta­ra­te­lji­ma, uklju­ču­ju­ći i pro­gram o ko­jem će­mo ču­ti. Ove me­to­de ro­di­telj­stva po­ma­žu maj­ka­ma, oče­vi­ma i sta­ra­te­lji­ma da upra­vlja­ju po­na­ša­njem dje­te­ta i nu­de al­ter­na­ti­ve fi­zič­kom ka­žnja­va­nju jer sva­ko di­je­te na svi­je­tu ima pra­vo da ži­vi ži­vot bez ijed­nog ob­li­ka na­si­lja – po­ru­čio je Ko­ga­li.
Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za jav­no zdra­vlje Mi­ro Kne­že­vić sa­op­štio je da je pre­ven­ci­ja na­si­lja nad dje­com u skla­du sa ma­ster pla­nom raz­vo­ja zdrav­stva Cr­ne Go­re, za pe­ri­od 2015–2020. i da je, ka­ko je is­ta­kao, stra­te­ški pri­o­ri­te­tet Cr­ne Go­re.
Na­čel­ni­ca Di­rek­ci­je za pred­škol­sko i in­klu­ziv­no obra­zo­va­nje u Mi­ni­star­stvu pro­svje­te Ta­ma­ra Mi­lić is­ta­kla je da pro­gram ko­ri­sti re­sur­se si­ste­ma i da se nje­go­vom re­a­li­za­ci­jom pod­sti­ču du­go­roč­no zdra­vlje, raz­voj i do­bro­bit dje­te­ta, sma­nje­nje na­si­lja nad dje­com i ri­zi­k od pro­ble­ma­tič­nog po­na­ša­nja.
– Ro­di­te­lji su pr­vi uči­te­lji svog dje­te­ta jer uti­ču na nje­go­vu svi­jest o sa­mo­me se­bi, na usva­ja­nje i for­mi­ra­nje sta­vo­va, po­gle­da i shva­ta­nja svi­je­ta, ali i ono­ga što se u nje­mu de­ša­va. Oni tre­ba da bu­du ak­tiv­ni uče­sni­ci u pred­škol­skoj za­jed­ni­ci, ko­ja je dru­ga pri­rod­na za­jed­ni­ca u ko­joj se di­je­te raz­vi­ja – ka­za­la je Mi­li­će­va

Izvor: Dan.co.me

U STRAVIČNOJ NESREĆI NA PUTU NIKŠIĆ – PLUŽINE STRADALI ĐORĐIJE (58) I VUK (28) MAŠNIĆ

Dan ranije u Berana prilikom slijetanja kamiona u provaliju poginuo je Vladimir Vešović dok je Milenko Prodan zadobio teške povrede

Danilovgrađanin Đorđije Mašnić (58) i njegov sin Vuk (28) poginuli su juče u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Nikšić–Plužine. Mašnići su bili u vozilu „golf 2”, podgoričkih registarskih oznaka i, kako saznajemo, kretali su se iz pravca Plužina prema Nikšiću. Vozilo je, iz zasad neutvrđenih razloga, sletjelo sa puta u jarak ispod ceste i prevrnulo se na krov što je za oca i sina bilo kobno.
Do nesreće je došlo u mjestu Papratni brijeg, iznad Jasenovog polja, a policiju je, navodno, obavijestio jedan od mještana juče oko 15 časova. Kada su Mašnići tačno sletjeli sa puta policija utvrđuje, a, prema nekim nezvaničnim saznanjima, granični prelaz Šćepan Polje prešli su juče oko devet časova. Navodno vraćali su se iz Bosne i Hercegovine.
Prema podacima iz policije, na mjestu nesreće nijesu bili vidljivi tragovi kočenja automobila.
Istražitelji nijesu utvrdili tačno vrijeme nesreće. Tragedija je prijavljena kada je šumar obilazeći teren pronašao tijela oca i sina o čemu je odmah obavijestio policiju. Iz policije navode da su sigurni da u momentu slijetanja sa puta na tom dijelu nije bilo drugih vozača, odnosno svjedoka, jer ih niko nije obavijestio o nesreći.
Uviđaj na mjestu udesa obavili su pripadnici nikšićkog Centra bezbjednosti (CB) sa osnovnim državnim tužiocem (ODT) iz Nikšića Sofijom Lukovac. Kasno juče beživotna tijela Mašnića prevezena su u podgorički Klinički centar gdje će, po nalogu tužioca, biti obavljena obdukcija.
Zbog nesreće i uviđaja saobraćaj na putu Nikšić–Plužine više sati odvijao se jednom trakom naizmjenično.
Dan ranije, teška saobraćajna nesreća dogodila se i na lokalnom putu Berane – Crni vrh, kada je smrtno stradao Beranac Vladimir Vešović (66), dok je teške povrede zadobio Milenko Prodan (58), državljanin Bosne i Hercegovine. Iz policije su saopštili da je do nesreće došlo kada je kamionom „volvo”, kojim je upravljao povrijeđeni Prodan sletio sa kolovoza i strpoštao se u provaliju duboku 40 metara. Tom prilikom njegov suvozač Vladimir Vešović zadobio je teške tjelesne povrede od kojih je kasnije preminuo u beranskoj bolnici.
– Kamion kojim je upravljao Prodan bio je natovaren šljunkom. Pretpostavlja se da je vozač u nepreglednoj krivini zadnjim točkom kamiona skliznuo sa kolovoza i nakon toga se zbog popuštanja zemljišta stropošta u duboku provaliju koja se prostire između rijeke Sušice i samog puta. Vozač i njegov suvozač Vladimir Vešović su prevezeni u Opštu bolnicu u Beranama gdje im je ukazivana pomoć. Nažalost, Vešović je podlegao povredama u momentu dok je pripreman za snimanje na skeneru – kazali su iz policije.
Iz Opšte bolnice su saopštili da je vozač Prodan zadobio teške tjelesne povrede prelom obje ruke i obje noge. Kazali su da je zadržan na intenzivnom odjeljenju beranske bolnice radi daljeg liječenja.

