Категорије
Друштво

Hanova izjava treba da zabrine vlast

Rečenica koju je nedavno izgovorio evropski komesar za proširenje Johanes Han, da Crna Gora može izgubiti epitet najagilnijeg kandidata za EU ukoliko ne napravi napredak u rešavanju slučaja “Lakić”, treba da zabrine crnogorsko rukovodstvo, kako Vladu, tako i predsjednika države.

Han je prenio jasnu poruku EU da se očekuje adekvatna istraga sa jasnim rezultatima i konsekvencama. Pogotovo, ako on kaže, da će o ovome biti riječi i u najnovijem izvjestaju EK, ili, kako reče, pregovori o članstvu u EU mogu biti i zamrznuti.

I dok premijer Marković nedavno u Draču izjavi da je prioritet institucija koje odgovaraju Vladi, ali i državnog tužilaštva, rešavanje slučaja “Lakić”, te da su zbog toga izvršene i promjene u policiji, predsjednik Đukanović kaže da ovakvo stanje nerešavanja slučaja, nije poželjno, ali je normalno.

Gospodo iz vlasti, sa bilo koje adrese. Nema demokratskog društva bez slobode medija, niti ima slobode medija, bez sigurnosti novinara.

Usaglasite stavove, pospješite institucije koje su vama, i parlamentu podređene, da počnu da se miješaju u posao.

Ako, pak, to ne možete, povucite se sa pozicija i raspišite izbore pa neka posao EU integracija obavlja neko drugi.

U protivnom smatraćemo da vama i nije cilj Evropska unija.

Категорије
Актуелно

Konferencija za novinare SNP Nikšić: Stavovi SNP Nikšić vezani za rad i budžet lokalne uprave, s posebnim osvrtom na doprinos predsjednika

