Category: Актуелно

Dan opštine Berane; Šćekić: Zaustaviti iseljavanje

Predsjednik opštine Berane, koja danas obilježava svoj dan, Dragoslav Šćekić najavio je da će otvoriti sportsku halu u Beranama.

Saopštio je da je opština stabilna, a finansije konsolidovane. Šćekić je u intervjuu Radiju Crne Gore, saopštio  međutim da je problem odliv stanovništva sa sjevera.

„U ovom momentu gradovi na sjeveru nemaju model da zaustave iseljavanje. Nije dovoljno samo raditi infrastrukturu, najbitnije je vratiti proizvodnju, pokrenuti privredne subjekte. To žele građani. U tom pravcu Vlada mora da pokrene konretne mjere. Šta će nam svi putevi i subjekti ako se građani svakodnevno iseljavaju,“ saopštio je Šćekić.

Podjetimo predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je 21. jul Dan opštine građanima, predsjedniku opštine Dragoslavu Šćekiću i predsjedniku Skupštine Novici Obradoviću.

Đukanović je poručio da je potrebno prevazilaženje podjela koje nepotrebno opterećuju razvoj Crne Gore.

Izvor: AntenaM

Bogdan Božović DPS partijske probleme da podredi opštem interesu

Bogdan Božović (SNP) ukazuje da je Podgorica mjesecima bez gradonačelnika

Građani očekuju da će Demokratska partija socijalista (DPS) partijske probleme podrediti opštem interesu i nakon skoro dva mjeseca od održavanja lokalnih izbora saopštiti ime gradonačelnika Podgorice, ocijenio je Bogdan Božović, odbornik SNP-a u Skupštini Glavnog grada. Na lokalnim izborima u glavnom gradu 27. maja DPS je sa koalicionim partnerima Bošnjačkom strankom, Liberalnom partijom, Demokratskom unijom Albanaca, Crnogorskom i Pozitivnom Crne Gore podržalo 48.047 građana čime su osvojili apsolutnu vlast.
– Simptomatično je to što se vladajuća garnitura hvali istorijskim izbornim rezultatom na poslednjim izborima, ali se oko gradonačelnika još nisu dogovorili. Komentari su različiti. Po jednima, nosilac liste DPS Ivan Vuković nije mnogo zainteresovan da preuzme „vruć krompir” od Slavoljuba Stijepovića. Po drugima, nekoliko je struja u DPS-u i zato nema dogovora. Sudeći po izjavama šefa DPS-a, sjednica gradskog parlamenta na kojoj bi trebao biti predložen, a potom odlukom većine koju nesporno imaju i izabran novi gradonačelnik, je već davno trebala biti održana. Da li je oslabio autoritet prvog čovjeka DPS-a ili je ojačao u međuvremenu neko drugi, izgleda je pitanje koje muči vladajući DPS. Nadamo se da su svima građani na prvom mjestu i da će partijske probleme podrediti opštem interesu –ocjenjuje Božović.
Božović dodaje da u ovoj situaciji jedino ispaštaju građani.
–Radne sjednice Skupštine Glavnog grada nije bilo još od marta, a brojne odluke koji se tiču građana i njihovih problema čekaju na razmatranje i usvajanje. Konkretno, još nije riješeno pitanje legalizacije iako u Podgorici kao najvećem centru ima najviše nelagalno izgrađenih objekata i građana koji muku muče kako da taj problem riješe –poručuje Božović.

Izvor: Dan.co.me

Ivan Vuković novi gradonačelnik Podgorice

Nosilac liste Demokratske partije socijalista na podgoričkim izborima Ivan Vuković biće predložen od strane Predsjedništava stranke za novog gradonačelnika Glavnog grada, saznaje FOS.

Odluka bi zvanično trebala da bude potvrđena 31. jula na sjednici Skupštine Glavnog grada.

Opštinski odbor DPS-a u petak će predložiti Vukovića za gradonačelnika, a sledeće sedmice očekuje se da predlog bude potvrđen i od strane Predsjedništva.

Dosadašnji gradonačelnik Slavoljub Stijepović trebalo bi da bude imenovan za generalnog sekretara predsjednika države.