Izvor; Dan.co.me

Potvrđena optužnica protiv Žarka Pavićevića

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg predsjednika barske opštine i vlasnika preduzeća ZIB Žarka Pavićevića, okrivljenog da je zloupotrebom službenog položaja 2011. u poslovima izgradnje stambeno-poslovnog prostora Poštu oštetio za 2.247.000 eura.

Osim njega, na optužnici su i nekadašnja izvršna direktorka Pavićevićeve firme Zavod za izgradnju Bara Danijela Krković i procjenitelj Rafael Vreteničić, prenosi Pobjeda.

Predmet je dodijeljen sudiji Dragoju Joviću, koji je za 20. jul zakazao pripremno ročište u ovom slučaju. Specijalno tužilaštvo pokrenulo je istragu nakon što je Pošta Crne Gore podnijela tužbu protiv Zavoda za izgradnju Bara u stečaju, koji je bio u vlasništvu Žarka Pavićevića, i barske kompanije USEFA jer nijesu ispoštovali ugovor o zajedničkoj izgradnji stambeno-poslovnog prostora.

Ugovorom koji je potpisan 2008.Pošta Crne Gore je uložila državno zemljište u barskom naselju Topolica kako bi zauzvrat dobila 30 odsto od izgrađenog stambeno-poslovnog prostora, odnosno građevinsku nekretninu čija najmanja vrijednost mora da iznosi 4.300.000 eura. Pošta je zemljište uložila uz saglasnost ministarstava finansija i telekomunikacija.

Međutim, krajem 2011. uvodi u posao ruskog biznismena Artura Džahalova sa kojim sklapa ugovor o zajedničkom ulaganju, o čemu nije obavijestio menadžment Pošte. Džahalov je tada ZIB-u uplatio 4.200.000 eura da završi izgradnju sporne zgrade. Prema pisanju medija, ZIB je do početka 2013. godine izgradio oko 45 odsto dogovorenog objekta, a sredinom iste godine Atlas banka je podnijela Privrednom sudu u Podgorici prijedlog za uvođenje stečaja u toj kompaniji zbog duga od 800.000 eura.

Samo 60 dana prije otvaranja stečaja, početkom septembra 2013. godine, Pavićević aktivu ZIB-a prenosi na kompaniju USEFA, pa i investicioni projekat izgradnje stambeno-poslovnog prostora u barskom naselju Topolica.

ZIB, kojem su ostali samo minusi, 6. novembra 2013. godine ušao je u stečaj.

Ovo nije jedina zloupotreba koju su, po sumnjama Tužilaštva, počinili Pavićević i Krković. Krajem prošle godine Pavićević je pravosnažno osuđen na godinu zatvora jer je zloupotrebom službenog položaja prilikom izgradnje stanova za potrebe zaposlenih u državnoj upravi gradsku kasu ,,olakšao“ za 1.780.240 eura.

