Категорије
Актуелно

U SNP JE STANJE REDOVNO A TO MNOGIMA SMETA

Socijalistička narodna partija Crne Gore je ozbiljna politička partija, koja je u svom 20-godišnjem časnom bivstvovanju, uvijek bila na strani naroda, nastojeći da se izbori za naprednu i pravednu Crnu Goru, jednakih šansi za sve.

S toga je ne interesuju anonimne opservacije o stanju u SNP, bilo da dolaze od njenih bivših članova koji su je zbog sujete, ljubomore i čemera napustili nakon kongresnog poraza, ili dolaze iz sivih centara moći odmetnutih djelova bezbjednosnih službi, koji preko svojih interesnih biltena, pokušavaju da upodobljavaju političku scenu.

U SNP se uveliko radi na organizovanju Kongresa mladih i Asocijacije žena, proces obnavljanja opštinskih odbora je pri kraju, dakle, stanje je redovno i vjerovatno baš to “bode oči” dušebrižnicima kojima i ovom prilikom poručujemo “Putuj igumane i ne misli na manastir”.

Категорије
Друштво

Slađana Kaluđerović: Zeta je nekad hranila cijelu Jugoslaviju a danas ne uspijeva ni svoje stanovništvo da obezbijedi

Izgradnja zelene pijace i pogona za preradu voća i povrća su dugogodišnja neispunjena obećanja vlasti pa je plasman proizvoda velika briga poljoprivrednicima, ocijenila je Slađana Kaluđerović, predsjednik kluba odbornika DF-Nova, PzP i SNP. Kaluđerović je navela da proizvođači često odustaju od proizvodnje jer suočeni sa rizikom plasmana domaćih proizvoda i hronično niskim cijenama često ne mogu da pokriju ni sam ulog.
–Na samom početku sezone proizvođač mora da uveze repromaterijal, modernizuje mehanizaciju, tokom sezone ga čekaju dodatni troškovi u vidu kupovine ambalaže, sredstava za zaštitu bilja, đubriva i plaćanje dodatne radne snage. Uprkos tome, profitabilna cijena proizvoda nije zagarantovana. Dodatni problem je uvoznički lobi, pa se nerijetko roba koja prethodno danima stoji na carinama prodaje „kao domaća” na našem tržištu po nižim cijenama. Otkup proizvoda isključivo zavisi od potreba većih trgovačkih lanaca, a svi znamo pod čijom su oni kontrolom – navodi Kaluđerović.
Ona dodaje da posebnu poteškoću čini izostanak elementarnih uslova na Kamionskoj pijaci koja predstavlja najčešće mjesto za plasiranje proizvoda iz Zete.
–Sveukupno, zbog ovakvog stanja u poljoprivredi, imamo sve manje zadovoljnih domaćina što se odražava kroz manji broj zasada. Dobro nam je poznato da je Zeta nekad hranila cijelu Jugoslaviju, dok danas ne uspijeva da nahrani ni sopstveno stanovništvo. Pored svih resursa kojima Zeta i Malesija raspolažu, poljoprivreda bi trebalo da uz turizam bude strateška grana Crne Gore. To je, nažalost, daleka prošlost. Odgovornost za takvo stanje snose oni koji više od dvije decenije upravljaju Crnom Gorom, bolje rečeno nemilice krčme ono što su generacije prije njih stvarale – dodaje Kaluđerović.
Ona ukazuje da ministarstvo i lokalna samouprava nijesu radili dovoljno kako bi zaštitili poljoprivredno područje i našeg proizvođača.
– Definitivno je poslednji čas da se nadležni konačno stručno i odgovorno pozabave poljoprivrednom politikom dajući domaćim proizvodima tretman kakav zaslužuju. Niko ne traži zabranu uvoznih proizvoda, već da kao država zaštitimo domaću proizvodnju tako što će uvoz biti kontrolisan. Naši proizvođači koji obavljaju prodaju moraju imati normalne uslove za funkcionisanje, što im Kamionska pijaca definitivno ne pruža. Budući da se na dnevnom nivou za ulaz plaća određeni iznos novca uz dodatak kad su u pitanju veće količine robe, kao i to da često proizvođači noće na samom mjestu prodaje, pijaca mora biti čista, uredna, ograđena, betonirana i sa dovoljno mjesta za svakog proizvođača i za sve proizvode u ponudi – ocijenila je Slađana Kaluđerović.