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbovic za vrijeme svog mandata nije preduzeo ništa kako bi se na najbolji mogući, racionalan i održiv način iskoristili potencijali Opštine Nikšić u cilju stvaranja što boljeg ambijenta za razvoj preduzetništva i promocije ekonomske aktivnosti , kako bi se postigli najbolji rezultati u cilju bržeg ekonomskog, privrednog i svakog drugog razvoja, a samim tim i podizanja životnog standarda gradjana ove najveće opštine u Crnoj Gori u kojoj živi oko 73 000 stanovnika.
Predsjednik Opštine Nikšić umjesto toga da radi na stvaranju
ambijenta da ova opština ide u pravcu moderne, razvijene lokalne zajednice dinamičnog ekonomskog rasta i razvoja, otvorene i regionalno povezane opštine, opštine demokratskog kapaciteta sa visokim kulturnim i moralnim vrijednostima i sa zavidnim životnim standardom i kvalitetom
života gradjana svojim nečinjenjem i u suprotnosti sa vizijom razvoja ove opštine je doprinio da se iz iste seli kako kapital tako i privreda i njeno lokalno stanovništvo u potrazi za nekim boljim ambijentom, bilo u susjednim opštinama ili na nekim drugim destinacijama u regionu ili Evropi.
Predsjednik Opštine Nikšić umjesto da svojom kooperativnom i otvorenom saradnjom sa svim subjektima ovog društva doprinese bržem razvoju ove opštine isti je na autokratski i na netransparentan, neprofesinalan , neobjektivan i nekreativan način uz nepoštovanje zakonitosti i vladavine prava radio upravo sve da ova lokalna zajednica sve više stagnira u svom razvoju.
Predsjednik opštine Veselin Grbović morao je da se okrene viziji razvoja Nikšića i da preduzme sve mjere i aktivnosti u cilju privlačenja kapitala i potencijalnih investitora u ovaj grad putem raznih vrsta stimulansa i agresivnog propagiranja komparativnih ekonomskih, privrednih, prirodnih, kulturnih,istorijskih i drugih prednosti ove lokalne zajednice kao potencijalno privlačne zone za ulaganja, kako bi iz budućih zahvatanja od tih potencijalnih investitora uz nova zapošljavanja i uz zadržavanje i jačanje postojećih privrednih subjekata finansije opštine bile održive.
Odnosno da se stvore mogućnosti da se iz sopstvenih i zakonom ustupljhenih prihoda odnosno iz tekućih prihoda koje ostvari ova opština izmiruju tekući izdaci, vraćaju krediti i ulagže u kapitalne investicije.
Umjesto navedenog predsjednik opštine svjestan činjenice da je nikšićka privreda doživljela krah pljačkaškim rivatizacijama, da nema novih investicija samim tim ni stvaranja nove vrijednosti i novog zapošljavanja čiji bi produkt bio i punjenje opštinskog budžeta strategiju razvoja opštine je podredio njegovoj strategiji trenutne održivosti budžeta, po principu preživljavanja dan za danom.
Odnosno akcenat održivosti ove opštine, odnosno njenog opstanka i funkcionisanja, je prije svega zasnovao 1. na p o m o ć i i to: od Egalizacionog fonda, države i domaćih i stranih donatora 2. na „a g r e s i v n o j“ š t e d nj i.
Primjena ovakve strategije predsjednika opštine se manifestovala na taj način što su ukupni budžetski prihodi iz godine u godinu pokazivali trend smanjenja kao i to da struktura budžetskih prihoda iz godine u godinu bude sve nepovoljnija.
U strukturi ukupnih budžetskih prihoda koji su za pet godina mandata Veselina Grbovića (2013-2018) iznosili 108,5 miliona evra tekući prihodi iznose svega 55,6 miliona evra ili 11,5 miliona godišnje i isti su iz godine u godinu iskazivali trend opadanja tako da su u 2017 godini bili manji za skoro 1 mil. evra u odnosu na one iz 2014 godine. Isto tako ukupni budžetski prihodi iskazuju trend opadanja tako da su isti u 2017 godini bili manji od onih ostvarenih u 2014 godini za 3,4 mili. evra a u 2015 godini za više od 6,4 mil. evra.
Za razliku od priliva tekućih prihoda koji su produkt stanja u kojem se nalazi ova lokalna zajednica i koji iskazuju trend smanjenaja, ostali budžetski prihodi koji ne zavise od ekonomske snage privrednih subjekata i tempa razvoja lokalne zajednice ostaju na istom nivou ili pokazuju trend povećanja iz godine u godinu.
Tako budžetski prihodi dobijeni od poreskih obveznika preko E g a l i z a c i o n o g fonda za pet godina mandata Grbovića iznose više od 28 miliona evra ili godišnje u prosjeku 5,6 miliona evra, donacije blizu 1,9 mil. evra ili 380 000,00 evra godišnje , krediti 16,8 miliona i 570 000,00 evra prihodi nastali prodajom opštinske imovine ili ukupno 47,3 miliona evra.
Što se tiče prihoda p re n e š e n i h iz p r e d h o d n e godine
koji takodje nijesu produkt rasta i razvoja ove lokalne zajednice već isključivo produkt ekstremne štednje, i to po cijenu razvoja grada i boljeg življenja njegovog lokalnog stanovništva predstavljaju uz egalizacioni fond jednu od ključnih stavki u strukturi ukupnih budžetskih prihoda.
Ovi prihodi nastali kao razlika izmedju ukupnih budžetskih
prihoda-primitaka i ukupnih budžetskih izdataka pokazuju najveći trend rasta u strukturi ukupnih budžetskih prihoda. Tako isti u prvoj godini mandata Grbovića iznose (2013 ) 277 506,00 evra, u 2014 godini 822 286,00 evra, u 2015 godine 1 402 962,00eva, u 2016 godini 2 375 959,00 i u budžetskoj 2017 godini 3 223 969,00 evra.Odnosno ostvarena razika
izmedju ukupnih prihoda i ukupnih izdataka –suficit za period
2013-2017 godina iznosi 8,1 milion evra.
Prihodi prenešeni iz predhodne godine nastali isključivo kao rezultat ekstremne štednje koja je imalaza cilj jedino i isključivo da se kroz minimalne izdatke u budžetu stvori što veća razlika izmedju prihoda-primitaka i izdataka i stvori privid da je opštinski budžet stabilan i da samim tim efikasno funkcioniše lokalna vlast.
