Category: Актуелно

Portparol SNP Miloš Rajković: Protiv DPS uvijek ali sa oružjem nikad

Opozicija može spriječiti kupovinu birača jedino ako se oružano suprotstavi naoružanim kriminalcima koji čuvaju štabove DPS-a gdje se vrši plaćanje, napisao je na svom fejsbuk i tviter nalogu Nebojša Medojević, jedan od čelnika Demokratskog fronta i predsjednik Pokreta za promjene. On se založio za proteste i formiranje prelazne vlade, ili da opozicija dobije direktora policije koji će hapsiti aktiviste DPS-a.
Iz DF-a je najavljeno da će na jesen organizovati proteste ukoliko parlament bude raspravljao o ukidanju poslaničkog imuniteta Milanu Kneževiću i Nebojši Medojeviću.
Portparol SNP-a Miloš Rajković smatra da duboka politička kriza koja potresa Crnu Goru od poslednjih parlamentarnih izbora dovodi opoziciju u težak položaj.
–Jasno je da određeni politički subjekti ne mogu da nađu način kako da se suprotstave organizovanim pritiscima vladajuće partije na birače. Nezakonitim korišćenjem državnog aparata, Demokratska partija socijalista u startu pravi prednost, a opozicija se tu može teško suprotstaviti. Međutim, smatram da najveći problem leži u svijesti građana koji svoju slobodu da odluče i kazne vlast za neodgovornost prokockaju za neki sitni interes – istakao je Rajković.
On je dodao da SNP nikada nije bio zagovornik mogućnosti eskalacije nasilja, do čega bi mogao dovesti predloženi način rješavanja problema u Crnoj Gori.
– Zbog toga smatram da se mora konačno sjesti za sto, a posebnu odgovornost ima DF, jer imaju najveći broj poslanika u Skupštini, i Demokratska Crna Gora, koja ima najviše odbornika u ime opozicije u parlamentu glavnog grada. Nažalost, poslednji predsjednički i lokalni izbori su pokazali da su se pojedine partije iz opozicije borile za prevlast, a DPS je ostvario najbolji rezultat. To je možda jedan od razloga velike apstinencije. Opozicija mora da se mijenja i radi na sebi. Kao mlad političar, cilj mi je da pomognem što većem broju ljudi, a nikada mi neće biti cilj da moj najbolji drug, kum i ja primamo po 2.000 eura po-slaničke plate mjesečno, a da nam glasači nemaju ni za hljeb. To nije iskrenost i odgovornost –naglasio je Rajković.

Izvor: Dan.co.me

Медојевић: Опозицији мјесто директора полиције који ће да хапси ДПС криминалце

Предсједник Покрета за промјене и један од лидера Демократског фронта Небојша Медојевић оцијенио је да куповину гласова у корист ДПС једино може спријечити прелазна Влада и да опозиција добије мјесто директора Управе полиције.

Опозиција може спријечити куповину бирача само ако се оружано супростави наоружаним криминалцима који чувају штабове ДПС гдје се врши плаћање гласова. Или да опозиција добије директора полиције који ће хапсити активисте ДПС. Ту измјене закона не помажу. Само протести и прелазна Влада, истакао је Медојевић на свом ФБ профилу.

Он је додао да је против насиља и сукоба.

Само указујем на бесмиленост иницијатива за измјену изборних закона. Измјенама изборних закона не можемо спријечити ДПС активисте да купују гласове, нити склонити наоружане криминалце који чувају штабове. Они имају право да физички насрћу на активисте опозиције и да за то не одговарају. Једино рјешење је јединство опозиције и протести за формирање прелазне Владе. И да у прелазној Влади опозицији да припадне мјесто директора полиције, који ће онда похапсити криминалце који обезбјеђују штабове ДПС и активисте који плаћају бираче. То је ДФ показао 24.10.2015. Тада су нас издали из остатка опозиције и сјели за сто са Ђукановићем. Зато Демократе и УРА нијесу за протесте. Чекају нову понуду из ДПС и зелено свјетло из центра моћи, навео је Медојевић.