Izvor; Dan.co.me

Категорије
Актуелно

Nema odgovornosti za nerad u Vladi

Ministarstvo vanjskih poslova realizovalo je samo 25 odsto programa, Ministarstvo odbrane nije sprovelo nijednu obavezu, dok je resor zdravlja izvršio svega 20 odsto programskih obaveza

Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić do­sad ni­je sank­ci­o­ni­sao ni­jed­nog mi­ni­sta­ra, upr­kos lo­šim re­zul­ta­ti­ma mi­ni­star­sta­va u re­a­li­zo­va­nju vla­di­nih pro­gram­skih ak­tiv­no­sti. Da ne­ka mi­ni­star­stva ne­ma­ju baš za­vid­ne re­zul­ta­te u pro­gram­skom ra­du mo­že se vi­dje­ti u do­ku­men­ti­ma Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta Vla­de Cr­ne Go­re. Ra­di se o iz­vje­šta­ji­ma o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ra­da Vla­de za 2017. i 2018. go­di­nu, ko­ji se ob­ja­vlju­ju po kvar­ta­li­ma, od­no­sno tro­mje­seč­no.
Ta­ko u iz­vje­šta­ju o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ra­da Vla­de za pr­vi kvar­tal 2017. go­di­ne pi­še da je Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, na či­jem je če­lu mi­ni­star Sr­đan Dar­ma­no­vić, re­a­li­zo­va­lo sa­mo 25 od­sto pro­gra­ma ra­da u tom kvar­ta­lu. U dru­gom kvar­ta­lu iste go­di­ne Mi­ni­star­stvo od­bra­ne, mi­ni­stra Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća, ima­lo je nu­la od­sto re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma. I Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, mi­ni­stra Ke­ma­la Hra­po­vi­ća, u istom pe­ri­o­du re­a­li­zo­va­lo je sve­ga 20 od­sto pro­gram­skih oba­ve­za.
Kad je u pi­ta­nju tre­ći kvar­tal 2017. go­di­ne – Mi­ni­star­stvo spor­ta, mi­ni­stra Ni­ko­le Ja­no­vi­ća, osta­lo je na nu­li. Tu je po­no­vo Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, ko­je je do­šlo do 33 od­sto re­a­li­zo­va­nih ak­tiv­no­sti. U istom vre­men­skom pe­ri­o­du i Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, na či­jem je če­lu mi­ni­star Ke­mal Pu­ri­šić, ni­je se mo­glo po­hva­li­ti ve­li­kim pro­cen­tom re­a­li­za­ci­je plan­skih ak­tiv­no­sti – do­sti­gli su sve­ga 28,6 od­sto re­a­li­za­ci­je pla­ni­ra­nog pro­gra­ma.
U pe­ri­o­du od ju­la do sep­tem­bra 2017. go­di­ne Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća, ni­je re­a­li­zo­va­lo pla­ni­ra­ni pro­je­kat i osta­lo je na nu­li. Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, mi­ni­stra Meh­me­da Zen­ke, u istom pe­ri­o­du ta­ko­đe je bi­lo na nu­li, kad je u pi­ta­nju ste­pen re­a­li­za­ci­je pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta.
U pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne sta­nje je bi­lo sle­de­će – Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va ima­lo je re­a­li­za­ci­ju pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta 33 od­sto. Svi osta­li su ima­li pre­ko 75 od­sto. U vla­di­nim iz­vje­šta­ji­ma se vi­di da je sta­nje u dru­gom kvar­ta­lu 2018. go­di­ne bi­lo ne­što bo­lje kad je u pi­ta­nju re­a­li­za­ci­ja pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti. Ta­ko je u tom pe­ri­o­du sa­mo Mi­ni­star­stvo pro­svje­te, mi­ni­stra Da­mi­ra Še­ho­vi­ća, ima­lo ne­što sla­bi­ji uči­nak – re­a­li­zo­va­li su 50 od­sto od pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta, dok je kod osta­lih pro­ce­nat re­a­li­za­ci­je bio pre­ko 75 od­sto.
Funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­le­ta Ra­do­va­nić ka­zao je da, na­ža­lost, ova­ko lo­še kvar­tal­ne iz­vje­šta­je ima­mo već du­že vri­je­me.
– Sa­da je već ču­ve­na iz­ja­va pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća da od mi­ni­sta­ra oče­ku­je br­ze re­zul­ta­te, is­pu­nje­nje oba­ve­za iz pla­na ra­da i da će sva­ko od njih sno­si­ti od­go­vor­nost za loš rad. Me­đu­tim, već je sa­da de­fi­ni­tiv­no ja­sno da mi­ni­stri ima­ju lo­še re­zul­ta­te i da za to ne tr­pe ni­ka­kve po­sle­di­ce – ka­zao je Ra­do­va­nić.
Is­ta­kao je da, umje­sto da zbog ne­is­pu­nja­va­nja za­da­ta­ka sno­se po­li­tič­ku od­go­vor­nost, mi­ni­stri uži­va­ju u svim pri­vi­le­gi­ja­ma ko­je nji­ho­va funk­ci­ja no­si.
– Tu su ogrom­ne za­ra­de za cr­no­gor­ske uslo­ve, ko­ri­šće­nje slu­žbe­nih auto­mo­bi­la, pla­ća­nje dnev­ni­ca, tro­ško­vi re­pre­zen­ta­ci­je…dok na­su­prot to­me ima­mo mi­nor­ne re­zul­ta­te, na­ro­či­to od­re­đe­nih mi­ni­star­sta­va. Pre­mi­jer Mar­ko­vić je čak to­li­ko da­le­ko išao u svo­jim iz­ja­va­ma da je is­ti­cao da će sva­kog ko ne bu­de na vi­si­ni pla­ni­ra­nih za­da­ta­ka, smi­je­ni­ti, od­no­sno za­mi­je­ni­ti, što se do da­nas ni­je de­si­lo, upr­kos po­ra­ža­va­ju­ćim broj­ka­ma ko­je od­re­đe­ni mi­ni­stri ima­ju – ka­že Ra­do­va­nić.
Vl.O.–M.V.