Smanjenjem izdataka ispod granice izdrživosti za ovaj grad i njeno lokalno stanovništo kao i zaposlene u organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Nikšić, a sve zarad promovisanja lokalne vlasti, peoizvelo je da su kapitalne investicije za pet godina mandata Grbovića iznosile svega 17,8 mil.
evra ili 3,5 mil. godišnje, od čega na kolektor za prečišćavanjje
otpadnih voda otpada 2/3 ovih sredstava (u periodu 2013-2015 godina u kolektor je uloženo 11,2 mil. evra kreditnih sredstava).
Rezultat ove štednje, zarad stvaranja privida da ovaj grad ide putem napretka i prosperiteta, doveo je da je stanje infrastrukturnih objekata u gradu ispod svakog nivoa za jedno civilizovano društvo i da upravo nije ulaganja države, odnosno poreskih obveznika, kao i domaćih i stranih donatora stanje lokalne infrastrukture bi bilo na nivou nerazvijenih afričkih zemalja.
Da bi izdaci u budžetu bili što manji kako bi se prikazao što bolji finansijski rezultat na kraju godine, pa i po cijenu podizanja nivoa življenja lokalnog stanovništva, opština se u 2016 i 2017 godini kreditno zadužuje svega oko pola miliona evra bez obzira što ima neriješene mnoge infrastrukturne probleme, dok se ista u periodu 2013-2015 godina kreditno zadužila 16,2 miliona evra i to uglavnom za kolektor za prečišćavanje otpadnih voda.
Pošto nema privrednog rasta, novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta a samim tim ni zahvatanja iz privrede normalno je da se smanjuju i t e k u ć i prihodi koji se ostvare u budžetu opštine kao i ukupni prihodi pa se samim tim postavlja pitanje kako lokalna vlast iz godine u godinu ostvaruje suficit u buežetu.
Višak primitaka-prihoda u odnosu na izdatke odnosno budžetska sredstva prenešena iz predhodne godine,zasnovana na ekstremnoj štednji uperenoj protiv razvoja Nikšića, a ne na nekim novim prihodima ili
pak uvećanim stavkama tekućih prihoda koje bi značile i privredni rast i razvoj u gradu, iz godine u godinu zajedno sa Egalizacionim fondom i donacijama čine jednu od glavnih stavki budžetskih prihoda u ostvarenju budžetskog suficita , i iskrivljuju stvarnu sliku o uspostavljanju budžetske ravnoteže i finansijske stabilnosti opštinskih finansija.
Da je višak prihoda-primitaka nad izdacima- rashodima rezultat privrednog rasta i samim tim i povećanja sopstvenih prihoda, a ne zbog ekstremnog vida štednje i sredstava Egalizacionog fonda,, zasigurno bi
ta sredstva bila korišćena isključivo u razvoj grada i ne bi
koristila radi prikazivanja fiktivnog pozitivnog stanja u opštinskim finansija.Samim tim ne bi dolazilo do toga da se predsjednik opštine hvali da ima zaradjenih unaprijed nekoliko plata, nego bi se hvalio da su cjelokupna sredstva ostvarena pozitivnim finansijskim rezultatom, prouzrokovanim stabilnim privrednim rastom u opštini, uložili u kapitalne investicije i podizanja životnog standarda svih gradjana. Da se predsjednik odlučio na ovaj korak i uložio iznos od 3,2 miliona
evra viška primitaka- prihoda nad izdacima ostvarenim u 2017 godini u razvoj grada već naredne 2018 godine Budžetski rashodi-izdaci bi bili znatno iznad budžetskih prihoda.
Kao ilustraciju kako opštinska vlast stvara suficit u pštinskom
budžetu uzet će se poslednja budžetska 2017 godina. Ukupno ostvareni prihodi u toj godini iznose nešto više od 20 mil. evra dok ukupni izdaci iznose 16,8 mil. evra. Od ukupno ostvarenih prihoda na t e k u ć e p r i h o d e koje je ostvarila opština u 2017 godini otpada svega 10,7 mil. evra i isti su dovoljni da se iz njih jedino mogu podmiriti t e k u ć i i z d a c i u iznosu od 8,1 mil. evra(od čega na bruto zarade otpada 5 mil. evra) i otplate d u g o v i u iznosu od 2,5 mil. evra. Razliku do 16,8 miliona ukupno ostvarenih izdataka u 2017 godini koja se odnosi na kapitalne izdatke u iznosu od 2,1mil. evra;transfere institucijama, pojedincima, nevladinom sektoru u iznosu od 3,7 mil. evra ; sredstva rezervi u iznosu od 275 495,00 evra i transferi za socijalnu zaštitu 1678,oo evra koji se nijesu mogli pokriti iz sopstvenih tekućih prihoda pokriveni su iz sredstava poreskih obveznika odnosno Egalizacionog fonda u iznosu od 5,9 mil. evra , donacija 302 869,00 evra, primitaka od prodaje imovine u iznosu od 210 818,00 evra,
sredstava prenesenim iz predhodne godine(razlika izmedju primitaka i izdataka u 2016 godini) u iznosu od 2, 3 mil. evra i pozajmica i kredita 510 302,00 evra.
Što znači da je opština imala suficit u budžetu(primici-prihodi
veći od izdataka-rashoda) za 2017 godinu u iznosu od 3 223 969,00 evra
i ako iz svojih tekućih- sopstvenih i ustupljenih prihoda ni približno
ne može izmiriti sve obaveze-izdatke u 2017 godini i da je isti
isključivo produkt ekstremne štednje koja se odrazila na razvoj grada
i sredstava poreskih obveznika iz Egalizacionog fonda.
Ovako ostvaren suficit u budžetu iz 2017 godine zasnovan na stagnaciji grada koristit će se kao značajna stavka budžetskih prihoda u 2018 godini a sve zarad prikazivanja dobre vladavine ove vlasti.
Isto tako „agresivna“ štednja, koja je služila, isključivo,
zarad „lične promocije“ predsjednika opštine se odrazila i na
standard zaposlenih u organima lokalne uprave kroz višegodišnje zamrznute zarade, nerješavanje stambenih pitanja zaposlenih, poboljšanja radnog ambijenta, stručno osposobljavanje i dr. što je u značajnoj mjeri(pored diskriminacije u zapošljavanju i nezakonitog postavljanja starješina organa lokalne uprave koji čak i ne ispunjavaju zakonske uslove) usporilo proces profesionalizacije lokalne
administracije, usled lošeg motivacionog faktora zaposlenih.
Tvrdnje predsjednika opštine da je Nikšić za kratko vrijeme njegovog mandata(5,5 godina) doživio privredni preporod, da su investicije sve veće i veće,da je iz godine u godinu broj zaposlenih sve veći i veći, da je uspostavljena puna finansijska ravnoteža u budžetu demantuju naprijed navedeni podaci.
