Категорије
Актуелно

Konferencija za novinare SNP Nikšić: Stavovi SNP Nikšić vezani za rad i budžet lokalne uprave, s posebnim osvrtom na doprinos predsjednika

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbovic za vrijeme svog mandata nije preduzeo ništa kako bi se na najbolji mogući, racionalan i održiv način iskoristili potencijali Opštine Nikšić u cilju stvaranja što boljeg ambijenta za razvoj preduzetništva i promocije ekonomske aktivnosti , kako bi se postigli najbolji rezultati u cilju bržeg ekonomskog, privrednog i svakog drugog razvoja, a samim tim i podizanja životnog standarda gradjana ove najveće opštine u Crnoj Gori u kojoj živi oko 73 000 stanovnika.
Predsjednik Opštine Nikšić umjesto toga da radi na stvaranju
ambijenta da ova opština ide u pravcu moderne, razvijene lokalne zajednice dinamičnog ekonomskog rasta i razvoja, otvorene i regionalno povezane opštine, opštine demokratskog kapaciteta sa visokim kulturnim i moralnim vrijednostima i sa zavidnim životnim standardom i kvalitetom
života gradjana svojim nečinjenjem i u suprotnosti sa vizijom razvoja ove opštine je doprinio da se iz iste seli kako kapital tako i privreda i njeno lokalno stanovništvo u potrazi za nekim boljim ambijentom, bilo u susjednim opštinama ili na nekim drugim destinacijama u regionu ili Evropi.
Predsjednik Opštine Nikšić umjesto da svojom kooperativnom i otvorenom saradnjom sa svim subjektima ovog društva doprinese bržem razvoju ove opštine isti je na autokratski i na netransparentan, neprofesinalan , neobjektivan i nekreativan način uz nepoštovanje zakonitosti i vladavine prava radio upravo sve da ova lokalna zajednica sve više stagnira u svom razvoju.
Predsjednik opštine Veselin Grbović morao je da se okrene viziji razvoja Nikšića i da preduzme sve mjere i aktivnosti u cilju privlačenja kapitala i potencijalnih investitora u ovaj grad putem raznih vrsta stimulansa i agresivnog propagiranja komparativnih ekonomskih, privrednih, prirodnih, kulturnih,istorijskih i drugih prednosti ove lokalne zajednice kao potencijalno privlačne zone za ulaganja, kako bi iz budućih zahvatanja od tih potencijalnih investitora uz nova zapošljavanja i uz zadržavanje i jačanje postojećih privrednih subjekata finansije opštine bile održive.
Odnosno da se stvore mogućnosti da se iz sopstvenih i zakonom ustupljhenih prihoda odnosno iz tekućih prihoda koje ostvari ova opština izmiruju tekući izdaci, vraćaju krediti i ulagže u kapitalne investicije.
Umjesto navedenog predsjednik opštine svjestan činjenice da je nikšićka privreda doživljela krah pljačkaškim rivatizacijama, da nema novih investicija samim tim ni stvaranja nove vrijednosti i novog zapošljavanja čiji bi produkt bio i punjenje opštinskog budžeta strategiju razvoja opštine je podredio njegovoj strategiji trenutne održivosti budžeta, po principu preživljavanja dan za danom.
Odnosno akcenat održivosti ove opštine, odnosno njenog opstanka i funkcionisanja, je prije svega zasnovao 1. na p o m o ć i i to: od Egalizacionog fonda, države i domaćih i stranih donatora 2. na „a g r e s i v n o j“ š t e d nj i.
Primjena ovakve strategije predsjednika opštine se manifestovala na taj način što su ukupni budžetski prihodi iz godine u godinu pokazivali trend smanjenja kao i to da struktura budžetskih prihoda iz godine u godinu bude sve nepovoljnija.