Izvor: FOSMedia

Један од најдужих сукоба унутар ДПС-а припао Зорици Ковачевић: Како Мило каже

Након 12 година један од бастиона ДПС-а у Црној Гори, Даниловград, добија новог управника, односно предсједника општине. Досадашњег првог човјека овога града, Бранислава Ђурановића, замијениће Зорица Ковачевић, једна од најпоузданијих сарадника Мила Ђукановића и до прије неколико дана директор Клиничког центра. Примопредаја фотеље заказана је за 26. јул, када ће на сједници локалног парламента Ковачевићка и званично бити именована за првог човјека овога града. Овај догађај је интересантан, јер сукоби и неслагања између Ђурановића и Ковачевићке трају одавно, али Ђукановић је годинама успијевао да угаси ватру сукоба и да помири непомирљиве ставове о управљању овим градом. Истина, ти сукоби никада нијесу били јавни, него су вођени у општинским кулоарима и у кабинету Господара и вође ДПС-а. Даниловградске свађе Ковачевићке и Ђурановића вјероватно су једне од најдужих у ДПС-у, а тек ће за десетак дана добити коначан епилог. У главну градску фотељу сјешће Зорица Ковачевић, која је ту требало да буде и раније, али је Ђурановић преко својих људи блиских кабинету Господара годинама то одлагао. Покушао је он то да спријечи и ових дана и да у општинском одбору обезбједи већину за нови мандат, али Господар је овога пута био неумољив, а лажна Ђурановићева већина након тога се брзо истопила. Све оно што Ђурановић претходних година није, а могао је да уради, коначно је дошло на наплату. Ковачевићка ће имати много посла да исправи све пропусте свог претходника, а за то ће јој требати нови људи. То је заправо у овој тврђави ДПС-а након локалних избора и главна градска политичка и партијска тема. Бројни Ђурановићеви кадрови одавно су спаковали кофере и невољно напуштају удобне и добро плаћене фотеље. Замијениће их млађи људи, а један од првих сарадника према незваничним информацијама требало би да буде Александар Павићевић, дојучерашњи предсједник младих ДПС-а и некадашњи одборник владајуће странке у Даниловграду. Он је и раније важио за човјека Зорице Ковачевић, али зато није био у првој локалној постави Ђурановића. Послије извјесног времена он је напустио и одборничке клупе, али по свему судећи ускоро се враћа на велика врата. За разлику од њега са друге стране тих врата је подугачак ред  локалних службеника који ових дана напуштају радна мјеста, јер не желе да их Ковачевићка смијени. Међу првима је баш Бранислав Ђурановић. 

Izvor: IN4S

Vlast opstala u poslednji čas

Sjednica parlamenta na kojoj će biti ozvaničen savez Crnogorske i dosadašnjih konstituenata vlasti trebalo bi da bude održana danas, čime će biti izbjegnuto uvođenje prinudne uprave