Da je stanje u opštinskim finansijama idealno,kako ga predstavlja Veselin Grbović, odnosno da je uspostavljena puna finansijka stabilnost u budžetu i gradskim finansijama, zasigurno se ne bi u opštinsku kasu svake godine slilo u prosjeku 5,6 miliona evra ili više od 28 miliona evra za pet godina njegovog vladanja od strane Egalizacionog fonda (za
prvih 6 mjeseci tekuće godine 3,2 mil.evra).
Očigledno je da Grbović ne zna,inače ne bi davao ovakve izjave i obmanjivao Vladu i javnost, da pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju lokalne samouprave čiji je fiskalni kapacitet po stanovniku u godini koja predhodi godini za koju se vrši fiskalna egalizacija manji od prosječnog fiskalnog kapaciteta po stanovniku na nivou svih lokalnih samouprava, i da ova sredstva služe za ujednačavanje finansijski
slabijih opština.
Očigledno je da sredstva iz Egalizacionog fonda koja bi trebalo da služe da ista kroz tekuću potrošnju imaju indirektan uticaj na unapredjenje poslovnog ambijenta kao veoma važnog preduslova za povećanje investicija, odnosno osnivanje novih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta nijesu dala rezultate, već su služila isključivo i jedino za očuvanje ove vlasti.
Samim tim postavlja se pitanje da li ti „novi investitori“,koje
jedino vidi Grbović, izdvajaju zakonom utvrdjene obaveze s prema ove lokalne samouprave i da li išta uplaćuju posredno ili neposredno u opštinsku kasu, pošto se to ne vidi u stavci tekućih prihoda koje ostvari opština, jer su ovi prihodi iz godine u godinu identični ili smanjuju.Pošto tekući prihodi ostaju na istom nivou ili se pak smanjuju iz godine u godinu postavlja se pitanje gdje je taj privredni rast, gdje su ti novo zaposleni radnici i da li se efekti njihovog zapošljavanja odražavaju na državne i opštinske prihode. Kakva je ekspanzija zapošljavanja u ovoj opštini najbolje pokazuje podatak da
je stopa nezaposlenosti u Nikšiću iz godine u godinu sve veća od kada je na vlast došao Veselin Grbović i da je sa 13% u 2012 godini prešla cifru od 20%.u 2017 godini.Podatak da Nikšić neuporedivo više godišnje napusti gradjana nego što se u njega doseli novih stanovnika, da je mortalitet veći od nartaliteta, da iz godine u godinu raste broj korisnika materijalnog obezbjedjenja porodice pokazuje u kakvom se
stanju nalazi ova opština i koliko je poželjna destinacija za nove preduzetnike i investitore kao i za lokalno stanovništvo.
Predsjednik Opštine Nikšić je ovakvim činjenjem zasnovanim da se zadrži veoma loše postojeće stanje u gradu, odnosno nečinjenjem da se preduzme sve kako bi ova lokalna samouprava krenula putem razvoja, je odstupio od prioriteta razvoja Nikšića. Odnosno predsjednik opštine
je onemogućijo da Nikšić bude grad sa razvijenim proizvodnim sektorom, grad u koji će se slivati investicije,grad sa razvijenim preduzetništvo,grad sa postignutim visokim ekološkim standardima, grad sa uredjenim zelenim površinama, sa riješenim problemom otpada,sa savremenim saobraćajnicama, sa biciklističkom stazom, grad mladih …
Umjesto toga on je doprinio da ovaj grad zavisi od milostinje poreskih obveznika preko Egalizacionog fonda, donacija države, stranih država, preduzetnika, nevladinih organizacija i fizičkih lica.
Predsjednik opštine Veselin Grbović je protivpravnim i nepotrebnim zapošljavanjem kako u stalni radni odnos, kada je samo tokom izborne 2016 godine primio više od 100 službenika i namještenika u organima lokalne uprave, tako i zapošljavanjem na osnovu sklopljenih više stotina Ugovora o privremenim i povremenim poslovima za vrijeme svog petogodišnjeg mandata načinio višemilionsku štetu Budžetu Opštine Nikšić, protivpravno stekao imovinsku korist drugim licima i napravio diskriminaciju prilikom zapošljavanja ne davajući mogućnost mladim ljudima da ravnopravno učestvuju na javnim oglasima.
Da je zapošljavanje bilo nepotrebno i politički motivisano stoji i
činjenica da je samo par mjeseci prije ovog zapošljavanja, odnosno 17.12.2015 godine, lokalnu samoupravu napustilo kroz isplatu socijalnog programa 105 radnika, a za što se ova opština kreditno zadužila za preko 1 milion evra radi isplate otpremnina od po 10 000,00 evra po zaposlenom.
Predsjednik Opštine Veselin Grbović je bez oglasa i na nezakonit način na osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima u radni odnos primio s v o g a s i n a u Agenciji za planiranje i projektovanje Opštine Nikšić.
Ovaj vid nepotizma nije zabilježen od strane ni jednog dosadašnjeg predsjednika Opštine Nikšić.
U suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima postavljao je starješine organa lokalne uprave kao v r š i o c e d u ž n o s t i čime je takodje istima protivpravno stekao imovinsku korist, kroz znatno više zarade, i takodje na diskriminatoran način spriječio druge kandidate da kroz formu javnog konkursa i na zakonit način ravnopravno učestvuju za zaposlenje na tim visoko rukovodnim radnim mjestima.
Predsjednik Opštine Nikšić, načelnika Komunalne policije koji je pravosnažno osudjen za zloupotrebu službenog položaja na kaznu zatvora od 8 mjeseci 2 godine uslovno, u suprotnosti sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Statutom opštine Nikšić,niz godina drži na to visoko rukovodno radno mjesto, umjesto da ga smijeni zbog počinjenog krivičnog djela koje ga čine nedostojnim za vršenje ove funkcije, i ako je bio upoznat sa presudom.
Opština Nikšić za vrijeme mandata Veselina Grbovića je u sudskom postupku oglašena krivom za mobing koji je vršila nad pojedinim svojim radnicima.
Predsjednik opštine nije prilikom preuzimanja funkcije procesuirao predmet „eksplozije na Viru“ kao najveće pljačke u istoriji Nikšića koji je koštao lokalnu samoupravu više od 7 miliona evra,kroz sanaciju posledica eksplozije , već je dozvolio da predmet zastara.