Istom odlukom Apelacionog suda potvrđena je i presuda kojom je bivša izvršna direktorka Zavoda za izgradnju Bara (ZIB) Danijela Krković osuđena zbog umišljajnog pomaganja Pavićeviću na uslovnu kaznu zatvora od četiri mjeseca, koju će odležati ako u naredne dvije godine ne počini istovjetno krivično djelo.

Izvor: FOS Media

IJZ pooštrava kontrolu na groznice nepoznatog porijekla

Sprovođenje nadzora nad svim slučajevima groznica nepoznatog porijekla i produženog trajanja, kako bi se na vrijeme identifikovalo eventualno obolijevanje od groznice Zapadnog Nila biće pooštreno, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Iz Instituta ističu da tokom sezone najintenzivnije transmisije virusa Zapadnog Nila (jun-novembar), koje Centar za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti redovno prati, prenosi Dan.

„Intenzivni nadzor se sprovodi sa ciljem ranog otkrivanja slučajeva, njihove adekvatne obrade, pravovremenog planiranja i sprovođenja dodatnih protivepidemijskih mjera i obavještavanja javnosti kao i institucija koje se bave transfuzijom krvi i njenom sigurnom upotrebom o potencijalnim područjima u kojima cirkuliše virus Zapadnog Nila (VZN). U prethodnoj sezoni, tokom 2017. godine, prijavljeno je 288 slučajeva obolijevanja od groznice Zapadnog Nila u EU i susjednim državama, pri čemu u Crnoj Gori nije bilo registrovanih slučajeva. Tokom ove nadzorne sezone na području EU prijavljeni su prvi slučajevi obolijevanja od groznice zapadnog Nila, u Grčkoj i Italiji. Grčka je prijavila četiri slučaja (tri potvrđena i jedan vjerovatni), Italija jedan slučaj, dok su u Srbiji registrovana dva slučaja obolijevanja. U ovoj sezoni nadzora, zaključno sa 5.7.2018. godine nije bilo prijavljenih slučajeva obolijevanja od groznice Zapadnog Nila na teritoriji Crne Gore“, ističu u saopštenju.

Iz Instituta upozoravaju da u skladu sa Direktivom Evropske komisije 2014/110/ EU, potencijalno dobrovoljno davanje krvi treba da bude odloženo za 28 dana od davalaca koji su boravili i napustili područje za koje je utvrđeno da postoji lokalna transmisija VZN.

Izvor: FOS Media

AMSCG: Povoljni uslovi za vožnju

U Crnoj Gori jutros se na većini puteva saobraća uz povoljne uslove za vožnju, osim na pojedinim dionicama u sjevernom predjelu gdje magla smanjuje vidljvost, saopštili su iz Auto-moto saveza Crne Gore (AMSCG).

Oni su savjetovali vozačima da vožnju prilagode trenutnom stanju na putu i poštuju pravila saobraćaja.

Zbog radova na regionalnom putu Petrovići – Vraćenovići – Deleuša saobraćaj će za sve vrste vozila biti zatvoren od devet do 13 sati.

Zbog radova na magistralnom putu Ulcinj – Krute saobraćaj će biti zatvoren za sve vrste vozila od ponoći do šest sati.

Na putu Krstac – raskrsnica za Lovćen saobraćaj će biti obustavljen od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije puta Petrovac – Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-2, na dionici Paštrovačka gora – Virpazar režim saobraćaje promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu geotehničkih istraživanja.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Suka autoputa Bar – Boljare, na prvoj sekciji Smokovac – Uvač – Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Do završetka izgradnje kanala za atmosferske vode u Risnu, na ukrštanju magistarlnog puta Kamenari – Kotor i starog puta Risan –Grahovo, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog rekonstrukcije mosta “Radovan Pavićević“ na Zeti u Danilovgradu saobraćaj će biti obustavljen. Saobraćaće se preko privremenog mosta za pješake i putnička vozila čije ukupno opterećenje ne prelazi 3,5 tone. Teretni i autobuski saobraćaj preusmjeren je alternativnim saobraćajnicima Podgorica – Spuž i Danilovgrad – Bogetići.

STRUJNI UDAR: Baranin poginuo na mješalici za beton

Baranin Harun Duraković (62) nastradao je od udara struje sa mješalice za beton preksinoć oko 19 sati, u naselju Mirovica.

Kako “Barski portal” piše, tragedija se dogodila kada je Duraković, pošto je završio sa poslom, krenuo da opere mješalicu sa kojom je radio.

Uviđaj je obavila barska policija, a po nalogu nadležnog tužioca obavljena je i obdukcija.

Duraković, koji je radio kao građevinski majstor, živio je u naselju Kambodža.