U strukturi ukupnih budžetskih prihoda koji su za pet godina mandata Veselina Grbovića (2013-2018) iznosili 108,5 miliona evra tekući prihodi iznose svega 55,6 miliona evra ili 11,5 miliona godišnje i isti su iz godine u godinu iskazivali trend opadanja tako da su u 2017 godini bili manji za skoro 1 mil. evra u odnosu na one iz 2014 godine. Isto tako ukupni budžetski prihodi iskazuju trend opadanja tako da su isti u 2017 godini bili manji od onih ostvarenih u 2014 godini za 3,4 mili. evra a u 2015 godini za više od 6,4 mil. evra.
Za razliku od priliva tekućih prihoda koji su produkt stanja u kojem se nalazi ova lokalna zajednica i koji iskazuju trend smanjenaja, ostali budžetski prihodi koji ne zavise od ekonomske snage privrednih subjekata i tempa razvoja lokalne zajednice ostaju na istom nivou ili pokazuju trend povećanja iz godine u godinu.
Tako budžetski prihodi dobijeni od poreskih obveznika preko E g a l i z a c i o n o g fonda za pet godina mandata Grbovića iznose više od 28 miliona evra ili godišnje u prosjeku 5,6 miliona evra, donacije blizu 1,9 mil. evra ili 380 000,00 evra godišnje , krediti 16,8 miliona i 570 000,00 evra prihodi nastali prodajom opštinske imovine ili ukupno 47,3 miliona evra.
Što se tiče prihoda p re n e š e n i h iz p r e d h o d n e godine
koji takodje nijesu produkt rasta i razvoja ove lokalne zajednice već isključivo produkt ekstremne štednje, i to po cijenu razvoja grada i boljeg življenja njegovog lokalnog stanovništva predstavljaju uz egalizacioni fond jednu od ključnih stavki u strukturi ukupnih budžetskih prihoda.
Ovi prihodi nastali kao razlika izmedju ukupnih budžetskih
prihoda-primitaka i ukupnih budžetskih izdataka pokazuju najveći trend rasta u strukturi ukupnih budžetskih prihoda. Tako isti u prvoj godini mandata Grbovića iznose (2013 ) 277 506,00 evra, u 2014 godini 822 286,00 evra, u 2015 godine 1 402 962,00eva, u 2016 godini 2 375 959,00 i u budžetskoj 2017 godini 3 223 969,00 evra.Odnosno ostvarena razika
izmedju ukupnih prihoda i ukupnih izdataka –suficit za period
2013-2017 godina iznosi 8,1 milion evra.
Prihodi prenešeni iz predhodne godine nastali isključivo kao rezultat ekstremne štednje koja je imalaza cilj jedino i isključivo da se kroz minimalne izdatke u budžetu stvori što veća razlika izmedju prihoda-primitaka i izdataka i stvori privid da je opštinski budžet stabilan i da samim tim efikasno funkcioniše lokalna vlast.
Smanjenjem izdataka ispod granice izdrživosti za ovaj grad i njeno lokalno stanovništo kao i zaposlene u organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Nikšić, a sve zarad promovisanja lokalne vlasti, peoizvelo je da su kapitalne investicije za pet godina mandata Grbovića iznosile svega 17,8 mil.
evra ili 3,5 mil. godišnje, od čega na kolektor za prečišćavanjje
otpadnih voda otpada 2/3 ovih sredstava (u periodu 2013-2015 godina u kolektor je uloženo 11,2 mil. evra kreditnih sredstava).
Rezultat ove štednje, zarad stvaranja privida da ovaj grad ide putem napretka i prosperiteta, doveo je da je stanje infrastrukturnih objekata u gradu ispod svakog nivoa za jedno civilizovano društvo i da upravo nije ulaganja države, odnosno poreskih obveznika, kao i domaćih i stranih donatora stanje lokalne infrastrukture bi bilo na nivou nerazvijenih afričkih zemalja.
Da bi izdaci u budžetu bili što manji kako bi se prikazao što bolji finansijski rezultat na kraju godine, pa i po cijenu podizanja nivoa življenja lokalnog stanovništva, opština se u 2016 i 2017 godini kreditno zadužuje svega oko pola miliona evra bez obzira što ima neriješene mnoge infrastrukturne probleme, dok se ista u periodu 2013-2015 godina kreditno zadužila 16,2 miliona evra i to uglavnom za kolektor za prečišćavanje otpadnih voda.