Prepuštamo javnosti da ocijeni njegov rad u prethodnom periodu

Категорије
Спорт

Nadal odustao od Azije, Federer i Đoković žele svjetski tron

On je na društvenim mrežama objavio da uzima pauzu kako bi se oporavio od povrede koljena

Rafael Nadal, svjetski broj jedan, odustao je od azijske teniske turneje i neće igrati na turnirima u Pekingu i Šangaju.

On je na društvenim mrežama objavio da uzima pauzu kako bi se oporavio od povrede koljena.

„Morao sam da odustanem u poluginalu US opena, a prije dva dana obavio sam detaljne preglede i konsultovao se sa ljekarima. Zajedno smo odlučili da je bolje da ne igram u Aziji. Ovo nije neuobičajena situacija za mene, vratiću se kao i uvijek“, rekao je Nadal.

Španac bi zbog toga mogao da izgubi prvo mjesto na ATP listi, jer brani 1.100 poena od prošle godine iz Pekinga i Šangaja.

Rodžer Federer u Šangaju je osvojio 1.000 bodova, jer je slavio na tom turniru, dok Novak Đoković u predstojećem periodu ne brani nijedan poen.

On je prošle godine, zbog povrede, propustio cijeli završni dio sezone, u igri su bodovi iz Pekinga (500), Šangaja (1.000), Pariza (1.000) i sa završnog turnira u Londonu (1.500).

Nadal ima 1.860 bodova više od Federera, dok Đoković na trećem mjestu ima 455 bodova manje od Švajcarca.

Izvor: Vijesti.me

Категорије
Култура

Будва ће од сјутра до 28. октобра бити домаћин фестивала уличне умjетности

Будва ће од сјутра до 28. октобра бити домаћин фестивала уличне умjетности – „Be paArt Будва”, коjи организуjу Фондациjа Будва и д.о.о. „Creative Lab” из Будве, а уз финансиjску подршку Туристичке организациjе општине Будва.
Риjеч jе о фестивалу коjи подразумиjева више умjетничких интервенциjа на jавним површинама у граду (public art), па ће Будва по завршетку фестивала бити богатиjа за три мурала на атрактивним локациjама, 3Д илузиjу на шеталишту, осликан полигон ОШ „Стефан М. Љубиша” педагошко-дидактичким играма, те посебном манифестациjом – израдом скулптура у пиjеску на Словенскоj плажи. Све то биће пропраћено музичким наступима локалних умjетника и журкама на отвореном.
Сваког викенда смjењиваће се познати умjетници из Црне Горе и региона, чиjа дjела красе jавне површине, не само на Балкану, већ и шире.
Фестивал почиње 21. септембра у Рафаиловићима, радом подгоричког графичког дизаjнера – Миша Jоскића, чиjи мурали даjу посебан печат многим насељима у главном граду Црне Горе. Након тога, од 28. до 30 септембра, Младен Пиљагић осликаће полигон ОШ „Стефан М. љубиша”, па ће ђаци ове установе кроз игру на отвореном развиjати своjе моторичке вjештине, споjем умjетности и забаве. Викенд од 5. до 7. октобра резервисан jе за израду мурала у Улици Вељка Влаховића у Будви, као и музички наступ будванских умjетника. Ово насеље ће засигурно постати препознатљиво по дjелу импозантних димензиjа (7×10 метара), коjе ће потписати Петар Поповић – Пирос, познати београдски графички дизаjнер и улични умјетник. Викенд након тога, од 12. до 14. октобра, босански умjетник Романо Кудузовић ствараће нову туристичку атракциjу – 3Д илузиjу на шеталишту у близини Старог града. Последњи мурал првог „Be pa Art фестивала” потписаће Андреj Жикић – Артез, наjеминентниjи учични умјетник у региону, чиjа дjела красе зграде у Европи, Jужноj Америци и Азиjи. Артез ће од 19. до 21. октобра осликавати спољну страну зида коjи диjели градски базен од плаже Пизана, укупне површине 117м2. Завршетак његовог рада биће обиљежен журком на отвореном – 21. октобра на Пизани.
Фестивал затвараjу студенти Факултета ликовних умjетности и Архитектонског факултета коjи ће 27. и 28. октобра под вођством Владимира Николића, архитекте са Универзитета у Ахену, израђивати скулптуре у пиjеску на Словенскоj плажи испод ресторана „Обала”.
Улична умjетност у свиjету већ децениjама заузима посебно мjесто као посебан дио савремене умjетности и урбане субкултуре. Свака метропола има дjела на jавним површинама по коjима jе препозната, и коjа су туристичка атракциjа сама за себе. Улична умjетност инкорпорира jаку посвећеност друштвеном активизму, jер по правилу позива на акциjу или преиспитивање постоjећег стања и система, она представља средство урбане регенерациjе кроз уљепшавање jавног простора и креирање његовог новог урбаног идентитета.

Категорије
Друштво

Vasilije Lalošević SNP: Priča se o segmentaciji

Na poslednjoj sjednici lokalnog parlamenta (Bar), prilikom usvajanja izvještaja o radu Komunalnog preduzeća, ocijenjeno je da je opravdano nezadovoljstvo građana i turista nivoom čistoće u gradu.

