Категорије
Спорт

KOŠARKAŠI BUDUĆNOST VOLI U 14. KOLU EVROLIGE VEČERAS (20) DOČEKUJU FENERBAHČE

Ob­i­sti­ni­le su se slut­nje da bi pa­kle­nih 10 da­na mo­gli sku­po da ko­šta­ju ko­šar­ka­še Bu­duć­nost Vo­li. Pla­vi su pr­vo po­kle­kli pro­tiv Gran Ka­na­ri­je, za­tim kik­sa­li u Za­gre­bu, da bi pre­tr­pje­li ubje­dljiv po­raz od Ana­do­lu Efe­sa u Is­tan­bu­lu. Da bu­de sve još go­re već ve­če­ras mo­ra­ju da iza­đu na meg­dan moć­nom Fe­ner­bah­čeu, ko­ji je za sa­da naj­u­spje­šni­ja eki­pa Evro­li­ge. Ka­ko vre­me­na za sa­na­ci­ju i sre­đi­va­nje re­do­va ne­ma pred struč­nim šta­bom Pod­go­ri­ča­na je da osvje­ži eki­pu i pri­pre­mi je na psi­ho­lo­škom pla­nu ne bi li ba­rem na­mu­či­la fa­vo­ri­zo­va­nog pro­tiv­ni­ka.
– Mo­ra­mo se vra­ti­ti na­kon po­ra­za od Ana­do­lu Efe­sa. Ne mo­že­mo pri­u­šti­ti pra­zne mi­nu­te na ovom ni­vou ko­šar­ke. Naš pro­tiv­nik je naj­te­ži  do sa­da ali mo­ra­mo da­ti sve od se­be, bez ob­zi­ra na sve. Zna­mo ko je bo­lji, ali to ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa na­šim tru­dom i za­la­ga­njem, ob­ja­snio je tre­ner Bu­duć­nost Vo­li Alek­san­dar Dži­kić.
Edvin Džek­son ni­je mo­gao da ob­ja­sni za­što pla­vi na stra­ni igra­ju pu­no go­re.
– Dru­ga­či­ja smo eki­pa kod ku­će i na stra­ni, ne zna­mo za­što je to ta­ko. Ima­mo sjaj­ne na­vi­ja­če, ali to ne mo­že bi­ti raz­log za po­raz od 40 raz­li­ke. Ja­sno je da mo­ra­mo da bu­de­mo ne­u­po­re­di­vo bo­lji ne­go pro­tiv Efe­sa. Mo­ra­mo igra­ti pa­met­no, da sma­nji­mo broj iz­gu­blje­nih lop­ti i da ima­mo do­bar skok.
Bek pla­vih Pe­tar Po­po­vić zna šta če­ka nje­go­vu eki­pu pro­tiv Fe­ner­bah­čea, ali je po­ru­čio da će da­ti sve od se­be da što sku­plje pro­da­ju ko­žu pro­tiv fa­vo­ri­ta.
– Po­sli­je ova tri te­ška go­sto­va­nja tre­ba­la nam je jed­na utak­mi­ca ku­ći da ma­lo uhva­ti­mo da­ha, ali če­ka nas Fe­ner­bah­če ko­ji je u do­broj se­ri­ji. Ima­ju de­vet po­bje­da za­re­dom u Evro­li­gi. O nji­ma ne tre­ba tro­ši­ti pu­no ri­je­či. Zna­mo svi ka­kva su eki­pa. Već go­di­na­ma su na oku­pu, sa istim tre­ne­rom. Sja­jan si­stem. Na na­šem te­re­nu ni­ko­me ni­smo la­ko pro­da­li ko­žu, ta­ko da se na­dam da ne­će­mo ni nji­ma. Ne tra­ži­mo ali­bi u umo­ru, ne­do­stat­ku igra­ča. Iza­ći će­mo sprem­ni, da­ti sve od se­be i na­da­mo se na­pra­vi­ti što bo­lji re­zul­tat.
Na dru­goj stra­ni u re­do­vi­ma Fe­ner­bah­čea ima­ju raz­lo­ga za za­do­volj­stvo, ali tro­fej­ni tre­ner Želj­ko Ob­ra­do­vić ipak po­zi­va na oprez.
– Dvo­stru­ke utak­mi­ce u Evro­li­gi su uvi­jek bi­le iza­zov­ne. Bo­ri­će­mo se pro­tiv ri­va­la ko­ji igra do­bro na svom par­ke­tu. Po­ku­ša­li smo da ih iz­a­na­li­zi­ra­mo gle­da­ju­ći utak­mi­ce sa Ba­sko­ni­jom, Bar­se­lo­nom i CSKA. Mo­ra­mo bi­ti sprem­ni za iz­da­nje slič­no onom ko­je su po­ka­za­li u tim su­sre­ti­ma. Ima­ju sjaj­ne stri­jel­ce. Za nas je ključ­no da ih za­u­sta­vi­mo i or­ga­ni­za­to­re igre.
Is­ku­sni ko­šar­kaš go­sti­ju Si­nan Gu­ler oče­ku­je va­tre­nu at­mos­fe­ru u Mo­ra­či.
– U dru­goj utak­mi­ci dvo­stru­kog pro­gra­ma igra­će­mo u vru­ćoj at­mos­fe­ri. Mo­ra­mo bi­ti kon­cen­tri­sa­ni to­kom svih 40 mi­nu­ta i ra­di­ti sve is­prav­no da bi po­bi­je­di­li. Tre­ba svi da da­mo do­pri­nos po­zi­tiv­noj at­mos­fe­ri i agre­siv­no­sti.N.Z.
Da­ru­ša­fa­ka – Žal­gi­ris 71:75, Ma­ka­bi – Him­ki 79:62, Ar­ma­ni – Ba­je­rn 78:80, Re­al – Pa­na­ti­na­i­kos 89:68. Pa­ro­vi 14. ko­la: (če­tvr­tak) CSKA – Ana­do­lu Efes (18.00), Bu­duć­nost Vo­li – Fe­ner­bah­če (20.00), Olim­pi­ja­kos – Gran Ka­na­ri­ja (20.00), Ba­sko­ni­ja – Bar­se­lo­na (21.00). (pe­tak) Him­ki – Da­ru­ša­fa­ka (18.00), Žal­gi­ris – Ma­ka­bi (19.00), Pa­na­ti­na­i­kos – Ar­ma­ni (20.00), Ba­jern – Re­al (20.00)
Iako su ko­šar­ka­ši Bu­duć­nost Vo­li da­le­ko od for­me ko­jom su ru­ši­li Ba­sko­ni­ju, CSKA i Bar­se­lo­nu do­la­zak Fe­ner­bah­čea dje­lu­je kao mag­net na pu­bli­ku. Iz pod­go­rič­kog klu­ba su ju­če ob­ja­vi­li da su pro­da­te sve ula­zni­ce za ovu utak­mi­cu, ta­ko da se oče­ku­je pra­vi ko­šar­ka­ški spek­takl u Mo­ra­či.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.