Izvor; IN4S

Ne može se formirati klub pod imenom SNP

Socijalistička narodna partija neće moći da formira svoj poslanički klub zbog toga što su, prema tumačenju parlamenta, “pozajmili” trećeg poslanika sa liste Demokratskog fronta kojije već formirao poslanički klub. To je u izjavi za Pobjedu saopštio predsjednik SNP-a Vladimir Joković, navodeći da će ta partija “razmisliti o daljim opcijama”.

“Dobili smo od Skupštine obavještenje da ne možemo formirati poslanički klub Socijalističke narodne partije zato što smo pozajmili poslanika, odnosno zato što poslanica DF-a Marina Jočić nije bila na našoj listi”, kazao je Joković za Pobjedu.

Mogućnost za formiranje poslaničkog kluba SNP-a po javila se nakon što je DF prošlog mjeseca ponudio SNP-u da mu “pozajmi” poslanicu Marinu Jočić kako bi ova partija mogla da formira poslanički klub. Sa Jočić u timu, SNP bi imala ukupno tri poslanika, budući da Aleksandar Damjanović više od godinu nastupa kao samostalni poslanik.

Joković je dodao da će se ta partija preko stranačkih organa izjasniti o daljim koracima.

Prema podacima na sajtu Skupštine, do sada je u parlamentu formirano šest klubova poslanika: Demokratske partije socijalista, Demokratskog fronta, Socijaldemokrata Crne Gore koji su formirali klub sa predsjednikom LP Andrijom Popovićem, Demokrate, SDP, kao i zajednički klub manjinskih stranaka.

Osim SNP-a, po zvaničnim podacima, bez kluba poslanika je i Građanski pokret URA, čiji poslanici Dritan Abazović i Neđeljko Rudović i dalje bojkotuju rad parlamenta.

Rudović je nedavno podnio ostavku na sve funkcije u URA-i ponudio vraćanje mandata, zbog neslaganja sa politikom bojkota.

Iako bojkotuju rad parlamenta od početka, Demokratama nije smetalo da među prvima formiraju klub poslanika.

Na sajtu Skupštine navodi se da je predsjednik poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović.

Izvor; CDM

U SNP JE STANJE REDOVNO A TO MNOGIMA SMETA

Socijalistička narodna partija Crne Gore je ozbiljna politička partija, koja je u svom 20-godišnjem časnom bivstvovanju, uvijek bila na strani naroda, nastojeći da se izbori za naprednu i pravednu Crnu Goru, jednakih šansi za sve.

S toga je ne interesuju anonimne opservacije o stanju u SNP, bilo da dolaze od njenih bivših članova koji su je zbog sujete, ljubomore i čemera napustili nakon kongresnog poraza, ili dolaze iz sivih centara moći odmetnutih djelova bezbjednosnih službi, koji preko svojih interesnih biltena, pokušavaju da upodobljavaju političku scenu.

U SNP se uveliko radi na organizovanju Kongresa mladih i Asocijacije žena, proces obnavljanja opštinskih odbora je pri kraju, dakle, stanje je redovno i vjerovatno baš to “bode oči” dušebrižnicima kojima i ovom prilikom poručujemo “Putuj igumane i ne misli na manastir”.

Nema odgovornosti za nerad u Vladi

Ministarstvo vanjskih poslova realizovalo je samo 25 odsto programa, Ministarstvo odbrane nije sprovelo nijednu obavezu, dok je resor zdravlja izvršio svega 20 odsto programskih obaveza

Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić do­sad ni­je sank­ci­o­ni­sao ni­jed­nog mi­ni­sta­ra, upr­kos lo­šim re­zul­ta­ti­ma mi­ni­star­sta­va u re­a­li­zo­va­nju vla­di­nih pro­gram­skih ak­tiv­no­sti. Da ne­ka mi­ni­star­stva ne­ma­ju baš za­vid­ne re­zul­ta­te u pro­gram­skom ra­du mo­že se vi­dje­ti u do­ku­men­ti­ma Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta Vla­de Cr­ne Go­re. Ra­di se o iz­vje­šta­ji­ma o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ra­da Vla­de za 2017. i 2018. go­di­nu, ko­ji se ob­ja­vlju­ju po kvar­ta­li­ma, od­no­sno tro­mje­seč­no.
Ta­ko u iz­vje­šta­ju o re­a­li­za­ci­ji pro­gra­ma ra­da Vla­de za pr­vi kvar­tal 2017. go­di­ne pi­še da je Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, na či­jem je če­lu mi­ni­star Sr­đan Dar­ma­no­vić, re­a­li­zo­va­lo sa­mo 25 od­sto pro­gra­ma ra­da u tom kvar­ta­lu. U dru­gom kvar­ta­lu iste go­di­ne Mi­ni­star­stvo od­bra­ne, mi­ni­stra Pre­dra­ga Bo­ško­vi­ća, ima­lo je nu­la od­sto re­a­li­za­ci­ju pro­gra­ma. I Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, mi­ni­stra Ke­ma­la Hra­po­vi­ća, u istom pe­ri­o­du re­a­li­zo­va­lo je sve­ga 20 od­sto pro­gram­skih oba­ve­za.
Kad je u pi­ta­nju tre­ći kvar­tal 2017. go­di­ne – Mi­ni­star­stvo spor­ta, mi­ni­stra Ni­ko­le Ja­no­vi­ća, osta­lo je na nu­li. Tu je po­no­vo Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va, ko­je je do­šlo do 33 od­sto re­a­li­zo­va­nih ak­tiv­no­sti. U istom vre­men­skom pe­ri­o­du i Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, na či­jem je če­lu mi­ni­star Ke­mal Pu­ri­šić, ni­je se mo­glo po­hva­li­ti ve­li­kim pro­cen­tom re­a­li­za­ci­je plan­skih ak­tiv­no­sti – do­sti­gli su sve­ga 28,6 od­sto re­a­li­za­ci­je pla­ni­ra­nog pro­gra­ma.
U pe­ri­o­du od ju­la do sep­tem­bra 2017. go­di­ne Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va (MUP) Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća, ni­je re­a­li­zo­va­lo pla­ni­ra­ni pro­je­kat i osta­lo je na nu­li. Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va, mi­ni­stra Meh­me­da Zen­ke, u istom pe­ri­o­du ta­ko­đe je bi­lo na nu­li, kad je u pi­ta­nju ste­pen re­a­li­za­ci­je pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta.
U pr­vom kvar­ta­lu ove go­di­ne sta­nje je bi­lo sle­de­će – Mi­ni­star­stvo vanj­skih po­slo­va ima­lo je re­a­li­za­ci­ju pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta 33 od­sto. Svi osta­li su ima­li pre­ko 75 od­sto. U vla­di­nim iz­vje­šta­ji­ma se vi­di da je sta­nje u dru­gom kvar­ta­lu 2018. go­di­ne bi­lo ne­što bo­lje kad je u pi­ta­nju re­a­li­za­ci­ja pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti. Ta­ko je u tom pe­ri­o­du sa­mo Mi­ni­star­stvo pro­svje­te, mi­ni­stra Da­mi­ra Še­ho­vi­ća, ima­lo ne­što sla­bi­ji uči­nak – re­a­li­zo­va­li su 50 od­sto od pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta, dok je kod osta­lih pro­ce­nat re­a­li­za­ci­je bio pre­ko 75 od­sto.
Funk­ci­o­ner Gra­đan­skog po­kre­ta URA Mi­le­ta Ra­do­va­nić ka­zao je da, na­ža­lost, ova­ko lo­še kvar­tal­ne iz­vje­šta­je ima­mo već du­že vri­je­me.
– Sa­da je već ču­ve­na iz­ja­va pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća da od mi­ni­sta­ra oče­ku­je br­ze re­zul­ta­te, is­pu­nje­nje oba­ve­za iz pla­na ra­da i da će sva­ko od njih sno­si­ti od­go­vor­nost za loš rad. Me­đu­tim, već je sa­da de­fi­ni­tiv­no ja­sno da mi­ni­stri ima­ju lo­še re­zul­ta­te i da za to ne tr­pe ni­ka­kve po­sle­di­ce – ka­zao je Ra­do­va­nić.
Is­ta­kao je da, umje­sto da zbog ne­is­pu­nja­va­nja za­da­ta­ka sno­se po­li­tič­ku od­go­vor­nost, mi­ni­stri uži­va­ju u svim pri­vi­le­gi­ja­ma ko­je nji­ho­va funk­ci­ja no­si.
– Tu su ogrom­ne za­ra­de za cr­no­gor­ske uslo­ve, ko­ri­šće­nje slu­žbe­nih auto­mo­bi­la, pla­ća­nje dnev­ni­ca, tro­ško­vi re­pre­zen­ta­ci­je…dok na­su­prot to­me ima­mo mi­nor­ne re­zul­ta­te, na­ro­či­to od­re­đe­nih mi­ni­star­sta­va. Pre­mi­jer Mar­ko­vić je čak to­li­ko da­le­ko išao u svo­jim iz­ja­va­ma da je is­ti­cao da će sva­kog ko ne bu­de na vi­si­ni pla­ni­ra­nih za­da­ta­ka, smi­je­ni­ti, od­no­sno za­mi­je­ni­ti, što se do da­nas ni­je de­si­lo, upr­kos po­ra­ža­va­ju­ćim broj­ka­ma ko­je od­re­đe­ni mi­ni­stri ima­ju – ka­že Ra­do­va­nić.
Vl.O.–M.V.