Vasilije Lalošević (SNP) pita da li postoji šanse da se Komunalno preduzeće oslobodi određenih balasta.
-Da se uz pomoć lokalne samouprave i budžeta odredi koje to stvari ne štimaju. Mora se definisati pozicija preduzeća do kraja, jer je ono izuzetno potrebno gradu. Javna je tajna da se razmišlja o segmentaciji preduzeća. Ili smo možda pogrešno čuli? Moramo svi podržati Komunalno i to preduzeće mora da ima stabilnu finansijsku podršku – smatra Lalošević.

Izvor: Dan.co.me

Категорије
Актуелно

Da tužilaštvo preispita ugovor između opštine Tivat i Porto Montenegra

Ono što je javnosti bilo očigledno, danas je dobilo i formalno-pravni epilog. Novoizabrani predsjednik opstine Tivat je oprostio Porto Montenegru dug od preko pet miliona eura.
Svemu ovome je prethodila sjedinca Skupština opštine Tivat, koja je usvojila Odluku o davanju saglasnosti na Predlog ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta između Opštine Tivat i Adriatic Marinas d.o.o.
Socijalistčcka narodna partija smatra da se iza ovoga ugovora krije neodgovornost i bahatost lokalne vlasti koja je iskoristila pravni okvir da nadje način da opravda svoj nezakoniti postupak.
Građani Tivta su sigurni da je iznos od preko pet miliona eura trebalo direktno naplatiti i iskoristiti za brojne infrastrukturne objekte u gradu i naseljima u okolini gradskog jezgra, koji su zapušteni i oronuli. Međutim, svima je jasno da je ovo najvjerovatnije dogovor između stranih investitora i pojedinih moćnika u vrhu državne vlasti, što nam opravdano stvara sumnju da se radi o radnjama koje mogu sadržati elemente bića nekog krivičnog djela.
Zbog toga pozivamo Državno tužilaštvo da ispita ugovor koji je potpisala Opština Tivat , kojim je po nšsem mišljenju oštetećen lokalni budžet.Treba li napominjati, da je bivša predsjednica Opštine odbila da potpšse ovaj, po njenom mišljenju sporan akt i da je to platila gubljenjem pozicije prvog čovjeka grada. Zbog toga su u DPS-u brzo našli novog partijskog činovnika, koji će bez pogovora slušati naređenje centrale i danas finalno potpisati dokument kojim je nanijeta velika šteta Tivćanima.
Vjerujemo da ce građani na sledećim lokalnim izborima kazniti ovakvo postupanje vlasti, a da će trenutni gradski funkcioneri snositi kako političku, tako i krivičnu odgovornost.

Категорије
Актуелно

Miomir Vojinović, funkcioner SNP: Crna Gora prolazi kroz period najdublje ekonomske krize

Da Crna Gora prolazi kroz period najdublje ekonomske krize mišljenja je Miomir Vojinović, funkcioner Socijalističke narodne partije.

– Poslednji pokazatelji ne predviđaju nimalo optimizma i nažalost govore samo u

prilog tome da aktuelna vlast nije sposobna da reši goruće životne probleme. Javni dug na kraju godine dostići će neverovatnih tri i po milijardi evra, što je skoro 80 odsto BDP-a! To govori samo o tome da aktuelna koalicija na vlasti nije sposobna da reši problem nezaposlenosti i da loš standard građana pokazuje da život u Crnoj Gori postaje sve teži, kao i da su državi potrebne promene, a samim tim i ozbiljna i odgovorna vlast – dodaje Vojinović.

Izvor: Novosti.rs

 

Категорије
Спорт

Lovćen zaustavio lidera, Budućnosti samo bod, pobjeda Sutjeske

Titograd – Lovćen 0:0, Grbalj – Sutjeska 0:1, Iskra – Petrovac 0:1 i Zeta – Mornar 2:0, Budućnost – Rudar 0:0

OFK Titograd je ostao na čelu tabele Telekom 1. CFL, ostao je jedini neporaženi tim u dosadašnjem toku sezone, ali nije ispunio cilj u 8. kolu – momci Igora Pamića igrali su bez golova sa Lovćenom (0:0).

Podgoričani su napravili pritisak u drugom poluvremenu, imali su šansu Kalezića, Pavlović je pogodio stativu, ali su Cetinjani odoljeli. Treći put ove sezone Titograd je igrao 0:0 na svom stadionu, uz pobjede na svim ostalim mečevima.

Kiks lidera nije, međutim, iskoristila Budućnost, koja je takođe igrala bez golova sa Rudarom, pa je razlika između dva podgorička tima ostala tri boda.

Sutjeska je prekinula seriju od tri meča bez trijumfa i vratila se onom što je radila cijele prošle sezone – pobjedama.

Aktuelni šampion slavio je protiv Grblja u Radanovićima sa 1:0, golom Bojana Božovića u 33. minutu, na centaršut Marka Ćetkovića.

Grbljani su igrali pet utakmica na svom terenu ove sezone – svih pet su izgubili sa po 1:0!

Petrovac je u sudijskoj nadoknadi šokirao Iskru u Damilovgradu i preskočio je na tabeli – „nebesko-plavi“ sada drže treću poziciju.

Meč u kojem su oba tima imala svoje prilike riješio je Jovan Vučinić u drugom minutu sudijske nadoknade, udarcem po zemlji sa ivice šesnaesterca, nakon kontranapada i dodavanja Kalezića.