Na­sta­vi­li sa lo­šom po­li­ti­kom

Ra­do­va­nić je re­kao da je sa­da­šnja vla­da pre­po­zna­ta kao vla­da kon­ti­nu­i­te­ta, ko­ja je na­sta­vi­la sa po­gub­nom po­li­ti­kom De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS).
– Enorm­na za­du­ži­va­nja, rast jav­nog du­ga, fi­nan­si­je ko­je su pred ko­lap­som, to su glav­ne od­li­ke Mar­ko­vi­će­vog ka­bi­ne­ta. Po­zna­to je da Vla­da ko­ja svo­ju eko­nom­sku i fi­skal­nu po­li­ti­ku ba­zi­ra na uzi­ma­nju no­vih kre­dit­nih aran­žma­na i uvo­đe­nju no­vih na­me­ta, po­re­za i tak­si, mo­že sa­mo da do­ve­de do ko­lap­sa. Sta­nje u pro­svje­ti i zdrav­stvu, kao osno­vim stu­bo­vi­ma sva­kog dru­štva, ka­ta­stro­fal­no je lo­še. Sa­da već de­fi­ni­tiv­no mo­že­mo kon­sta­to­va­ti da je Mar­ko­vi­će­va iz­ja­va o ocje­nji­va­nju ra­da mi­ni­sta­ra bi­la pra­zna po­li­tič­ka pri­ča i da ova i ova­kva vla­da ne­ma ni po­li­tič­ki, ni struč­ni, a ni mo­ral­ni ka­pa­ci­tet i in­te­gri­tet da spro­ve­de re­for­me ko­je su Cr­noj Go­ri na­su­šno neo­p­hod­ne – za­klju­čio je Ra­do­va­nić

Izvor: Dan.co.me

Категорије
Друштво

U sudaru jahte i jedrilice kod Bigove dvije žrtve

U pomorskoj nesreći, koja se dogodila danas u blizini Bigove, prema nezvaničnim infromacijama dvoje ljudi je poginulo, a broj povrijeđenih za sada nije poznat, kazao je za Radio Jadran direktor Uprave pomorske sigurnost Safet Kočan.

Do nesreće je došlo kada su se sudarile motorna jahta i jedrilica.
Ekipe su na licu mjesta, uključen je helikopter MUP-a, zajedno sa policijom regionalnog centra Granične policije jug, inspektorima sigurnosti i bezbjednosti plovidbe, Lučke kapetanije Kotor i službenicima Uprave pomorske sigurnosti, navodi Kočan.