Pošto nema privrednog rasta, novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta a samim tim ni zahvatanja iz privrede normalno je da se smanjuju i t e k u ć i prihodi koji se ostvare u budžetu opštine kao i ukupni prihodi pa se samim tim postavlja pitanje kako lokalna vlast iz godine u godinu ostvaruje suficit u buežetu.
Višak primitaka-prihoda u odnosu na izdatke odnosno budžetska sredstva prenešena iz predhodne godine,zasnovana na ekstremnoj štednji uperenoj protiv razvoja Nikšića, a ne na nekim novim prihodima ili
pak uvećanim stavkama tekućih prihoda koje bi značile i privredni rast i razvoj u gradu, iz godine u godinu zajedno sa Egalizacionim fondom i donacijama čine jednu od glavnih stavki budžetskih prihoda u ostvarenju budžetskog suficita , i iskrivljuju stvarnu sliku o uspostavljanju budžetske ravnoteže i finansijske stabilnosti opštinskih finansija.
Da je višak prihoda-primitaka nad izdacima- rashodima rezultat privrednog rasta i samim tim i povećanja sopstvenih prihoda, a ne zbog ekstremnog vida štednje i sredstava Egalizacionog fonda,, zasigurno bi
ta sredstva bila korišćena isključivo u razvoj grada i ne bi
koristila radi prikazivanja fiktivnog pozitivnog stanja u opštinskim finansija.Samim tim ne bi dolazilo do toga da se predsjednik opštine hvali da ima zaradjenih unaprijed nekoliko plata, nego bi se hvalio da su cjelokupna sredstva ostvarena pozitivnim finansijskim rezultatom, prouzrokovanim stabilnim privrednim rastom u opštini, uložili u kapitalne investicije i podizanja životnog standarda svih gradjana. Da se predsjednik odlučio na ovaj korak i uložio iznos od 3,2 miliona
evra viška primitaka- prihoda nad izdacima ostvarenim u 2017 godini u razvoj grada već naredne 2018 godine Budžetski rashodi-izdaci bi bili znatno iznad budžetskih prihoda.
Kao ilustraciju kako opštinska vlast stvara suficit u pštinskom
budžetu uzet će se poslednja budžetska 2017 godina. Ukupno ostvareni prihodi u toj godini iznose nešto više od 20 mil. evra dok ukupni izdaci iznose 16,8 mil. evra. Od ukupno ostvarenih prihoda na t e k u ć e p r i h o d e koje je ostvarila opština u 2017 godini otpada svega 10,7 mil. evra i isti su dovoljni da se iz njih jedino mogu podmiriti t e k u ć i i z d a c i u iznosu od 8,1 mil. evra(od čega na bruto zarade otpada 5 mil. evra) i otplate d u g o v i u iznosu od 2,5 mil. evra. Razliku do 16,8 miliona ukupno ostvarenih izdataka u 2017 godini koja se odnosi na kapitalne izdatke u iznosu od 2,1mil. evra;transfere institucijama, pojedincima, nevladinom sektoru u iznosu od 3,7 mil. evra ; sredstva rezervi u iznosu od 275 495,00 evra i transferi za socijalnu zaštitu 1678,oo evra koji se nijesu mogli pokriti iz sopstvenih tekućih prihoda pokriveni su iz sredstava poreskih obveznika odnosno Egalizacionog fonda u iznosu od 5,9 mil. evra , donacija 302 869,00 evra, primitaka od prodaje imovine u iznosu od 210 818,00 evra,
sredstava prenesenim iz predhodne godine(razlika izmedju primitaka i izdataka u 2016 godini) u iznosu od 2, 3 mil. evra i pozajmica i kredita 510 302,00 evra.