Nakon rezultatski lošeg početka, Zeta je uhvatila zalet, a danas je protiv Mornara vezala drugu pobjedu (2:0). Domaći su slomili Barane u drugom poluvremenu, golovima Nikole Krstovića i rezerviste Danila Pešukića.

Barani su prikovani za dno tabele, sa samo dva boda iz osam utakmica.

Na četiri utakmice gledan je loš fudbal, po tropskim uslovima za igru, uz mizeran broj gledalaca – svega nekoliko stotina, i to ukupno, gledalo je mečeve osme runde.

Rezultati:

BUDUĆNOST – RUDAR 0:0 kraj

ISKRA – PETROVAC 0:1 kraj

Jovan Vučinić 90+2.

GRBALJ – SUTJESKA 0:1 kraj

Bojan Božović 33.

ZETA – MORNAR 2:0 kraj

Nikola Krstović 52, Danilo Pešukić 63.

OFK TITOGRAD – LOVĆEN 0:0 kraj

Izvor; Vijesti.me

Категорије
Култура

Počela prva međunarodna konferencija o zaštiti podvodnih arheoloških lokaliteta i edukaciji profesionalnih ronilaca

Međunarodna konferencija o zaštiti podvodnih arheoloških lokaliteta i edukaciji profesionalnoih ronilaca pod nazivom „Međunarodno stručno savjetovanje o zaštiti podvodnih arheoloških lokaliteta i edukaciji profesionalnih ronilaca 2018” počela je juče u hotelu „Splendid” u prisustvu brojnih inostranih i domaćih stručnjaka i zvanica. Prvu konferenciju posvećenu ovoj temi kod nas otvorio je ministar kulture Aleksandar Bogdanović, koji je poručio da ovaj skup ima višestruki značaj za zaštitu podvodnih arheoloških lokaliteta, nove rezultate podvodnih istraživanja u crnogorskom podmorju, pomorsku trgovinu kroz istoriju, te osposobljavanje profesionalnih ronilaca.
Direktor Regionalnog ronilačkog centra za podvodno razminiranje i obuku ronilaca iz Herceg Novog (RCUD) mr Veselin Mijajilović je istakao da se u Crnoj Gori moraju na savremen način primjenjivati najnovije mjere zaštite brodskih tovara i drugih arheoloških ostataka na dnu mora, koji su pronađeni i za koje su ustanovili da su potonuli u periodu od IV vijeka prije nove ere pa do XV vijeka nove ere.
– Cilj ove konferencije je da na putu Crne Gore u Evropsku uniju damo doprinos u pronalaženju najboljih rješenja za efikasnu borbu protiv kriminala umjetninama i za efikasnu zaštitu i valorizaciju podvodnih kulturnih dobara, koja predstavljaju, između ostalog, istoriju Crne Gore sa kojom se ponosimo u društvu evropskih naroda – zaključio je Mijajilović.
Predsjednik Internacionalne akademije podvodne tehnike i nauke iz Rima profesor Sebastiano Tusa, koji je ujedno ministar kulture regije Sicilija delegiran za more, naglasio je da je Crna Gora uvela u svoje akte ronjenje kao aktivnost u zaštiti podmorja i da će Akademija dati svu svoju podršku. On je naglasio da će Italija, koja posvećuje veliku pažnju podmorju i njegovoj zaštiti, pružiti Crnoj Gori podršku u zaštiti svog podvodnog arheološkog blaga.
Na otvaranju su govorili i generalni sekretar Vlade Crne Gore Nataša Pešić, kao i član Borda direktora RCUD-a Vladan Radonjić.
Konferenciju organizuju Regionalni ronilački centar za podvodno razminiranje i obuku ronilaca iz Herceg Novog u saradnji sa Internacionalnom akademijom podvodne tehnike i nauke iz Rima, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore.

Категорије
Актуелно

Vlada uvećala izdatke za svoje kadrove, građanima ne daju ni za liječenje

Prema raspoloživim podacima, državne institucije su u poslednje četiri godine na službena putovanja potrošile 23.250.290 eura Službena putovanja, pored avionskih karata, hotela i hrane, podrazumijevaju često i dnevnice za službenike i funkcionere koji putuju, kao i za njihovu pratnju