Oštećena jedilica, koja ima prodor vode u trup, tegli se čamcem Nenada Banićevića iz marine Zelenika.

– Plovila se trenutno tegle ka luci Zelenika, gdje će biti obavljen uviđaj. Bilo je dosta djece, na jednoj jahti dvoje, a drugoj petoro. Na dvije jahte bilo je ukupno oko 14 ljudi.

On je kazao da je ime jedne od jahti Fliper. O čijim se jahtama radi, odnosno pod čijim zastavama plove za sada nema informacija.

Izvor: Radiojadran

 

Категорије
Култура

U starom Baru gostovao „Vasil Hadzimanov bend” u okviru „Barskog ljetopisa”

Prvi nastup „Vasil Hadžimanov benda” u Starom Baru, u okviru „Barskog ljetopisa”, publika je pozdravila stajaćim ovacijama, vraćajući ovaj popularan sastav nekoliko puta na bis. Bend je publici u Baru ovom prilikom predstavio svoje posljednje album izdanje „Lines in Sand”, koje sadrži 12 pjesama snimljenih uživo. Gost iznenađenja na koncertu bila je Marta Hadžimanov, ćerka poznatog muzičara, sa kojom već nekoliko godina ostvaruje uspješnu profesionalnu saradnju.
Vasil Hadžimanov već tri decenije, koliko traje njegova uspješna karijera, svojim stvaralaštvom i izvođaštvom afirmiše ideju o kombinovanju balkanskih tradicionalnih, folk ritmova i zapadnih, modernih muzičkih stilova kao što su jazz, funk, rock, world music… Njegov pristup muzici, osobito džezu, određuje se kao sasvim autentičan i originalan. Vjeruje da mu upravo ta „fuzija” daje priliku da na svojim koncertima okupi publiku raznovrsne strukture i najrazličitijih muzičkih profila.
– Fuzija – to je termin kojim bi se moglo opisati ovo što mi radimo. Iako to nije samo to, odatle počinje. Riječ je o pravcu u džez muzici koji podrazumeva džez u kombinaciji sa nekim drugim stilovima, uz puno improvizacije i slobode. To je simbioza različitih stilova. Mi se tako igramo i sa balkanskom muzikom i sa fank, afričkom, elektronskom… ima tu svega i svačega, ali se trudimo da održimo pritom zvuk benda, i da to ne bude papazjanija svega i svačega. Ovo što mi sviramo je interesantno za publiku koja ja radoznala, otvorena, ne mora specijalno da poznaje i prati recimo džez. Imamo godinama publiku koja je različitih uzrasta i dolazi iz potpuno različitih domena – kazao je Hadžimanov.
Sva izdanja i muzika benda proglašeni su u Srbiji za umjetnička djela od kulturnog značaja za ovu zemlju.
Vasil Hadžimanov, pored aktivnosti sa bendom, svira i sad drugim, najrazličitijim muzičarima koje smatra kreativnim i kvalitetnim. Uključen je u one projekte za koje smatra da mu omogućavaju da da svoj doprinos muzici, ali predstavljaju i profesionalni izazov. To je bio i razlog zbog se nije dvoumio da dođe i nastupi na „Ljetopisu”, iako je trenutno na odmoru.
– Mnogo je lep ovaj prostor. Čini se idealnim, ne samo za ovu vrstu muzike, već za bilo koju vrstu kreativne, lepe, kulturne muzike. Zato sam na početku koncerta imao i potrebu da kažem da se nadam da će organizatori ovde što češće organizovati ovakve i slične stvari – dodao je umjetnik nakon koncerta.
Osim Hadžimanova (klavir i klavijature), sastav čine Miroslav Tovirac (bas gitara), Bojan Ivković (perkusije, scat vokal), Branko Trijić (gitara) i Predrag Milutinović (bubnjevi)

Izvor: Dan.co.me

Категорије
Друштво

Simboli koji propadaju: Hoteli prazni, a mogli bi da rade

Predsjednik Opštine Plužine sumnja da je Budvanska rivijera hotel Piva kupila pod pritiskom Vlade kako bi se riješio problem oko 140 zaposlenih

Crna Gora je od kraja 2016. do danas dobila četrdeset novih hotela uglavnom na primorju, dok su postojeći u gradovima centralnog i sjevernog dijela zemlje uglavnom zatvoreni, srušeni ili rade sa smanjenim kapacitetima.