Bu­dvan­ski od­bor Cr­no­gor­ske po­dr­žao je si­noć od­lu­ku da ta par­ti­ja bu­de dio ko­a­li­ci­ne ve­ći­ne u tom gra­du. Do­go­vor bi tre­ba­lo da bu­de ozva­ni­čen na da­na­šnjoj sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta. Pret­hod­no je pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne (SO) Bu­dva Đor­đi­je Vu­jo­vić re­kao da uko­li­ko i da­nas ne bu­de uslo­va za odr­ža­va­nje 16. sjed­ni­ce par­la­men­ta Bu­dve bi­će za­ka­za­na no­va za če­tvr­tak, 19. jul, s jed­nom tač­kom dnev­nog re­da – skra­će­nje man­da­ta ak­tu­el­nom skup­štin­skom sa­zi­vu.
Na če­lu Bu­dve od kra­ja 2016. go­di­ne su De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, De­mo­krat­ski front, sa­vez „Bu­dva mo­ra” i „Bu­ra bu­di Bu­dvu”, uz po­dr­šku sa­mo­stal­nog od­bor­ni­ka Ste­va­na Dža­ko­vi­ća. Me­đu­tim, Dža­ko­vić je po­vu­kao po­dr­šku, i sjed­ni­ce ni­je­su odr­ža­va­ne šest mje­se­ci, pa je Vla­da po­sla­la upo­zo­re­nje bu­dvan­skoj op­šti­ni da ako do 21. ju­la po­li­tič­ka si­tu­a­ci­ja ne bu­de raz­ri­je­še­na, bi­će uve­de­na pri­nud­na upra­va.
Vu­jo­vić je re­kao da su na dnev­nom re­du da­na­šnje sjed­ni­ce 53 tač­ke, od ko­jih je naj­za­ni­mlji­vi­ja pred­log od­lu­ke o po­tvr­đe­nju za­du­že­nja Op­šti­ne Bu­dva u ci­lju spre­če­va­nja ak­ti­vi­ra­nja dr­žav­ne ga­ran­ci­je iz­da­te fir­mi VTE od 16. mar­ta 2010. go­di­ne.
– Kao što zna­mo, to je je­dan po­pri­lič­no loš ugo­vor ko­ji op­te­re­ću­je op­šti­nu Bu­dva i tu od­lu­ku je pred­sjed­nik op­šti­ne (Dra­gan Kra­po­vić iz De­mo­kra­ta) već pot­pi­sao, ali mo­ra da bu­de po­tvr­đe­na na sjed­ni­ci – is­ta­kao je Vu­jo­vić.
Ka­zao je, ka­ko pre­no­si RTV Bu­dva, da je pr­va tač­ka dnev­nog re­da, pred­log za­ključ­ka o pri­hva­ta­nju iz­vje­šta­ja o ra­du pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bu­dva i ra­du or­ga­na lo­kal­ne upra­ve za 2017. go­di­nu, a kao zna­čaj­nu is­ta­kao je i iz­mje­nu Sta­tu­ta skup­šti­ne op­šti­ne Bu­dva i iz­ra­du po­slov­ni­ka.
– Ri­ječ je o for­ma­l­noj od­lu­ci. Ja sam već fo­ri­mi­rao ko­mi­si­ju za iz­ra­du sta­tu­ta i po­slov­ni­ka. Sta­tut se mi­je­nja zbog no­vog Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi kao i zbog po­tre­ba E-pa­ral­men­ta, te obez­bje­đi­va­nja uslo­va za TV pre­nos – na­gla­sio je Vu­jo­vić.
Pre­go­vo­ri pred­stav­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je i Cr­no­gor­ske u ve­zi s ula­skom opo­zi­ci­o­nih od­bor­ni­ka u vlast po­če­li su u sri­je­du, na­čel­no je sve do­go­vo­re­no, ma­da bi po­tvr­da to­ga tre­ba­lo da usli­je­di na skup­štin­skoj sjed­ni­ci. Op­štin­ski od­bor Cr­no­gor­ske pred­lo­žio je da od­bor­ni­ci te par­ti­je uđu u sa­vez s ak­tu­el­nom bu­dvan­skom vla­šću.
Pre­ma ne­zva­nič­nim, ali po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, Cr­no­gor­ska je do­bi­la mje­sto po­tpred­sjed­ni­ka op­šti­ne, i je­dan se­kre­ta­ri­jat. Bi­će pot­pi­san i pro­gram­ski do­ku­ment o bu­du­ćim prav­ci­ma raz­vo­ja bu­dvan­ske op­šti­ne, ka­ko bi se de­fi­ni­sa­li ko­a­li­ci­o­ni ci­lje­vi u pe­ri­o­du do is­te­ka man­da­ta sa­daš­šoj vla­sti.
Do­go­vo­re­no je i da Dra­gan Kra­po­vić osta­ne na če­lu op­šti­ne, sve do kra­ja de­cem­bra ove go­di­ne, ka­da bi tre­ba­lo da ga na­sli­je­di Mar­ko Ba­to Ca­re­vić (DF). Vlast u Bu­dvi i Cr­no­gor­ska spo­ra­zu­mje­li su se da ta­da bu­de oba­vlje­na ro­ta­ci­ja na funk­ci­ja­ma, gdje bi De­mo­kra­te do­bi­le mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne, a Ca­re­vić bi on­da bio ime­no­van za pr­vog čo­vje­ka Bu­dve. No­vi­na je i to da De­mo­kra­te u pre­ra­spo­dje­li funk­ci­ja do­bi­ja­ju i mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka op­šti­ne.