Rebalansom budžeta krajem jula Vlada i Skupština su povećale budžet za službena putovanja za 221.000 eura, ali se vlast nije sjetila da izdvoji ni cent za, recimo, fond za pomoć licima kojima je potrebna transplantacija. Dok desetine građana čekaju na transplantaciju organa, a neki i umiru na listama čekanja, Vlada se pravi da ne vidi konstantne objave u medijima u kojima građani mole za pomoć u liječenju. Umjesto pomoći, vlast narodu svakodnevno servira nove namete jer se i službena putovanja servisiraju od poreza koji plaćaju građani.
Poslednji apel za pomoć je bio za Bjelopoljaca Andra Furundžića kome je novac potreban kako bi otputovao u Tursku na liječenje. Njemu je neophodna transplantacija bubrega na klinici Acibaden u Turskoj.
Ovaj dvadesetosmogodišnji Bjelopoljac već četiri godine bije bitku za sopstveni život. Četiri godine triput nedjeljno po 4,5 sati odlazi na dijalizu. Andro i njegova porodica žive u izuzetno teškim uslovima, od svega 200 eura prihoda mjesečno, te nijesu u mogućnosti da sami skupe novac za transplantaciju bubrega na klinici u Turskoj koja sa svim troškovima košta oko 30.000 eura. Zainteresovani novac mogu uplatiti na žiro-račun majke Stanislave Furundžić CKB 510-3003962285147-31.
Da hoće, državne institucije bi lako mogle da obezbijede novac za Androvo liječenje. Do kraja godine institucije će oko 5.560.000 eura potrošiti za službena putovanja, što je uvećanje od 221.000 eura u odnosu na prvobitni plan. Samo 0,54 odsto tog iznosa je dovoljno da se spasi život jednom mladiću.
Milionska potrošnja za službena putovanja samo je nastavak vladine prakse, iako je premijer Duško Marković na početku mandata najavljivao smanjivanje tih izdataka.
Prema raspoloživim podacima, d­ržav­ne in­sti­tu­ci­je su u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne na slu­žbe­na pu­to­va­nja po­tro­ši­le 23.250.290 eura. Ove godine taj iznos će preći 28 miliona eura.
Službena putovanja, pored avionskih karata, hotela i hrane podrazumijevaju često i dnevnice za same službenike i funkcionere koji putuju, kao i za njihovu pratnju. Pre­ma Ured­bi o na­kna­da­ma tro­ško­va za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, dnev­ni­ce za slu­žbe­na pu­to­va­nja u poslednje dvije godine su povećane i za iznose do 92 eura.
Uredba je mijenjana nakon što je usvojen Za­ko­n o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, ko­jim su pla­te funk­ci­o­ne­ri­ma po­ve­ća­ne od 300 do pre­ko 1.000 eura, a rad­ni­ci­ma od 20 do 50 eura. Kasnije su funkcionerima smanjivane zarade, ali su im primanja ipak ostala daleko iznad prosječnih u državi.
Najveće povećanje dnevnica zabilježeno je za putovanja u Pa­puu No­vu Gvi­ne­ju, gdje se ranije isplaćivala naknada za dan boravka 39, a sada 131 euro, od­no­sno 92 eura vi­še.
Ipak, nije poznato ko je i kada putovao na tu destinaciju.
Slu­žbe­nik ko­ji bu­de bo­ra­vio u Por­to­ri­ku ima­će dnev­ni­cu od 122 eura, De­vi­čan­ska ostr­va 120, Izra­e­lu 124, Ko­re­ju 128, Ru­si­ju 143, Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma 112, a Sa­u­dij­skoj Ara­bi­ji 138 eura.
Dnev­ni­ce za od­la­zak u Bu­gar­sku sa 56 povećane su na 79 eura, Dan­sku sa 69 na 94, Esto­ni­ju sa 53 na 63, Fin­sku sa 58 na 85, Fran­cu­sku sa 76 na 85, a Grč­ku sa 65 na 77. Slu­žbe­ni­ci ko­ji po­đu u Ho­lan­di­ju mo­gu ra­ču­na­ti na 92, umje­sto do­sa­da­šnjih 81 euro dnev­ni­ce. Dnev­ni­ca za Ita­li­ju je 80, umje­sto do­sa­da­šnjih 85 eura.
Dnev­ni­ce za Bel­gi­ju, gdje je sje­di­šte EU, po­ve­ća­ne su za tri eura i iz­no­se 81 euro. Bri­sel je, ina­če, jed­na od če­šćih de­sti­na­ci­ja u ko­ju pu­tu­ju na­ši slu­žbe­ni­ci.
Crna Gora je lider kada je u pitanju isplaćivanje dnevnica u regionu. Tako, na primjer, ukoliko državni službenik Hrvatske dolazi u Crnu Goru dnevnica mu je 30 eura. U slučaju da crnogorski službenik ili funkcioner pođe u Hrvatsku dnevnica mu je za 25 eura veća i iznosi 55 eura.
Slovenija, iako članica Evropske unije, ima najmanje dnevnice za službena putovanja. Tako oni imaju pravilo da se dnevnica za putovanje u bivše države Jugoslavije plaća 32 eura. Toliko čak iznosi i dnevnica za odlazak u pojedine djelove Rusije i Kine. Moskva je ipak najskuplja, pa je dnevnica za glavni grad Rusije 64 eura, dok je za naše funkcionere i službenike taj iznos više nego dupliran. Naknada za putovanje do Sjedinjenih Američkih Država takođe nije pretjerano velika i iznosi nepunih 39 eura.
Hrvatska, takođe, članica EU, ima skromnije dnevnice od nas. Hrvati za jedan dan službeno proveden u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji dobijaju do 30 eura. Za Sloveniju im je dnevnica 50 eura, a isti iznos, ali u dolarima se dobija za službena putovanja u Rusiju i Kinu. Najskuplja dnevnica je za Sjedinjene Američke Države i iznosi 95 dolara.

U Srbiji imaju i porez na dnevnice

Isplata dnevnica u Srbiji je specifična jer se na neke od njih obračunava i porez. Za sve države sa područja bivše SFRJ iznos dnevnice je 41 euro. Za putovanje u ostale države podnosi se izvještaj na osnovu kojeg se formira cijena.
Odlazak makedonskog službenika u Srbiju koštaće tu državu 77 eura, u Sloveniju 69, Hrvatsku 67, Crnu Goru 53, Bosnu i Hercegovinu 50. Za putovanje u Kinu isplaćuje se naknada od 68, za SAD 123, a za Rusiju od 58 do 129 eura.

Izvor: Dan.co.me