Na­sta­vi­li sa lo­šom po­li­ti­kom

Ra­do­va­nić je re­kao da je sa­da­šnja vla­da pre­po­zna­ta kao vla­da kon­ti­nu­i­te­ta, ko­ja je na­sta­vi­la sa po­gub­nom po­li­ti­kom De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS).
– Enorm­na za­du­ži­va­nja, rast jav­nog du­ga, fi­nan­si­je ko­je su pred ko­lap­som, to su glav­ne od­li­ke Mar­ko­vi­će­vog ka­bi­ne­ta. Po­zna­to je da Vla­da ko­ja svo­ju eko­nom­sku i fi­skal­nu po­li­ti­ku ba­zi­ra na uzi­ma­nju no­vih kre­dit­nih aran­žma­na i uvo­đe­nju no­vih na­me­ta, po­re­za i tak­si, mo­že sa­mo da do­ve­de do ko­lap­sa. Sta­nje u pro­svje­ti i zdrav­stvu, kao osno­vim stu­bo­vi­ma sva­kog dru­štva, ka­ta­stro­fal­no je lo­še. Sa­da već de­fi­ni­tiv­no mo­že­mo kon­sta­to­va­ti da je Mar­ko­vi­će­va iz­ja­va o ocje­nji­va­nju ra­da mi­ni­sta­ra bi­la pra­zna po­li­tič­ka pri­ča i da ova i ova­kva vla­da ne­ma ni po­li­tič­ki, ni struč­ni, a ni mo­ral­ni ka­pa­ci­tet i in­te­gri­tet da spro­ve­de re­for­me ko­je su Cr­noj Go­ri na­su­šno neo­p­hod­ne – za­klju­čio je Ra­do­va­nić

Izvor: Dan.co.me

Dug Vlade raste pola milijarde do kraja godine

Javni dug Crne Gore na kraju prošle godine iznosio je 2,758 milijardi eura bez depozita od 71 milion eura, dok će, prema projekcijama Vlade, na kraju 2018. godine iznositi 3,26 milijardi. U 2019. godini će se neznatno smanjiti na 3,25 milijardi, dok bi na kraju 2021. trebalo da iznosi tri milijarde eura, piše u dokumentu Vlade