Izvor: Dan.co.me

Bilten demokratskog rukovođenja Miloš Rajković, SNP, portparol

U ZEMLJI ETIKETA

Generacija političara, koja će uspjeti da pomiri Crnu Goru, biće u istoriji naše zemlje značajnija od svih onih koji su bili do sada donosioci velikih državnih odluka. Pošto sam obećao da ću tekst završiti u roku a pišem ga istog dana kada ga trebam predati, za ovo što sam napisao u uvodu inspirisala me je sjednica dvadesetak naistaknutijih članova moje partije.
Imam 22 godine i portparol sam u partiji koja je godinama unazad bila najača i najorganizovanija opoziciona partija. Demokratska partija socijalista (DPS) se na sve njima svojstvene načine borila da nas pobijedi na državnom nivou, a dešavalo se da smo u određenim periodima „držali“ polovinu lokalnih samouprava.
Tih godina sve je bilo kako treba i to najbolje očitava rečenica: “u dobru je lako biti dobar, na muci se poznaju junaci”. Iako dosta nezavistan i samostalan, u gradu u kojem sam rođen (Mojkovac ) se oduvijek raspravljalo o politici, to je nešto što ti uđe u krv.
Neka vrsta strasti i ljubavi prema idejama i porodica, koja je od prvoga dana bila uz Socijalističku narodnu partiju (SNP), dva su ključna razloga da ja aktivno uzmem učešće u političkim događajima i dođem do pozicije na kojoj sam danas. Međutim, neki ljudu su definitivno retrogradni i sa njima ne možemo graditi modernu Crnu Goru.
Samo je promjena vječna i ništa drugo. Rekao sam im da gledaju u budućnost i vole zemlju svojih potomaka, a da poštuju zemlju predaka. I ništa više od toga. U vrijeme referenduma sam imao 10 godina i svima je jasno da nisam mogao glasati. Da sam mogao, danas u dvadeset drugoj, znam kako bih glasao. Ali ne zato što ne volim Srbiju, već zbog toga što težim najboljem za moju zemlju.
U Crnoj Gori sam rođen, tu planiram i da ostanem. Poštujem one koji misle drugačije ali isto tako im ne dozvoljavam da utiču na moje mišljenje. Isto tako, predložio sam im da se ostave pitanja NATO integracija. Završena priča.
Što se mene tiče, nikada više neću otvoriti to pitanje. Imam hrabrosti da kažem: Ne možemo DPS promijeniti na ovaj način i u ovim okolnostima. To svima treba da bude jasno. Postoje dva načina: revolucija i sistemske promjene. Ima onih koji smatraju da je sa prvim načinom već pokušano. Institucije su reagovale, procesi su u toku, a epilog možemo pretpostaviti.
Drugi način je težak. Težak za ljude koji su preko 20 godina stradali zbog političkih uvjerenja (moja porodica spada u ovu kategoriju). Dio vladajuće partije mora biti dio promjene. Ko misli da ovo nije tačno i da sam još jedan “izdajnik” kada ovo kažem, ponosan sam na tu izdaju, ali ćemo i narednu deceniju plaćati cijenu te velike zablude koju pokušavaju da nam prodaju neki sadašnji politički prvaci. Postavlja se pitanje, sa kim i koliko daleko se može ići? Koliko se može oprostiti? Za šta se mora krivično odgovarati?
Kao neko ko istinski voli ovu zemlju, navija za re – prezentaciju, poštuje simbole, a uz to pripada partiji zbog koje zlonamjerni lijepe etiketu mržnje mogu reći da se referendumskog procesa, iskreno, ne sjećam baš najbolje. U vrijeme sedmog bataljona, sam bio u vrtiću i ponovo sam ja kriv. Kriv za nečije hirove i nerealne ambicije.
Zato, potrebno je staviti tačku na dosadašnju inostranu politiku i hrabro nastaviti putem punopravnog članstva u EU i u potpunosti se okrenuti unutrašnjoj konsolidaciji i sprovođenju istorijskih reformi. Stanje je loše, urušen je sistem. Treba preuzeti odgovornost i raditi na depolitizaciji i demokratizaciji društva. Očistiti pra – vosuđe od partijskih kadrova. Profesionalizovati policiju. Sasjeći kriminal i korupciju. Podsticati ljude da kritikuju ali i da predlažu rješenja. Na kraju, a tek na početku, si na raskrsnici. Kako dalje u zemlji koja ti je zbog pripadnosti nekom pokretu zalijepila etiketu?
Nemam problem da priznam gdje smo griješili, a gdje smo bili najbolji. Volim SNP jer je uvijek bio najbolji kada je u pitanju ono što se zove život. Nema porodice u Crnoj Gori da im djelovanje SNP-a nije uticalo da im se bar malo poboljša životni standard.
Bili smo prvi i kada se borilo da se penzionerima vrati oteto, kada se ukidala neustavna taksa na gorivo i kada se otimalo „euro po euro“. Prvi smo bili i kada smo htjeli uvažiti majke Crne Gore, a u ovim slučajevima je bitno biti prvi. Zato je i vrijeme da idemo ka vrhu.

