Категорије
Спорт

Zavr­šen jubilarni 20.noćni turnir u malom fudbalu „NIKŠIĆKO PIVO – ANDRIJEVICA 2018”

Beranci preko penala do trona
Komision Vuk Berane – Akapulko Podgorica 4:4 (2:2) – penalima 2:0

Sta­di­on ma­lih spor­to­va. Gle­da­la­ca: 2.500. Su­di­je: Šu­ćo Gru­da i Dra­gan Ka­stra­to­vić (An­dri­je­vi­ca). Stri­jel­ci: Va­so Du­bak dva, Ne­ma­nja No­vo­vić i Đu­ro Mi­la­no­vić za Ko­mi­si­on Vuk, a Zo­ran Ba­ro­vić dva, Sa­ša Goj­ko­vić i Ili­ja Mu­go­ša za Aka­pul­ko. Stri­jel­ci iz pe­na­la: Mi­lo­van Dra­ško­vić, Vo­ji­slav Bo­jo­vić (Ko­mi­son Vuk).
KO­MI­SI­ON VUK: Ne­ma­nja No­vo­vić, Alek­san­dar Bo­jo­vić, Vo­ji­slav Bo­jo­vić, Đu­ro Mi­la­no­vić, Va­so Du­bak, Mi­lo­van Dra­ško­vić.
AKA­PUL­KO: Raj­ko Gru­jić, Vla­di­mir Vuk­če­vić, Zo­ran Ba­ro­vić, Sa­ša Goj­ko­vić, Ili­ja Mu­go­ša, Mar­ko Baj­če­tić, Jo­van Po­po­vić, Mi­loš Mi­lič­ko­vić.
Eki­pa Ko­mi­sin Vuk iz Be­ra­na po­bjed­nik je ju­bi­lar­nog, 20. noć­nog tur­ni­ra u ma­lom fud­ba­lu „Nik­šić­ko pi­vo – An­dri­je­vi­ca 2018”, po­što je u fi­na­lu, pred oko 2.500 gle­da­la­ca sa­vla­da­la od­lič­ni sa­stav Aka­pul­ka iz Pod­go­ri­ce, na­kon bo­ljeg iz­vo­đe­nja pe­na­la. Meč je u re­gu­lar­nom to­ku za­vr­šen ne­ri­je­še­no 4:4, a Pod­go­ri­ča­ni ima­ju za čim da ža­le, po­što su dva mi­nu­ta pri­je kra­ja vo­di­li sa 4:2. Ipak, ubi­tač­nim fi­ni­šom Be­ran­ci su na kri­li­ma svo­jih na­vi­ja­ča sti­gli do 4:4, a on­da bi­li spret­ni­ji sa pe­na­la za ti­tu­lu i nov­ča­nu na­gra­du od 4.000 eura. Dru­go­pla­si­ra­noj eki­pi, za ko­ju su pe­na­le pro­ma­ši­li Vla­di­mir Vuk­če­vić i Ili­ja Mu­go­ša, je uz pe­har pri­pa­la i na­gra­da u iz­no­su od 1.400 eura, dok je nov­ča­nu na­gra­du od 400 eura osvo­ji­la tre­će­pla­si­ra­na eki­pa – Op­šti­na Be­ra­ne. Za naj­bo­ljeg igra­ča tur­ni­ra pro­gla­šen je Alek­san­dar Bo­jo­vić iz šam­pi­on­ske eki­pe Ko­mi­sion Vuk, dok je naj­bo­lji gol­man bio ču­var mre­že Aka­pul­ka Raj­ko Gru­jić. Do­bit­ni­ci­ma po­je­di­nač­nih na­gra­da su pri­pa­li pe­ha­ri i po 100 evra.
– Pri­su­stvom ve­li­kog bro­ja gle­da­la­ca na fi­na­lu, kao i ve­li­kom po­sje­će­no­šću to­kom ci­je­log tra­ja­nja tur­ni­ra do­ka­za­li smo da je naš tur­nir je­dan od naj­bo­ljih na sje­ve­ru Cr­ne Go­re. Po­seb­nu za­hval­nost du­gu­je­mo ge­ne­ral­nim spon­zo­ri­ma tur­ni­ra, „Pi­va­ri” Tre­bje­sa iz Nik­ši­ća i „Ig­ma Ener­dži” iz An­dri­je­vi­ca, kao i osta­lim spon­zo­ri­ma ko­ji su po­mo­gli ovaj tur­nir – re­kao je Ne­no Ra­do­vić u ime or­ga­ni­za­to­ra Se­kre­ta­ri­ja­ta za sport Op­šti­ne An­dri­je­vi­ca.

Izvor: Dan.co.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.