Javni dug države u ovoj godini će porasti oko 500 miliona i na kraju ove godine iznosiće 3,26 milijardi eura, pokazuju projekcije Vlade o kretanju javnog duga, koje su sastavni dio dokumenta smjernice makroekonomske i fiskalne politike od 2018. do 2021. godine.
Javni dug Crne Gore na kraju prošle godine iznosio je 2,758 milijardi eura bez depozita od 71 milion eura, dok će, prema projekcijama Vlade, na kraju 2018. godine iznositi 3,26 milijardi. U 2019. godini će se neznatno smanjiti na 3,25 milijardi, dok bi na kraju 2021. trebalo da iznosi tri milijarde eura.
– Na porast javnog duga u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, u najvećoj mjeri uticaće finansiranje izgradnje prioritetne dionice autoputa. Imajući u vidu da se završetak radova na pomenutoj dionici očekuje u 2019. godini, posledično se očekuje i smanjenje javnog duga u godinama koje slijede. Osim pomenutog, na povećanje duga u tekućoj godini uticaće i emisija euroobveznica u iznosu od 500 miliona eura i refinansiranje postojećih obveznica u iznosu od 362,3 miliona, kao i kreditni aranžman u iznosu od 250 miliona, koji je garancijom podržala Svjetska banka. Pomenuto refinansiranje euroobveznica koje dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine sprovedeno je s ciljem smanjenja pritiska na javne finansije, odnosno smanjenje otplate duga u narednim godinama – piše u dokumentu Vlade, koji je usvojen na poslednjoj sjednici.
Kada je riječ o realizaciji najvećeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, izgradnja prioritetne dionice autoputa Bar–Boljare, u prvoj polovini 2018. godine povučena su ukupno 59,2 miliona, od čega se 8,9 miliona odnosi na finansiranje iz budžeta Crne Gore, dok se 50,3 miliona odnose na finansiranje po osnovu zaduženja kod kineske Eksim banke.
​​Kada je riječ o daljim potrebama za zaduženjem, kako je navedeno, treba istaći da su nedostajuća sredstva za 2019. godinu procijenjena na iznos od 561,5 miliona eura.
– Međutim, treba napomenuti da će u 2019. godini za otplatu duga biti korišćeni depoziti ostvareni u 2018. godini, koji se procjenjuju u iznosu od 180 do 200 miliona, pa će i potrebe za zaduženjem biti manje od procijenjenih nedostajućih sredstava. U 2020. i 2021. godini očekuje se smanjenje nedostajućih sredstava – 405,2 miliona i 299,8 miliona respektivno. Osim toga, usled očekivanog ostvarenja suficita budžeta od 133,6 miliona u 2020. godini, odnosno 133,4 miliona u 2021. godini očekuje se smanjenje potreba za zaduživanjem, što će uticati i na smanjenje duga u pomenutim godinama. Za otplatu duga u 2018. godini potrebno je izdvojiti oko 542,4 miliona eura, dok će se u naredne tri godine potrebe za otplatu duga smanjivati. Shodno tome, potrebno je obezbijediti 392,1 milion u 2019. godini, 538,8 miliona u 2020. godini i 433,2 miliona eura u 2021. godini – piše u dokumentu.
U javni dug spada dug države i opština. Dug opština, prema podacima iz dokumenta, neće rasti do 2021. godine, već će se od 2019. godine smanjivati za po pet miliona godišnje.

Izvor: Dan.co.me

Skupština konačno izabrala članove Savjeta Centralne banke: Kasnili 20 mjeseci

Detaljnije rasprave u parlamentu o izboru četiri člana Savjeta CBCG u parlamentu nije bilo

Tuzovića i Zoricu Kalezić za članove Savjeta Centralne banke i time nakon godinu i osam mjeseci zakašnjenja popunila to tijelo vrhovne monterane institucije sa predstavnicima koje se biraju na predlog parlamenta.

