Категорије
Спорт

U Bijelom Polju završen 48. memorijal u malom fudbalu „Vaso, Šaban i Momo”

Tri­jum­fom eki­pe No-Mi iz Her­ceg No­vog, pre­ski­noć je na grad­skom bje­lo­polj­skom sta­di­o­nu za­vr­šen 48. me­mo­ri­jal­ni tur­nir u ma­lom fud­ba­lu „Va­so, Ša­ban i Mo­mo”, či­ji je or­ga­ni­za­tor bi­la Jav­na usta­no­va Cen­tar za sport i re­kre­a­ci­ju, po­kro­vi­telj Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje, a ge­ne­ral­ni spon­zor „Nik­šić­ko pi­vo”.
U fi­nal­noj utak­mi­ci eki­pa No-Mi, u ko­joj su maj­sto­ri ma­log fud­ba­la iz ne­ko­li­ko gra­do­va, sa­vla­da­la je Be­ran­ce ko­ji su na­stu­pi­li za Ig­mu iz An­dri­je­vi­ce. Na kra­ju je po­bjed­ni­ci­ma uz pe­har pri­pa­la i nov­ča­na na­gra­da od 3.000 eura. Me­đu­tim, ova eki­pa je na kra­ju tur­ni­ra do­bi­la ve­li­ke ap­lau­ze gle­da­la­ca, jer se od­re­kla tre­ći­ne (1.000 eura) i da­la ih Dnev­nom cen­tru za dje­cu i omla­di­nu sa po­seb­nim po­tre­ba­ma „Ti­sa”.
Dru­go­pal­si­ra­na Ig­ma do­bi­la je na­gra­du od 1.500 eura, a osva­ja­ča tre­ćeg mje­sta i na­gra­de od 750 eura od­lu­či­li su pe­na­li. Tri­jum­fo­va­la je Lo­zna, ko­ja je na­kon 1:1 u re­gu­lar­nom di­je­lu, bo­lje iz­vo­di­la pe­na­le od Su­ti­va­na i sla­vi­la sa 5:4.
Za naj­bo­ljeg igra­ča pro­gla­šen je Zo­ran Ba­ro­vić iz po­bjed­nič­kog sa­sta­va, naj­bo­lji gol­man je Ne­ma­nja No­vo­vić iz Ig­me. Na­gra­de su uru­či­li Mi­loš Ma­rić, Sa­me­din Ago­vić i Mi­lo­van No­vo­vić.
No-Mi – Ig­ma 2:0
Gle­da­la­ca: 1.000. Su­di­je: Esad Gu­gać i Bran­ko Sta­nić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­je­lac: Ili­ja Mu­go­ša dva.
NO-MI: De­spo­to­vić, Ob­ra­do­vić, Vo­ji­no­vić, Ba­ro­vić, Vuk­če­vić, Kne­že­vić, Baj­če­tić, Mi­li­čić, Dra­ško­vić, Mu­go­ša, Ba­jo­vić
IG­MA: No­vo­vić, Bo­le­vić, Du­bak, Mi­la­no­vić, V. Bo­jo­vić, A. Bo­jo­vić, Ću­la­fić, Ba­bo­vić, De­le­tić, Iv. Asa­no­vić, Čoj­ba­šić, Ig. Asa­no­vić.

Si­ti­van – Lo­zna 1:1 – pe­na­li­ma 4:5
Stri­jel­ci: Lj. Ko­na­tar za Su­ti­van a Al­me­din Ćo­ro­vić za Lo­znu.
SU­TI­VAN: Be­ći­ro­vić, Lju­jić, Lj. Ko­na­tar, Fe­mić, Ču­bro­vić, Go­ja­ča­nin, Ću­rić, Ob­ra­do­vić, Po­po­vić, Kne­že­vić, Kr­lo­vić, N. Ko­na­tar.
LO­ZNA: Haj­dar­pa­šić, A. Šah­man, Gu­be­ri­nić, Ad. Šah­man, F. Ćo­ro­vić, Ig­nja­to­vić, Al­me. Ćo­ro­vić, Gu­re­šić, Al. Ćo­ro­vić, D. Šah­man, I. Ćo­ro­vić.

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

shares