Категорије
Актуелно

Neobična žurka u Danilovgradu: Dočekali Kovačević, „ispratili“ Đuranovića

Nakon što je zvanično preuzela funkciju, Kovačević je nešto poslije 14 časova sa odbornicima Demokratske partije socijalista došla u kafić, pored kog je dočekao bilbord sa natpisom „Dobrodošla predsjednice“

Zorica Kovačević je izabrana za novu predsjednicu Opštine Danilovgrad, a taj izbor su proslavili građani žurkom u jednom od danilovgradskih kafića.

Na proslavi koja je počela oko 13 časova okupilo se više od stotinu građana. Nakon što je zvanično preuzela funkciju, Kovačević je nešto poslije 14 časova sa odbornicima Demokratske partije socijalista došla u kafić, pored kog je dočekao bilbord sa natpisom „Dobrodošla predsjednice“.

Sat kasnije na proslavu je stigao i bivši predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović, kog su građani ispratili pjesmom „Putuj, putuj srećo moja“.

Zanimljivo je da dolazak nove predsjednice slave i opoziciono orjentisani građani, koji slave sa članovima DPS.

Na proslavi su i doskorašnji predsjednik SO Danilovgrad Miodrag Đurović, poslanik DPS-a Milorad Vuletić i više lokalnih funkcionera.

Izvor: Vijesti.me

Категорије
Друштво

Zorica Kovačević napustila KCCG i potvrdila imenovanje Jevta Erakovića

Di­rek­to­ri­ca Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) Zo­ri­ca Ko­va­če­vić na­pu­sti­la je ju­če tu funk­ci­ju i na­ja­vi­la da će Vla­da da­nas ime­no­va­ti na nje­no mje­sto ne­u­ro­lo­ga Jev­ta Era­ko­vi­ća. Ko­va­če­vić je is­ta­kla da je za go­di­nu i po, od ka­da je vo­di­la usta­no­vu, u re­no­vi­ra­nje i mo­der­ni­za­ci­ju ulo­že­no oko 10.000.000 eura. Ona je ka­za­la da je na Mi­ni­star­stvu zdra­vlja i Vla­di da se po­ve­ća­ju pla­te lje­ka­ri­ma i da za to ima nov­ca. Elek­tro­pri­vre­da Cr­ne Go­re do­ni­ra­la je ju­če KCCG 20 hi­lja­da eura za na­bav­ku me­di­cin­ske opre­me, ko­jom će, ka­ko je sa­op­šte­no, ta zdrav­stve­na usta­no­va po­bolj­ša­ti di­jag­no­stič­ke i te­ra­pe­ut­ske pro­ce­du­re u je­di­ni­ci in­ten­ziv­nog li­je­če­nja
– Lje­ka­ri­ma i me­di­cin­skom oso­blju u 2019. go­di­ni mo­ra­ju bi­ti po­ve­ća­ne pla­te. Po­šte­no i sa­vje­sno sam ra­di­la svoj po­sao, mno­go je ura­đe­no u pro­te­klom pe­ri­o­du, uve­li smo no­ve me­to­de li­je­če­nja, na­ba­vi­li sa­vre­me­ne apa­ra­te za se­dam mi­li­o­na ko­je je Vla­da opredijelila. Do­bi­li smo pre­ko 3.000.000 do­na­ci­ja i znat­no unaprijedili uslo­ve. Sma­nje­ne su li­ste če­ka­nja, ta­ko da se na ka­ta­te­ri­za­ci­ju če­ka ne­dje­lju da­na, na ope­ra­ci­je oka i za­hva­te or­to­pe­da do mje­sec da­na. Za­do­volj­na sam sa­rad­njom sa oso­bljem Kli­nič­kog cen­tra iako je ovo bio moj naj­ve­ći iza­zov u ka­ri­je­ri. Ovo je moj po­sljed­nji rad­ni dan u KCCG, sju­tra je sjed­ni­ca Skup­šti­ne Op­šti­ne Da­ni­lov­grad ka­da ću bi­ti iza­bra­na za pred­sjed­ni­cu, a na­sli­je­di­će me čo­vjek ko­ji je i do sa­da bio u mom ti­mu Jev­to Era­ko­vić – is­ta­kla je Ko­va­če­vić.
Ugo­vor o do­na­ci­ji pot­pi­sa­li su iz­vr­šni di­rek­tor EPCG Igor No­ve­ljić i di­rek­to­ri­ca KCCG Zo­ri­ca Ko­va­če­vić.
No­ve­ljić je ka­zao da EPCG ni­ka­da ni­je za­bo­ra­vi­la od­go­vor­nost ko­ju ima pre­ma dru­štvu i dr­ža­vi u ko­joj, ka­ko je is­ta­kao, uspje­šno oba­vlja svo­ju osnov­nu dje­lat­nost.
– Po­moć u po­bolj­ša­nju zdrav­stve­nih uslu­ga sta­nov­ni­štvu, pro­svjet­nim usta­no­va­ma, in­sti­tu­ci­ja­ma od po­seb­nog zna­ča­ja, sport­skim sa­ve­zi­ma i po­je­din­ci­ma, na li­sti su pri­o­ri­te­ta na­še kom­pa­ni­je, po če­mu je Elek­tro­pri­vre­da po­zna­ta i pre­po­zna­ta – is­ta­kao je No­ve­ljić, na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.
On je po­ja­snio da me­di­cin­sku opre­mu, či­ju je na­bav­ku fi­nan­si­ra­la EPCG, či­ne in­tu­ba­ci­o­ni bron­ho­sko­pi, ko­ji su, ka­ko je uka­zao, neo­p­hod­ni Kli­ni­ci za ane­ste­zi­ju i in­ten­ziv­nu te­ra­pi­ju Kli­nič­kog cen­tra i pred­sta­vlja­ju stan­dard za rje­ša­va­nje ote­ža­nog di­saj­nog pu­ta u ope­ra­ci­o­noj sa­li.
– Ku­po­vi­nom ure­đa­ja Kli­nič­ki cen­tar će uve­li­ko po­bolj­ša­ti di­jag­no­stič­ke i te­ra­pe­ut­ske pro­ce­du­re u je­di­ni­ci in­ten­ziv­nog li­je­če­nja – po­ru­čio je No­ve­ljić