SNP čestita građanima 13. jul

Socijalistička narodna partija svim građanima Crne Gore, čestita 13. jul, Dan državnosti i Dan ustanka naroda Crne Gore.

Za Crnu Goru i njene građane, 13. jul ima izuzetan značaj. Toga dana, 1878. godine, na Berlinskom kongresu je Crna Gora dobila međunarodno pravno priznanje, a na isti dan 1941. godine, upisala se na listu zemalja od kojih su drugi učili kako se treba boriti za slobodu, dižući ustanak protiv najvećeg svjetskog zla-fašizma.

SNP Crne Gore sa posebnim pijetetom gaji sjećanje na ove značajne datume istorije Crne Gore i odaje počast svim herojima palim za slobodu svoga naroda.

Delegacija SNP CG će sjutra, 13. jula u 11 časova, položiti vijenac na Spomenik Partizanu borcu na Gorici, u Podgorici.

Gužva oko fotelja

PREDSJEDNIK OPŠTINSKOG ODBORA SNP GOLUBOVCI SLAĐANA KALUĐEROVIĆ UKAZUJE DA GRAĐANI TRPE ZBOG OKRŠAJA UNUTAR VLADAJUĆE VEĆINE

Nastavak sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada -Golubovci na kojoj će biti izabrani predsjednik Opštine i predsjednik Skupštine još nije zakazan. U upravi Opštine kažu da će nastavak sjednice biti održan do kraja mjeseca. Konstitutivna sjednica održana je 28. juna i na njoj su verifikovani mandati 32 odbornika koliko ih ima u novom sazivu, od čega 16 mandata pripada Demokratskoj partiji socijalista, koaliciji DF-SNP sedam, dok su koalicija Demokrate i URA osvojile osam odborničkih mandata. Na lokalnim izborima 27. maja u Golubovcima SD je osvojio jedan mandat.
Na konstitutivnoj sjednici 28. juna sadašnji predsjednik Opštine Golubovci Dušan Radonjić je tražio da se sjednica prekine, zbog neophodnosti konsultacija vezanih za predloge budućeg predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine.
Od tada pa do danas još nije precizirano ko će obavljati ove dvije funkcije, a konačan rasplet situacije očekuje se ove sedmice. Sigurno je da će Opštinom upravljati DPS, a kandidati za predsjednika Opštine Golubovci su Ratko Stijepović, ali i dosadašnji Dušan Radonjić. Kao kandidati za predsjednika Skupštine se pominju Predrag Anđušić, Vaska Šišević i Predrag Madžarović, te Ratko Stijepović ukoliko Radonjić bude na čelu izvršne vlasti.
Predsjednik opštinskog odbora SNP Golubovci Slađana Kaluđerović navodi da parlamentarna većina nije u stanju da, nakon više od mjesec dana od održavanja lokalnih izbora u Zeti, predloži predsjednika Opštine i predsjednika parlamenta.
–Tenzije i nesloga uzrokovana podjelom rukovodećih funkcija zavladale su u njihovim redovima, a vrijeme će pokazati koja će struja prevladati i čije će lične ambicije biti zadovoljene. Kakav god ishod bude, jedno je kristalno jasno, a to je da će u njihovim međusobnim političkim okršajima ponovo stradati građani Zete. Nažalost, za predstavnike lokalne vlasti predmet neslaganja i u prethodnim mandatima nijesu bili loš položaj naših poljoprivrednika, nezadovoljavajuća dinamika izgradnje srednje škole i drugih infrastrukturnih projekata koji su na čekanju decenijama, odlazak mladih ljudi trbuhom za kruhom u inostranstvo, gradnja kolektora u Botunu, već funkcije i sebični lični interesi – poručuje Kaluđerović