Što znači da je opština imala suficit u budžetu(primici-prihodi
veći od izdataka-rashoda) za 2017 godinu u iznosu od 3 223 969,00 evra
i ako iz svojih tekućih- sopstvenih i ustupljenih prihoda ni približno
ne može izmiriti sve obaveze-izdatke u 2017 godini i da je isti
isključivo produkt ekstremne štednje koja se odrazila na razvoj grada
i sredstava poreskih obveznika iz Egalizacionog fonda.
Ovako ostvaren suficit u budžetu iz 2017 godine zasnovan na stagnaciji grada koristit će se kao značajna stavka budžetskih prihoda u 2018 godini a sve zarad prikazivanja dobre vladavine ove vlasti.
Isto tako „agresivna“ štednja, koja je služila, isključivo,
zarad „lične promocije“ predsjednika opštine se odrazila i na
standard zaposlenih u organima lokalne uprave kroz višegodišnje zamrznute zarade, nerješavanje stambenih pitanja zaposlenih, poboljšanja radnog ambijenta, stručno osposobljavanje i dr. što je u značajnoj mjeri(pored diskriminacije u zapošljavanju i nezakonitog postavljanja starješina organa lokalne uprave koji čak i ne ispunjavaju zakonske uslove) usporilo proces profesionalizacije lokalne
administracije, usled lošeg motivacionog faktora zaposlenih.
Tvrdnje predsjednika opštine da je Nikšić za kratko vrijeme njegovog mandata(5,5 godina) doživio privredni preporod, da su investicije sve veće i veće,da je iz godine u godinu broj zaposlenih sve veći i veći, da je uspostavljena puna finansijska ravnoteža u budžetu demantuju naprijed navedeni podaci.
Da je stanje u opštinskim finansijama idealno,kako ga predstavlja Veselin Grbović, odnosno da je uspostavljena puna finansijka stabilnost u budžetu i gradskim finansijama, zasigurno se ne bi u opštinsku kasu svake godine slilo u prosjeku 5,6 miliona evra ili više od 28 miliona evra za pet godina njegovog vladanja od strane Egalizacionog fonda (za
prvih 6 mjeseci tekuće godine 3,2 mil.evra).
Očigledno je da Grbović ne zna,inače ne bi davao ovakve izjave i obmanjivao Vladu i javnost, da pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju lokalne samouprave čiji je fiskalni kapacitet po stanovniku u godini koja predhodi godini za koju se vrši fiskalna egalizacija manji od prosječnog fiskalnog kapaciteta po stanovniku na nivou svih lokalnih samouprava, i da ova sredstva služe za ujednačavanje finansijski
slabijih opština.
Očigledno je da sredstva iz Egalizacionog fonda koja bi trebalo da služe da ista kroz tekuću potrošnju imaju indirektan uticaj na unapredjenje poslovnog ambijenta kao veoma važnog preduslova za povećanje investicija, odnosno osnivanje novih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta nijesu dala rezultate, već su služila isključivo i jedino za očuvanje ove vlasti.
Samim tim postavlja se pitanje da li ti „novi investitori“,koje
jedino vidi Grbović, izdvajaju zakonom utvrdjene obaveze s prema ove lokalne samouprave i da li išta uplaćuju posredno ili neposredno u opštinsku kasu, pošto se to ne vidi u stavci tekućih prihoda koje ostvari opština, jer su ovi prihodi iz godine u godinu identični ili smanjuju.Pošto tekući prihodi ostaju na istom nivou ili se pak smanjuju iz godine u godinu postavlja se pitanje gdje je taj privredni rast, gdje su ti novo zaposleni radnici i da li se efekti njihovog zapošljavanja odražavaju na državne i opštinske prihode. Kakva je ekspanzija zapošljavanja u ovoj opštini najbolje pokazuje podatak da
je stopa nezaposlenosti u Nikšiću iz godine u godinu sve veća od kada je na vlast došao Veselin Grbović i da je sa 13% u 2012 godini prešla cifru od 20%.u 2017 godini.Podatak da Nikšić neuporedivo više godišnje napusti gradjana nego što se u njega doseli novih stanovnika, da je mortalitet veći od nartaliteta, da iz godine u godinu raste broj korisnika materijalnog obezbjedjenja porodice pokazuje u kakvom se
stanju nalazi ova opština i koliko je poželjna destinacija za nove preduzetnike i investitore kao i za lokalno stanovništvo.