Izvor: Dan.co.me

Категорије
Спорт

Ђоковић предложен за почасног грађанина Будве

Скупштина Општине Будва на сједници заказаној за 3. август разматраће предлог одлуке о покретању поступка за проглашење најбољег српског и једног од највећих свјетских тенисера Новака Ђоковића за почасног грађанина Будва.

Будвански парламент је у августу 2014. једногласно формирао Комисију за спровођење поступка за проглашење српског тенисера Новака Ђоковића почасним грађанином Будве.

О именовању трочлане комисије гласали су на последњој сједници Скупштине општине Будва како одборници владајуће коалиције, тако и тадашња комплетна опозиција, која је сада власт у том граду.

Комисија у којој су предсједник Мијомир Пејовић, те чланови Марко Вуковић и Ђорђије Вујовић требало је да у складу са Статутом општине Будва спроведе поступак за проглашење Ђоковића почасним грађанином Будве. Покретач ове иницијативе је Мијомир Пејовић.

Уз изузетна достигнућа на спортском пољу, Новак Ђоковић је препознат у читавом свијету и као личност која шири љубав међу људима, подстиче солидарност и изузетно доприноси развоју свијести за унапређење вриједности демократског друштва. Због врхунских спортских остварења, али и као доказани хуманиста и доброчинитељ Новак Ђоковић је именован за националног амбасадора Уницефа”,  наведено је у образложењу предлога.

Izvor: IN4S

Категорије
Култура

Peti međunarodni festival alternativnog teatra „Korifej“od 22.jula do 18. avgusta

Peti Međunarodni festival alternativnog teatra „Korifej” počeo je 22. jula u Kolašinu, pod sloganom „Otvorena varoš”, a sa idejom da se više događaja održava na ulicama i trgovima i alternativnim prostorima. „Korifej” će do 18. avgusta ugostiti pozorišne predstave iz Poljske, Ukrajine, Rusije, Španije, Češke, Slovačke, Estonije, Litvanije, Srbije, Mađarske, BIH i Crne Gore.
– Pošto su ove godine prvi put Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore odlučili da prekinu dugogodišnji velikodušni čin – da smjeste u kapacitetima Kasarne na Brezi sve učesnike festivala, pred organizacijom ove godine stoji izazov održanja festivala, finansijskih mogućnosti i organizacionih limita. Zbog ovakve situacije je za nas od posebnog značaja donacija iz hotela Bianca Resort & SPA i kompanije Beppler&Jacobson Montenegro, koji mogu reći već tradicionalno finansijski učestvuju i podržavaju održavanje ovako uspješne i zanimljive manifestacije – istakao je Zoran Rakočević, reditelj i organizator festivala.
Početak festivala u Kolašinu obilježila je banjalučka predstava „Ostajete”, autorski projekat Ljiljane Čekić, glumice Narodnog pozorišta Republike Srpske.
– Predstava je društveno angažovana i veoma aktuelna. Ona govori o motivima zbog kojih se mladi ljudi odlučuju za odlazak u inostranstvo, ali i o problemima na koje nailaze u tuđini. Sve replike iz predstave su autentične. Autor teksta je život, tačnije rečenice su preuzete od prijatelja koji su učestvovali u istraživanju – navode iz festivala.
Tokom prijepodneva, teatar Arlekin je izveo edukativni igrokaz: „Ne žuri, stoj! Čuvaj glavu, druže moj”, a od 19 časova Kolašinci i gosti uživali su u solističkom nastupu Ene Topčibašić, koju je muzicirajući na klaviru pratila Tamara Jašović.
Publika „Korifeja” moći će da vidi i najnoviju ispitnu predstavu studenata glume sa Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja „Zločin na Kozjem ostrvu” koju je, po tekstu Uga Betija, režirao profesor pokreta Ferid Karajica, a u kojoj igraju Vanja Jovićević, Anđela Radović, Milica Šćepanović i Marko Todorović.
Kuriozitet festivala svakako je gostovanje predstave „Jami distrikt” u režiji Kokana Mladenovića. Zatim, tu je i predstava „Bog masakra” koju je opo tekstu svjetski poznate dramske spisateljice Jasmine Reze postavio Siniša Evtimov.Na repertoaru je i predstava „Ukalupljivanje – tragedija loptanja u Srba”. Ova predstava će zatvoriti festival.
Festival je i ove godine sufinansiralo Ministarstvo kulture, što na neki način, a i uz pomoć Hotela Bjanka i garantuje opstanak festivala za naredna vremena, a održava se u organizaciji Opštine Kolašin i NVO „Korifej teatar” pod kojim funkcioniše pozorišni život u Kolašinu.

