Категорије
Спорт

Košarkaška reprezentacija Crne Gore u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo večeras (18.30) gostuje Letoniji

Pred ko­šar­ka­škom re­pre­zen­ta­ci­jom Cr­ne Go­re je jed­na od naj­va­žni­jih utak­mi­ca u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Svjet­sko pr­ven­stvo sle­de­će se­zo­ne. Uko­li­ko bi iza­bra­ni­ci Zve­zda­na Mi­tro­vi­ća ve­če­ras u Ri­gi uspje­li da sa­vla­da­ju se­lek­ci­ju Le­to­ni­je već bi u dže­pu ima­li vi­zu za Ki­nu. Me­đu­tim, cr­ve­ne če­ka te­žak po­sao pro­tiv re­pre­zen­ta­ci­je ko­ja im je osta­la ve­li­ki du­žnik sa pret­hod­nog Evro­ba­ske­ta. Podsje­ti­mo, ta­da su Le­ton­ci u osmi­ni fi­na­la ubje­dlji­vo sa­vla­da­li Cr­nu Go­ru. Ipak, u ta­bo­ru go­sti­ju se ne op­te­re­ću­ju ti­me i zna­ju da je ovo sa­svim dru­ga­či­ja pri­ča. Obje se­lek­ci­je će na­stu­pi­ti u kr­njim sa­sta­vi­ma, ali se či­ni da Mi­tro­vić ipak ima vi­še va­žnih igra­ča na ras­po­la­ga­nju i da bi to mo­glo da pred­sta­vlja pred­nost. Ta­ko mi­sli i is­ku­sni Su­ad Še­ho­vić, ko­ji je za­do­vo­ljan što su tu go­to­vo svi re­pre­zen­ta­tiv­ci iz pro­šlog kva­li­fi­ka­ci­o­nog pro­zo­ra.
– Za­da­tak je da se pr­ven­stvo kon­cen­tri­še­mo na na­šu igru ko­ja nas je kra­si­la u pret­hod­nom pro­zo­ru. Pred­nost je što ima­mo iden­tič­nu eki­pu na oku­pu, što smo uigra­ni i vje­ru­jem da će nam to za­jed­ni­štvo do­ni­je­ti re­zul­tat. Da­će­mo svoj mak­si­mum i na­dam se već sju­tra do­ći do pr­ve meč lop­te za od­la­zak u Ki­nu.
Iako još ne zna ni u ka­kvom će sa­sta­vu Le­ton­ci na­stu­pi­ti Su­ad Še­ho­vić vje­ru­je da će for­si­ra­ti br­zu igru sa šu­te­vi­ma iz svih po­zi­ci­ja i da je ključ po­bje­de u nji­ho­vom uspo­ra­va­nju.
– Još uvi­jek ni­smo upo­zna­ti sa nji­ho­vom igrom, ni­smo gle­da­li ni in­di­vi­du­al­ne ka­rak­te­ri­sti­ke nji­ho­vih igra­ča, ne zna­mo ni ko­nač­nih 12. Me­đu­tim, oče­ku­je­mo pre­po­zna­tlji­vu le­ton­sku igru, br­zu sa do­sta šu­te­va. Kod njih svi igra­či od je­di­ni­ce do pe­ti­ce šu­ti­ra­ju za tri po­e­na. Va­žno je da ih uspo­ri­mo i da bu­de što ma­nje otvo­re­nih šu­te­va da bi do­šli u si­tu­a­ci­ju da tri­jum­fu­je­mo
Od­lič­ni plej­mej­ker Ni­ko­la Iva­no­vić is­ta­kao je od­lič­nu at­mos­fe­ru u eki­pi pred ovaj du­el.
– Uspje­li smo da se od­mo­ri­mo za vri­je­me pu­ta, ju­tro­šnji tre­ning ni­je bio pu­no te­žak. Po­na­vlja­li smo ak­ci­je ko­je ko­ri­sti­mo to­kom ovih kva­li­fi­ka­ci­o­nih pro­zo­ra. Eki­pa je re­la­tiv­no ista, at­mos­fe­ra je do­bra, a ta­ko­đe ra­du­je po­vra­tak z­dra­vog i sprem­nog De­re­ka Ni­da­ma. Zna­mo da Le­to­ni­ja ni­je u naj­ja­čem sa­sta­vu i ide­mo na po­zi­ti­van re­zul­tat.
Pe­tar Po­po­vić sma­tra da u tre­nut­noj si­tu­a­ci­ji sve za­vi­si od re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re.
– Zna­mo da već oni go­di­na­ma ga­je taj ne­ki si­stem br­ze ko­šar­ke. Gle­da­li smo ih i na pret­hod­nom Evrop­skom pr­ven­stvu, igra­ju br­zu ko­šar­ku. Ni­sam si­gu­ran u ka­kvom će oni sa­sta­vu bi­ti, ali bit­no je da mi bu­de­mo na mak­si­mu­mu, da se što bo­lje pri­pre­mi­mo, da is­ko­ri­sti­mo dva tre­nin­ga i mi­slim da će sve za­vi­si­ti od nas u ovom me­ču.
Se­lek­tor Zve­zdan Mi­tro­vić za utak­mi­cu sa Le­to­ni­jom mo­že da ra­ču­na na: Ni­ko­lu Iva­no­vi­ća, De­re­ka Ni­da­ma, Og­nje­na Ča­ra­pi­ća, Pe­tra Po­po­vi­ća, Di­na Ra­don­či­ća, Ne­ma­nju Vra­nje­ša, Su­a­da Še­ho­vi­ća, Alek­su Po­po­vi­ća, Ne­ma­nju Đu­ri­ši­ća, Fi­li­pa Ba­ro­vi­ća, Bo­ja­na Du­blje­vi­ća i Bla­go­tu Se­ku­li­ća.N.Z.

GRU­PA I
(29. no­vem­bar) Tur­ska – Špa­ni­ja (17.00), Ukra­ji­na – Slo­ve­ni­ja (18.00), Le­to­ni­ja – Cr­na Go­ra (18.30). (2. de­cem­bar) Slo­ve­ni­ja – Le­to­ni­ja (17.00), Špa­ni­ja – Ukra­ji­na (18.00), Cr­na Go­ra – Tur­ska (19.00)
Špa­ni­ja 8 7 1
Tur­ska 8 6 2
Le­to­ni­ja 8 5 3
Cr­na Go­ra 8 4 4
Ukra­ji­na 8 4 4
Slo­ve­ni­ja 8 2 6

Izvor: Dan.co.me

Подијели са пријатељима!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.