Predsjednik Opštine Nikšić je ovakvim činjenjem zasnovanim da se zadrži veoma loše postojeće stanje u gradu, odnosno nečinjenjem da se preduzme sve kako bi ova lokalna samouprava krenula putem razvoja, je odstupio od prioriteta razvoja Nikšića. Odnosno predsjednik opštine
je onemogućijo da Nikšić bude grad sa razvijenim proizvodnim sektorom, grad u koji će se slivati investicije,grad sa razvijenim preduzetništvo,grad sa postignutim visokim ekološkim standardima, grad sa uredjenim zelenim površinama, sa riješenim problemom otpada,sa savremenim saobraćajnicama, sa biciklističkom stazom, grad mladih …
Umjesto toga on je doprinio da ovaj grad zavisi od milostinje poreskih obveznika preko Egalizacionog fonda, donacija države, stranih država, preduzetnika, nevladinih organizacija i fizičkih lica.
Predsjednik opštine Veselin Grbović je protivpravnim i nepotrebnim zapošljavanjem kako u stalni radni odnos, kada je samo tokom izborne 2016 godine primio više od 100 službenika i namještenika u organima lokalne uprave, tako i zapošljavanjem na osnovu sklopljenih više stotina Ugovora o privremenim i povremenim poslovima za vrijeme svog petogodišnjeg mandata načinio višemilionsku štetu Budžetu Opštine Nikšić, protivpravno stekao imovinsku korist drugim licima i napravio diskriminaciju prilikom zapošljavanja ne davajući mogućnost mladim ljudima da ravnopravno učestvuju na javnim oglasima.
Da je zapošljavanje bilo nepotrebno i politički motivisano stoji i
činjenica da je samo par mjeseci prije ovog zapošljavanja, odnosno 17.12.2015 godine, lokalnu samoupravu napustilo kroz isplatu socijalnog programa 105 radnika, a za što se ova opština kreditno zadužila za preko 1 milion evra radi isplate otpremnina od po 10 000,00 evra po zaposlenom.
Predsjednik Opštine Veselin Grbović je bez oglasa i na nezakonit način na osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima u radni odnos primio s v o g a s i n a u Agenciji za planiranje i projektovanje Opštine Nikšić.
Ovaj vid nepotizma nije zabilježen od strane ni jednog dosadašnjeg predsjednika Opštine Nikšić.
U suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima postavljao je starješine organa lokalne uprave kao v r š i o c e d u ž n o s t i čime je takodje istima protivpravno stekao imovinsku korist, kroz znatno više zarade, i takodje na diskriminatoran način spriječio druge kandidate da kroz formu javnog konkursa i na zakonit način ravnopravno učestvuju za zaposlenje na tim visoko rukovodnim radnim mjestima.
Predsjednik Opštine Nikšić, načelnika Komunalne policije koji je pravosnažno osudjen za zloupotrebu službenog položaja na kaznu zatvora od 8 mjeseci 2 godine uslovno, u suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Statutom opštine Nikšić,niz godina drži na to visoko rukovodno radno mjesto, umjesto da ga smijeni zbog počinjenog krivičnog djela koje ga čine nedostojnim za vršenje ove funkcije, i ako je bio upoznat sa presudom.
Opština Nikšić za vrijeme mandata Veselina Grbovića je u sudskom postupku oglašena krivom za mobing koji je vršila nad pojedinim svojim radnicima.
Predsjednik opštine nije prilikom preuzimanja funkcije procesuirao predmet „eksplozije na Viru“ kao najveće pljačke u istoriji Nikšića koji je koštao lokalnu samoupravu više od 7 miliona evra,kroz sanaciju posledica eksplozije , već je dozvolio da predmet zastara.

Prepuštamo javnosti da ocijeni njegov rad u prethodnom periodu

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.