Izvor: barskiportal.com

Foto: barskiportal.com

U HERCEG NOVOM OBILJEŽEN DAN BORCA

Delegacija opštinskog odbora SNP Herceg Novi, položila je danas, na Dan borca 4. juli, cvijeće na spomen obilježje palim borcima u Sutorini.
U delegaciji su bili potpredsjednik Odbora Milosav Mišo Dabović, odbornica Dragana Stanišić i član Glavnog odbora SNP Stefan Stanovčić.
Inače, OO SNP Herceg Novi svake godine obilježava ovaj datum zajedno sa boračkom Organizacijom Herceg Novog.
Takođe, delegacija SNP-a je prisustvovala i polaganju vijenca u Bijeloj, na Spomen obilježju palim borcima 41-45 iz Bijele. Delegaciju je predvodila potpredsjednica SNP CG Danijela Đurović, dok se prisutnima obratio Božo Šerović, član OO SNP Herceg Novi i predsjednik mjesnog odbora Boraca tog kraja.

U Minhenu održano donatorsko veče za Beranski dnevni centar

BERANE – U restoranu „Huiras“ u Minhenu, u organizaciji Njemačko- crnogorskog udruženja „DeMonte“, tokom vikenda održano je humanitarno veče radi prikupljanja sredstava za potrebe beranskog Dnevnog centra. Donatorskoj večeri prisustvovala je i delegacija Opštine Berane, na čelu sa predsjednikom Dragoslavom Šćekićem. – Ovo veče ima posebnu težinu i snagu, s obzirom na to da je humanitarnog karakteta. Opština Berane je i do sada pružala svoj maksimum kada je u pitanju ova kategorija naše djece. Zato smo i večeras ovdje sa vama. Crna Gora kao država i mi kao društvo u cejelini moramo biti svjesni koliko je potrebno snage, volje, želje i znanja kako bi se korisnicima Dnevnog centra omogućili njega, medicinski nadzor, socijalizacija, osposobljavanje, za samostalnost u svakodnevnim životnim aktivnostima – kazao je Šćekić.
U ime Dnevnog centra, organizatorima je na humanom gestu zahvalio direktor te ustanove Miloš Brakočević.
Sredstva prikupljena ovom prilikom biće iskorišćena za nabavku specijalizovane opreme za potrebe pomenute ustanove

Izvor: Dnevne novine Dan.co.me

Struja u Crnoj Gori u odnosu na standard skuplja nego u Luksemburgu

Crnogorski građani, u odnosu na standard, plaćaju struju znatno skuplje nego na primjer stanovnici Norveške, Islanda, Francuske, Holandije i Švedske, čiji je standard značajno veći nego crnogorski

Struja za domaćinstva u Crnoj Gori najskuplja je među državama Zapadnog Balkana, ali je duplo jeftinija od evropskog prosjeka, pokazuju podaci Eurostata za drugu polovinu godine. Međutim, ako se uzme u obzir kupovna moć stanovništva, crnogorski građani plaćaju struju znatno skuplje nego na primjer stanovnici Norveške, Islanda, Luksemburga, Francuske, Holandije i Švedske, čiji je standard značajno veći nego crnogorski.

Eurostat je uporedio cijene struje za domaćinstva (sa taksama i porezima) u eurima za 100 kilovat sati u drugoj polovini godine u 28 članica EU, Islandu, Norveškoj i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Cijene struje su izražene i prema standardu kupovne moći.

Tako 100 kWh u Crnoj Gori košta oko deset eura sa PDV-om ili 20,5 PPS (jedinica za standard kupovne moći). Standard kupovne moći je jedinica vještačke valute koja eliminiše razlike između nivoa cijena između zemalja. Tako jedan PPS kupuje isti obim robe i usluga u svim zemljama. Ova jedinica, prema objašnjenju sa sajta Monstata, omogućava smisleno poređenje obima ekonomskih pokazatelja u svim zemljama.

Cijena struje u EU iznosi prosječno 20,5 eura za 100 kWh i isto toliko u PPS.

U Makedoniji 100 kWh košta 8,1 euro (18,8 PPS), Albaniji 8,6 eura (18,9 PPS), Srbiji sedam eura (14,7 PPS), a Kosovu 6,5 eura (nema podatka za PPS). Eurostat nije naveo podatke za Bosnu i Hercegovinu, gdje se cijene struje razlikuju po entitetima, ali i po periodima potrošnje (zimska i ljetnja tarifa, dnevna i noćna). Prema podacima sa sajtova energetskih kompanija u BiH, može se zaključiti da je prosječna cijena u Federaciji 7,7 eura, a u Republici Srpskoj sedam eura za 100 kWh.