Oni su izabrani na predlog odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Jovović, koji je član CANU i bivši dekat Ekonomskog fakulteta, je produžen mandat člana Savjeta CBCG, dok su preostala tri kandidata novi članovi. Milović je aktuelni dekan Ekonomskog fakulteta, Tuzović je tokom karijere u bankarskom sektoru bio zaposlen u Prvoj banci i Crnogorskoj komercijalnoj banci, a bio je i savjetnik doskorašnjeg predsjednika države Filipa Vujanovića. Kalezić je obavljala u ranijem periodu funkciju savjetnika glavnog ekonomiste vrhovne monetarne institucije i radila je pri Svjetskoj banci.

Detaljnije rasprave u parlamentu o izboru četiri člana Savjeta CBCG u parlamentu nije bilo. Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović je ukazao da je bivši predsjednik odbora za ekonomiju Vujica Lazović pokrenuo proceduru za popunu ovih mjesta u CBCG, ali da je nakon njegovog odlaska to stopirano, te da se na jedan netransparentan način u roku od 24 sata  završava taj postupak.

„To ukazuje na sumnju da onaj koje bio zadužen da sprovede zakon vrši političku opstrukciju. Imamo probleme u odnosu parlamenta i CBCG, imamo najave sudskih postupaka koji se tiču odluka parlamenta i upitnih odlue prethodnog  Savjeta CBCG.Stanje u matičnim odbrima je takvo da moramo povesti računa kako radimo i kakve poruke šaljemo“, kazao je Damjanović.

Aktuelni predsjednik Odbora za ekonomiju Predrag Sekulić je kazao da predlagač nije prekršio zakon i da je i do sada Savjet CBCG bio kvalitetan, te da nema sumnje da će tako biti ubuduće.

Usvojen i drugi rebalans budžeta

Poslanci su usvojili i drugi rebalans ovogodišnjeg budžeta. Drugi rebalans državnog budžeta za svega šest mj eseci pokazao je da skoro ništa od onoga što je bilo planirano u “godini štednje i stabilizacije” nije ostvareno jer je došlo do drastičnog pada prihoda od akciza, tekući izdaci nijesu zadržani na prethodnom nivou već su povećani, broj zaposlenih u javnoj upravi nije smanjen već značajno uvećan, deficit je porastao sa prvobitno planiranih 114 miliona na 142, a potreba za zaduživanjima nije prvobitno planiranih 295 miliona već 739 miliona.

Centralna banka je nedavno upozorila Vlade du su državne finansije neodržive i da mora striktno poštovati mjere štednje.

Prema novom rebalansu budžet pad prihoda od akciza u ovoj godini, zbog organizovanog šverca cigareta, iznosiće 14 miliona eura. Zbog toga je izmijenjen akcizni kalendar( usvojene su izmene zakoan o akcizama) koji predviđa smanjenje akciza po paklici za 20 do 30 centi u septembru i odustajanje od planiranog novog povećanja akciza na cigarete u januaru naredne godine. Akciza na gazirana pića biće smanjena za 10 centi po litru.

Usvojene su izmjene  zakona o poštanskim uslugama kojima je definisano da Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost neće plaćati  trošak univerzalnog servisa Pošti Crne Gore.

Izvor: Vijesti.me

 

Захвалница предсједнику Шћекићу за подршку најугроженијим продицама са Косова и Метохије

У циљу прикупљања помоћи за социјално најугроженије породице несталих, избјеглих и расељених лица са Косова и Метохије које привремено бораве у Црној Гори, у Подгорици је одржано донаторско вече под називом „Дани милосрђа“.

Тим поводом, домаћин вечери, амбасадор Републике Србије у Црној Гори, проф. др Зоран Бингулац уручио је, у просторијама Амабасаде, предсједнику општине Беране Драгославу Шћекићу захвалницу због подршке нашег града најугроженијим породицама несталих и расељених лица са КиМ.

Izvor: Berane.me

Neobična žurka u Danilovgradu: Dočekali Kovačević, „ispratili“ Đuranovića

Nakon što je zvanično preuzela funkciju, Kovačević je nešto poslije 14 časova sa odbornicima Demokratske partije socijalista došla u kafić, pored kog je dočekao bilbord sa natpisom „Dobrodošla predsjednice“

Zorica Kovačević je izabrana za novu predsjednicu Opštine Danilovgrad, a taj izbor su proslavili građani žurkom u jednom od danilovgradskih kafića.