Ovi hoteli su nekada bili simboli malih gradova, što govore i njihova imena – Piva u Plužinama, Zeta u Danilovgradu, Planinka na Žabljaku. Sva tri su privatizovana, a iako iz sezone u sezonu bilježimo sve veći broj turista, već godinama ne otvaraju vrata.

Hotel Piva prestao je sa radom 2011. godine. 2012. kupila ga je Budvanska rivijera, a od tada do danas ova vrata su zatvorena.

Predsjednik Opštine Mijuško Bajagić vjerovao je da će tada Plužine dobiti reprezentativan objekat, kakav je nekad bio, a danas sumnja da je Budvanska rivijera hotel Piva kupila pod pritiskom Vlade kako bi se riješio problem oko 140 zaposlenih.

„To 300 hiljada koje je Budvanska rivijera isplatila tada nijesu neke pare, a riješili su problem sa radnicima. Razvoj turizma bilo koje opštine, ako nema nema dobre hotele i smještajne kapacitete, ne može se očekivati da bude na nivou kakav bi trebalo da bude“, kaže Bajagić.

To što hotel Piva godinama ne radi, predstavlja veliki problem Pivljanima.

„Mi nemamo ovdje ni svadbe, ni slave, ni bilo kakve veće manifestacije, ni dana mature. Naši se momci, iako rijetko, vjenčavaju, žene i svadbuju u Nikšiću i drugim iznajmljenim objektima iako je ovaj objekat kapaciteta preko 200 gostiju“, ističe Mirko Vuković, odbornik u SO Plužine.

Iz Budvanske rivijere kažu da su kupovinom hotela imali ideju da povežu ponudu juga i sjevera, a da ih je u tome spriječilo ulaganje u pet hotela na primorju.

„Menadžment Grupacije je u prethodnom periodu uložio napor da se pronađe najbolje rješenje i model koji će na neki način staviti ovaj hotel u funkciju i time doprinijeti razvoju Plužina. Hotelska grupa je u dva navrata raspisivala tendere za prodaju hotela, na kojima nije bilo zainteresovanih kupaca“, navode iz Budvanske rivijere.

I bivši radnici hotela Piva vjerovali su da će, dolaskom Budvanske rivijere, hotel proraditi.

„Nekad je hotel radio, zapošljavao 140 radnika. Uvijek je bio pun kao i svi naši objekti, ali radila su i okolo preduzeća. Ja mislim da bi hotel i danas radio dobro“, kaže Milomir Doderović.

I hotel Zeta predstavlja veliki problem Danilovgrada. Zatvoren je 2005. godine, privatizovan godinu kasnije, a posljednji vlasnik je Podgoričanin Milorad Skrobanović.

„Stupila sam u kontakt sa vlasnikom koji je kupio hotel Zeta. Narednih dana ću imati sastanak sa njim kako bismo definisali, napravili sporazum i da bih obavijestila Skupštinu da li ima namjeru da ulaže ili ne da bi mi znali šta da radimo, jer ovakvo stanje je crna tačka Danilovgrada“, kaže predsjednica Opštine, Zorica Kovačević.

Novoizabrana predsjednica Danilovgrada vjeruje da hotel, pored koga svakodnevno prođe veliki broj turista prema Ostrogu i Ždrebaoniku, može da radi.

Sličnu sudbinu sa Pivom i Zetom dijeli nekadašnji simbol Žabljaka, hotel Planinka, koji već drugu ljetnju sezonu zaredom nije otvorio vrata turistima, a vlasnik HTP Primorje iz Tivta još uvijek nije započeo dugonajavljivanu rekonstrukciju.

Izvor: Vijesti.me

Категорије
Друштво

Nikšić: Službenica na odmoru, gosti u policiju

U TO Nikšić se hvale rastom broja turista, a u špicu sezone ih šalju u CB da prijave boravak

Turisti koji dolaze u Nikšić boravak moraju da prijave policiji, jer u lokalnoj turističkoj organizaciji to trenutno ne mogu da rade, jer im je ”službenica koja je za to zadužena” na odmoru. U TO Nikšić, čiji je osnivač Opština Nikšić, se hvale rastom broja turista u ovoj godini, ali ipak u špicu ljetnje sezone nema ko da prijavljuje goste.