Izvor: Dan.co.me

Lalošević: Nije realno da je na izbore u Baru izašlo samo 52 odsto Barana

Novi predsjednik Skupštine opštine Bar je Mićo Orlandić (SD).
On je danas izabran glasovima svih 28 odbornika vladajuće koalicije (DPS, SD, „Biram Bar“ i BS) koji su ga i predložili svojim potpisima za tu funkciju. Odbornici opozicije, njih devet, nisu učestvovali u glasanju.
Prije glasanja iz skupštinske sale izašli su i odbornici SDP-a, dok je u sali do glasanja ostao Vasilije Lalošević (SNP), ali je odbio da preuzme glasački listić.
Lalošević se prije toga takođe obratio odbornicima i građanima Bara koji su slušali prenos sjednice preko talasa Radio Bara. On je podvukao da je većina u barskom parlamentu „granitna i neupitna“.
„Ipak, ne treba se seiriti zbog toga. Jer prije svega nije realno da je na izbore izašlo samo 52 odsto Barana. Da ne govorimo o zloupotrebama i pritiscima. Ne likujte nad aktuelnom političkom situacijom u Baru“ – poručio je Lalošević, navodeći da principijelno i u znak solidarnosti sa opozicionim kolegama neće učestvovati u glasanju.
„Dajte da zajedno radimo na projektima od značaja za građane Bara. Da Bar više ne bude na naslovnicama sa rubrikama iz crne hronike. Busije i rovovi nikome ne donose dobro. Bez obzira na razliku 28 prema sedam u korist vlasti u lokalnom parlamentu, dajte da ukrštamo argumente i kontrargumente, za dobro građana Bara“ – naveo je Lalošević, naglasivši da je odgovornost na 28, a ne na devet predstavnika građana u SO Bar.

Izvor: Barski portal

DOGAĐAJ U SVAČU TREBA DA ZABRINE SVE LJUDE DOBRE VOLJE

Nikada se u Crnoj Gori, ni u Ulcinju, nije desilo da pripadnici jedne vjere fizički onemogućavaju vjerske obrede pripadnicima druge vjere, kao što se to juče desilo u Ulcinju, starom gradu Svaču, na temeljima crkve Svetog Jovana.

Socijalistička narodna partija Crne Gore najoštrije osuđuje brutalno kršenje slobode vjeroispovjesti od strane grupice lokalnog stanovništva prema Mitropolitu Amfilohiju, sveštenstvu i vjernom narodu. Ovaj događaj treba da zabrine sve ljude dobre volje u Crnoj Gori jer niko nema pravo da zabrani božiju službu.

Posebno brinu, na činjenicama neutemeljene i zapaljive izjave zvaničnika ulcinjske opštine, koji komentarišu i svojataju nešto što im ni po jednom istorijskom izvoru ne pripada.

Ne želimo da vjerujemo da su se ostvarile pretpostavke onih koji su govorili da će neprisustvo pravoslavnih, opozicionih odbornika u lokalnom parlamentu, otvoriti proces diskriminacije ovog življa u Ulcinju. Nije li ovaj događaj podsticaj pripadnicima druge konfesije za proces nipodaštavanja najstarije i najpoštovanije institucije u Crnoj Gori – Mitropolije crnogorsko-primorske.

SNP se uvijek zalagala za poštovanje ljudskih prava i posebno slobode vjeroispovjesti, pa pitamo državne organe – zar nisu bili dužni da obezbijede mirno održavanje liturgije, bez pritisaka od bilo koga.

Posebno boli činjenica da je u onemogućavanju održavanja svete liturgije na Svaču, učestvovao i član „Koalicije za 21. vijek“, potpredsjednik opštinskog odbora jedne od članica ove koalicije iz Ulcinja Nevzud Šaptafa.

Pitamo se, na kraju, da li će se čelni ljudi ove koalicije ograditi od ovakvog čina i da li podržavaju ovakve aktivnosti njihovog istaknutog funkcionera iz Ulcinja.