Na proslavi koja je počela oko 13 časova okupilo se više od stotinu građana. Nakon što je zvanično preuzela funkciju, Kovačević je nešto poslije 14 časova sa odbornicima Demokratske partije socijalista došla u kafić, pored kog je dočekao bilbord sa natpisom „Dobrodošla predsjednice“.

Sat kasnije na proslavu je stigao i bivši predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović, kog su građani ispratili pjesmom „Putuj, putuj srećo moja“.

Zanimljivo je da dolazak nove predsjednice slave i opoziciono orjentisani građani, koji slave sa članovima DPS.

Na proslavi su i doskorašnji predsjednik SO Danilovgrad Miodrag Đurović, poslanik DPS-a Milorad Vuletić i više lokalnih funkcionera.

Izvor: Vijesti.me

Dragan Ivanović, potpredsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore

DUŠEBRIŽNICI, NE ZABORAVITE – NIŠTA BEZ SNP!

U zadnje vrijeme mnogi su se drznuli da kritikuju Socijalističku narodnu partiju, pokušavajući da nam spočitaju nedosljednost i navodno odustajanje od opozicione borbe protiv zvanične vlasti.

Poručujemo svima da smo od osnivanja, 21. marta 1998. godine, učestvovali u političkom životu Crne Gore kao nezaobilazni činilac i jedna od dvije najveće partije u Crnoj Gori. Dugi niz godina smo ključna opoziciona partija i stožer svih opozicionih akcija na državnom nivou. Ali smo i partija koja je na lokalnom nivou u jednom broju lokalnih samouprava odgovorno vršila i vrši vlast.

Od aktuelne vlasti se razlikujemo u sagledavanju problema našeg društva i načinu njihovog rešavanja, prije svega u odnosu na poštovanje demokratskih načela podjele vlasti i odgovornosti. Razlikujemo se i u modelima rešavanja gorućih problema poput borbe za bezbjedno društvo bez korupcije i organizovanog kriminala. Razlikujemo se i u odnosu na ekonomski put razvoja, koji je za nas ključno sredstvo za podizanje životnog standarda i suzbijanje siromaštva.

SNP kritikuje aktuelnu vlast zbog vođenja pogubne politike u Crnoj Gori i smatramo je direktno odgovornom za osiromašenje ogromnog broja građana, za podjele po brojnim osnovama kao i za izostanak obračuna sa organizovanim kriminalom.

Nijesmo zaboravili, niti ćemo zaboraviti, kroz šta su proteklih godina prolazili naši članovi i simpatizeri koji su bili izloženi nezabilježenim pritiscima i diskriminaciji po raznim osnovama, do nivoa ugrožavanja lične i porodične egzistencije.

Zato, još jednom poručujemo svim dušebrižnicima koji nagađaju i spočitavaju kako smo odustali od opozicione borbe protiv zvanične vlasti u Crnoj Gori, skalajte malo! Jasno nam je da to radite iz straha jer ste svoje uspjehe gradili bez osnova kritikujući Socijalističku narodnu partiju. Plašite se jer znate da građani polako shvataju ko je pravi opozicionar, a ko ne.

SNP je partija potekla iz naroda, zato je mnogima smetala i zato su je mnogi pokušavali uništiti. No, zaludan vam je svaki takav posao jer će ova partija biti snažnija i brojnija, jer ima svoj program i svoj cilj i svoje časno i pošteno članstvo koje joj vjeruje.

SNP je partija socijalne pravde i zato se zalažemo za ostvarenje ovog ustavnog principa, jer je to suština naših programskih zalaganja.

Znate i vi veoma dobro da bogate, ekonomski jake i prosperitetne države Crne Gore, ne može biti bez socijalne pravde a samim tim ni bez Socijalističke narodne partije.