Nekoliko gostiju žalilo se “Vijestima” da moraju da idu u policiju jer kako kažu, godinama dolaze u Nikšić i boravak prijavljuju u TO, tako da im nije jasno zašto sad moraju da idu u Centar bezbjednosti (CB), a TO ima više nego dovoljno službenika.

Na pitanje “Vijesti” zašto goste šalju u policiju, iz TO su odgovorili da je službenica uzela godišnji odmor i da nema ko da je mijenja. “Nije to ništa neobično, gosti se u CB-u prijavljuju isto kao i u prostorijama LTO”, kazali su iz TO.

Nikšić je prošle godine, prema podacima Monstata, posjetilo oko 8,8 hiljada turista koji su ostvarili 22,3 hiljade noćenja. U maju je u Nikšiću boravilo 1,3 hiljade turista koji su ostvarili oko tri hiljade noćenja.
Tokom rasprava u Skupštini opštine Nikšić ukazano je da TO boravišnu taksu ne naplaćuje u skladu sa brojem posjetilaca. Za nikšićku opštinu boravišna taksa po osobi se plaća 0,6 eura, a kako je ranije objavljeno, TO je u 2016. godini po tom osnovu naplatila svega 4.518 eura. Te godine je ostvareno je 19,7 hiljada noćenja i skoro 7,2 hiljade dolazaka u Nikšić.

Na sajtu TO Nikšić, koja bi trebalo da promoviše razvoj turizma u Nikšiću, ne mogu se naći podaci o broju turista koji posjećuju taj grad, a nema ni izvještaja o radu TO. Posljednja vijest na sajtu TO objavljena je u septembru 2015. godine.

Izvor: Vijesti.me

Категорије
Актуелно

Dug Vlade raste pola milijarde do kraja godine

Javni dug Crne Gore na kraju prošle godine iznosio je 2,758 milijardi eura bez depozita od 71 milion eura, dok će, prema projekcijama Vlade, na kraju 2018. godine iznositi 3,26 milijardi. U 2019. godini će se neznatno smanjiti na 3,25 milijardi, dok bi na kraju 2021. trebalo da iznosi tri milijarde eura, piše u dokumentu Vlade

Javni dug države u ovoj godini će porasti oko 500 miliona i na kraju ove godine iznosiće 3,26 milijardi eura, pokazuju projekcije Vlade o kretanju javnog duga, koje su sastavni dio dokumenta smjernice makroekonomske i fiskalne politike od 2018. do 2021. godine.
Javni dug Crne Gore na kraju prošle godine iznosio je 2,758 milijardi eura bez depozita od 71 milion eura, dok će, prema projekcijama Vlade, na kraju 2018. godine iznositi 3,26 milijardi. U 2019. godini će se neznatno smanjiti na 3,25 milijardi, dok bi na kraju 2021. trebalo da iznosi tri milijarde eura.
– Na porast javnog duga u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, u najvećoj mjeri uticaće finansiranje izgradnje prioritetne dionice autoputa. Imajući u vidu da se završetak radova na pomenutoj dionici očekuje u 2019. godini, posledično se očekuje i smanjenje javnog duga u godinama koje slijede. Osim pomenutog, na povećanje duga u tekućoj godini uticaće i emisija euroobveznica u iznosu od 500 miliona eura i refinansiranje postojećih obveznica u iznosu od 362,3 miliona, kao i kreditni aranžman u iznosu od 250 miliona, koji je garancijom podržala Svjetska banka. Pomenuto refinansiranje euroobveznica koje dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine sprovedeno je s ciljem smanjenja pritiska na javne finansije, odnosno smanjenje otplate duga u narednim godinama – piše u dokumentu Vlade, koji je usvojen na poslednjoj sjednici.
Kada je riječ o realizaciji najvećeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, izgradnja prioritetne dionice autoputa Bar–Boljare, u prvoj polovini 2018. godine povučena su ukupno 59,2 miliona, od čega se 8,9 miliona odnosi na finansiranje iz budžeta Crne Gore, dok se 50,3 miliona odnose na finansiranje po osnovu zaduženja kod kineske Eksim banke.
​​Kada je riječ o daljim potrebama za zaduženjem, kako je navedeno, treba istaći da su nedostajuća sredstva za 2019. godinu procijenjena na iznos od 561,5 miliona eura.
– Međutim, treba napomenuti da će u 2019. godini za otplatu duga biti korišćeni depoziti ostvareni u 2018. godini, koji se procjenjuju u iznosu od 180 do 200 miliona, pa će i potrebe za zaduženjem biti manje od procijenjenih nedostajućih sredstava. U 2020. i 2021. godini očekuje se smanjenje nedostajućih sredstava – 405,2 miliona i 299,8 miliona respektivno. Osim toga, usled očekivanog ostvarenja suficita budžeta od 133,6 miliona u 2020. godini, odnosno 133,4 miliona u 2021. godini očekuje se smanjenje potreba za zaduživanjem, što će uticati i na smanjenje duga u pomenutim godinama. Za otplatu duga u 2018. godini potrebno je izdvojiti oko 542,4 miliona eura, dok će se u naredne tri godine potrebe za otplatu duga smanjivati. Shodno tome, potrebno je obezbijediti 392,1 milion u 2019. godini, 538,8 miliona u 2020. godini i 433,2 miliona eura u 2021. godini – piše u dokumentu.
U javni dug spada dug države i opština. Dug opština, prema podacima iz dokumenta, neće rasti do 2021. godine, već će se od 2019. godine smanjivati za po pet miliona godišnje.