U Bugarskoj, članici EU, struja je malo jeftinija nego u Crnoj Gori, pa 100 kWh košta u prosjeku 9,8 eura ili 20,6 PPS.

Struja u Norveškoj košta 16,1 euro za 100 kWh ili 11,1 PPS, na Islandu 15,2 eura (9,6 PPS), Luksemburgu (čiji je BDP po stanovniku dva i po puta iznad prosjeka EU28), 16,2 eura ili 13,4 PPS, Francuskoj 17,6 eura (16 PPS), Holandiji 15,6 eura (14 PPS) i Švedskoj 19,9 eura ili 15,6 PPS.

U Hrvatskoj 100 kWh košta 12,4 eura ili 19,3 PPS, a u Sloveniji 16,1 euro ili 19,9 PPS.

Struja je najskuplja u Danskoj i Njemačkoj, gdje 100 kWH košta 30,1 odnosno 30,5 eura. Međutim, u odnosu na standard struja je jeftinija – 22,4 PPS u Danskoj i 28,8 PPS u Njemačkoj.
Prema podacima Eurostata, u drugoj polovini ove godine, u odnosu na isti period prošle, struja u EU jeftinija je 0,2 odsto.

U Crnoj Gori je struja za domaćinstva i male kupce od 1. januara skuplja 2,7 odsto. Iz Regulatorne agencije za energetiku su krajem prošle godine kazali da je električna energija za snabdijevanje dvotarifnog domaćinstva za 2018. godinu košta 8,2 centa za kWh, bez PDV-a i naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora manja od uporednih cijena za period od avgusta 2013. godine do januara 2017. koje su se kretale između 8,32 centi/kWh i 8,4 centa. Međutim, zbog veće stope PDV-a i podsticaja za obnovljive izvore energije cijena struje u zbirnom rezultatu prelazi deset centi (10,4 centa).

Cijene struja su, prema podacima Eurostata, pale u Danskoj 2,4 odsto, Grčkoj šest odsto, Španiji 4,7 odsto, Hrvatskoj 7,5 odsto, Italji 11,1 odsto, Luksembugu 4,7 odsto, Holandiji 2,3 odsto, Austriji 1,6 odsto, Sloveniji jedan odsto, Makedoniji dva odsto…

Cijena energije u EU zavisi od odnosa ponude i potražnje, geopolitičke situacije, nacionalne kombinacije izvora energije, diversifikacije uvoza, troškova mreže i zaštite okoline, vremenskih uslova i poreza. Na formiranje cijena električne energije i u Crnoj Gori, shodno regulativi, utiču kretanja na referentnoj energetskoj berzi u Budimpešti (HUPX).

Udio poreza u cijeni struje u EU 40 odsto

Udio taksi i poreza u prosječnoj cijeni struje u EU iznosi 40 odsto, a u Crnoj Gori 21 odsto. Taj udio u Makedoniji iznosi 15 odsto, Albaniji 17 odsto, Srbiji 23 odsto, a na Kosovu deset odsto. U Hrvatskoj udio poreza i taksi je 18 odsto, a u Sloveniji 31 odsto. Najveći udio taksi i poreza u cijeni struje je u Danskoj 69 odsto, a najniži na Malti, pet odsto, pokazuju podaci Eurostata.

U Srbiji manja plata, ali se za nju može kupiti više struje

Za prosječnu platu u Crnoj Gori od 510 eura može se u Crnoj Gori kupiti 4.900 kilovat časova električne energije. U Luksemburgu se za njihovu prosječnu neto platu od 3.159 eura može kupiti 19.500 kilovat časova. Prosječna plata u Luksemburgu veća je za 520 odsto u odnosu na crnogorsku, dok je kilovat skuplji samo 60 odsto.

Kilovat u Danskoj skuplji je 190 odsto nego u Crnoj Gori, ali je i plata veća 540 odsto, pa prosječan Danac za nju može kupiti 10.800 kilovat časova.

Hrvatska gdje je cijena kilovata 12,4 centa za prosječnu platu može se kupiti 6,5 hiljada kilovata ili 32 odsto više nego u Crnoj Gori.

U Srbiji je zvanična prosječna plata 414 eura, ali i pored značajno manjeg iznosa zarade prosječan radnik iz ove države za tu zaradu može kupiti značajno više struje 5.920 kilovata, jer on kod njih košta sedam centi.

Izvor: Vijesti.me