Izvor: Dan.co.me

Категорије
Култура

Akademia svirala na North Festu

Barski rock bend “Akademia” nasatupio je juče u okviru prvog dana “North festa”, dvodnevnog muzičkog festivala koji se održava na sportskim terenima hotela “Bianca Resort & SPA” u Kolašinu.
North fest je muzička manifestacija, pokrenuta sa ciljem promocije turističke ponude sjevera i Kolašina u toku ljetnje turističke sezone.
Sinoć su, pored “Akademie”, svirali i “Sila nečista” iz Hrvatske i podgorički bendovi “Parampaščad” i “Bubnjevi”, te bivši pjevač grupe “Smak” Najda sa bendom “Smak tribute”. Noćas su na programu “Tap 011” u originalnoj postavi sa Gocom Tržan i Ivanom Peters, te legendarna grupa “Bolero”, uz “Rudolf” iz Kolašina i makedonski sastav “Ki”.“Svirali smo prvi, po preporuci organizatora Duška Gošnjića. Zvuk je bio dobar, kolege rokerske, organizacija korektna, plac na kome se sve održavalo odličan. I kamp je bio organizovan. Srdačnost domačina na svakom koraku je bila za desetku. Ono što nam nije išlo na ruku je sinoptika. Pola sata prije našeg nastupa pala je sitna, hladna kiša koja je raskvasila teren, spustila temperaturu za nekoliko stepeni i rastjerala dobar dio posjetilaca. Mi smo odradili naših sat vremena bez ijedne balade ili tzv. ‘srednjaka’. Zadovoljni smo!”, rekao je za Bar Info Božidar Gagović, šef benda “Akademia”.

Izvor; BarInfo

Категорије
Спорт

BRAVO, OLGA! Danilovićeva OSVOJILA MOSKVU i prvi VTA turnir u karijeri

Olga Danilović ostvarila je ogroman uspeh osvojivši prvu VTA titulu u karijeri nakon pobede u finalu nad Ruskinjom Anastasijom Potapovom sa 2:1 u setovima (7:5, 6:7, 6:4) na turniru u Moskvi.

Naša teniserka je tako postala prva igračica u istoriji ovog sporta koja je osvojila VTA turnir kao „srećna gubitnica“, pošto je u kvalifikacijama poražena od Paule Badose. Međutim, sreća joj je pomogla da se domogne glavnog žreba, što je Srpkinja maksimalno iskoristila.

Finale u Moskvi igrale su devojke koje još nisu punoletne. Obe imaju po 17 godina, s tim što je Olga starija dva meseca, a ovo im je bilo prvo finale u profesionalnoj karijeri. Sastale su se čak pet puta do sada, ali u juniorskoj konkurenciji, gde je Potapova dobila sve okršaje. Prvi put se dogodilo da teniserka rođena u ovom veku osvoji VTA turnir. Meč je trajao 2 sata i 19 minuta.

Danilovićeva je ušla nervozno u meč dozvolivši Potapovoj da joj oduzme servis i lagano stigne do 3:0. Pokušavala je naša teniserka, koja je trenutno 187. reket planete, agresivnom igrom da stigne do vinera, ali su na početku ti udarci uglavnom završavali u autu ili mreži. Činilo se da je prvi set izgubljen za našu mladu nadu kada je domaća igračica imala 15:40 na servis Olge i vođstvo od 4:1. To je bio prelomni trenutak, pošto se tada devojka rođena u Beogradu „probudila“, i ne samo spasila servis gem, već preokrenula na 5:4 i stigla do dve set lopte. Potapova je nekako uspela da se „iščupa“ iz neugodne situacije i produži prvi deo igre, ali samo za nekoliko minuta. Jedanaesti gem bio je odlučujući, kada je Danilovićeva napravila brejk sa nulom, a potom sigurnim servisom obezbedila vođstvo u setovima (7:5).

Domaća teniserka je imala veliku podršku publike, s obzirom na to da se turnir igra u Moskvi, a ona je rođena u Himkiju (mesto udaljeno samo 30km od glavnog grada Rusije). To joj je pomoglo da se psihološki vrati u meč. U drugom setu nije viđena nijedna brejk lopta u prvih osam gemova, pošto su obe igračice bile dominante na servisu. Ono što je bilo važno, Danilovićeva je diktirala tempo kod većine poena, pa je sve zavisilo upravo od nje. Prvi pad koncentracije protivnice srpska teniserka je iskoristila na najbolji mogući način napravivši brejk u devetom gemu, u trenucima kada se „stegla ruka“ Potapovoj. Gotovo idealan scenario, jer je Olga servirala za pobedu pri rezultatu 5:4, međutim, verovatno su trema i strah uticali na to da naša igračica ne završi posao na vreme. Usledio je brejk Potapove kada je bila na ivici poraza, pošto je Danilovićeva imala meč loptu, ali je duplom greškom „poklonila“ poen protivnici. Stiglo se do taj brejka, gde je Potapova bila koncentrisanija, pa je nakon izgubljenog uvodnog poena, uspela da osvoji narednih sedam i prvim asom odvede meč u odlučujući set (7:6).

Naša mlada teniserka „očistila je glavu“ pred početak trećeg seta i već na startu oduzela servis rivalki. Nije uspela da potvrdi brejk, pa se Potapova ponovo vratila u meč. Četvrti gem na servis Ruskinje počeo je sa njena tri izgubljena poena, ali Olga nije iskoristila priliku da još jednom stekne ozbiljniju prednost. Ubedljivo najduži gem na meču, u kome je viđeno pet brejk lopti, uz dosta muke dobila je domaća igračica. Razmišljajući o propuštenoj šansi u prethodnom gemu, Danilovićeva je napravila nekoliko neiznuđenih grešaka i poklonila prednost protivnici bez osvojenog poena na svoj servis. Odgovor nije mogao biti bolji – Srpkinja je uzvratila istom merom oduzeviši servis bez izgubljenog poena. U naredna dva gema ponovo su viđeni brejkovi, a taj niz prekinula je upravo Danilovićeva osvojivši gem na svoj servis, što joj je donelo prednost od 5:4. Ruka se „stegla“ Ruskinji u trenucima kada je servirala za opstanak u meču, pa je Olga fantastičnim vinerom iz bekhenda obezbedila dve meč lopte. Potapova je spasila obe, ali četvrtu nije mogla. Danilovićeva je smečom osvojila prvu titulu u karijeri (6:4).

Dejan Vraneš, trener naše šampionke, u svakom setu je dolazio na teren u pauzama između gemova kako bi Olgi davao savete, što se na kraju i isplatilo. Ostvarila je istorijski uspeh, nešto što nijedna njena vršnjakinja nije. Devojka rođena 2001. godine bila je najbolja u Moskvi i tako postala prva teniserka koja je kao „srećna gubitnica“ stigla do trofeja. Na kraju se Olga Danilović bacila na šljaku i suzama radosnicma proslavila ovaj spektakularan uspeh, nakon pobede u susretu u kojem je viđeno čak 14 brejkova.

Izvor: Blic.rs