Izvor: Dan.co.me

Категорије
Друштво

Svaku bebu Plužine će da časte od 500 do 4.000 eura

Pravo na pomoć imaće roditelji djece rođene 1. januara 2019. i kasnije sa prebivalištem na teritoriji opštine, i to jedan roditelj najmanje pet godina prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev

U Plužinama su riješili da se pozabave natalitetom i da stimulišu bračne parove da rađaju što više djece – svako prvorođeno Opština će ubuduće častiti sa 500 eura, za drugo će roditelji dobijati 1.000, a za treće 2.000 eura.

To je predlog predsjednika Opštine Mijuška Bajagića, koji će na narednoj sjednici biti usvojen s obzirom da većinu u Skupštini ima njegov SNP.

“Iznosi se dvostruko uvećavaju ako je podnosilac zahtjeva vlasnik registrovanog poljoprivrednog gazdinstva na seoskom području“, piše u predlogu odluke.

Pravo na pomoć imaće roditelji djece rođene 1. januara 2019. i kasnije sa prebivalištem na teritoriji opštine, i to jedan roditelj najmanje pet godina prije rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Pomoć za prvo dijete uplaćivala bi se u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva, dok bi roditelji koji dobiju drugo dijete prvu polovinu novca dobijali u roku od mjesec, a drugu kada dijete napuni godinu.

“Za treće i svako naredno dijete, u četiri jednake rate – prva rata u roku mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva, druga kada dijete navrši godinu, treća kada dijete navrši dvije i četvrta rata kada dijete navrši tri godine“.

Pravo na pomoć prestaje promjenom prebivališta podnosioca zahtjeva, odnosno novorođenčeta van teritorije opštine, u periodu primanja pomoći.

To je druga odluka koja je usmjerena na poboljšanje materijalnog položaja porodica koje imaju novorođenčad i povećanju nataliteta. Skupština je 2013. donijela odluku da sve nezaposlene porodilje mjesečno dobijaju naknadu od 100 eura, sve dok novorođenče na napuni dvije godine.

Osnovci su tokom prethodnih godina, a tako će biti i ove, dobijali besplatne udžbenike, dok su za učenike prvog razreda bile obezbijeđene i đačke torbe.

U Plužinama je lani rođeno 15 beba, a školske 2017/18. u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju bilo je 303 djece. Broj učenika u osnovnom obrazovanju se iz godine u godinu smanjuje – školske 2003/04. bilo je 327 osnovaca, a prošle upola manje.

Prema popisu iz 2011. godine, u opštini koja je po prosječnoj starosti žitelja najstarija u Crnoj Gori, a i po stopi nataliteta se nalazi na začelju, bilo je 3.286 stanovnika, skoro 1.000 manje u odnosu na popis iz 2003.

Broj stanovnika se za period od 1961. do 2011. smanjio za 5.878.

Izvor: Vijesti.me

Категорије
Актуелно

Dragan Ivanović, potpredsjednik Socijalističke narodne partije Crne Gore

DUŠEBRIŽNICI, NE ZABORAVITE – NIŠTA BEZ SNP!

U zadnje vrijeme mnogi su se drznuli da kritikuju Socijalističku narodnu partiju, pokušavajući da nam spočitaju nedosljednost i navodno odustajanje od opozicione borbe protiv zvanične vlasti.

Poručujemo svima da smo od osnivanja, 21. marta 1998. godine, učestvovali u političkom životu Crne Gore kao nezaobilazni činilac i jedna od dvije najveće partije u Crnoj Gori. Dugi niz godina smo ključna opoziciona partija i stožer svih opozicionih akcija na državnom nivou. Ali smo i partija koja je na lokalnom nivou u jednom broju lokalnih samouprava odgovorno vršila i vrši vlast.

Od aktuelne vlasti se razlikujemo u sagledavanju problema našeg društva i načinu njihovog rešavanja, prije svega u odnosu na poštovanje demokratskih načela podjele vlasti i odgovornosti. Razlikujemo se i u modelima rešavanja gorućih problema poput borbe za bezbjedno društvo bez korupcije i organizovanog kriminala. Razlikujemo se i u odnosu na ekonomski put razvoja, koji je za nas ključno sredstvo za podizanje životnog standarda i suzbijanje siromaštva.

SNP kritikuje aktuelnu vlast zbog vođenja pogubne politike u Crnoj Gori i smatramo je direktno odgovornom za osiromašenje ogromnog broja građana, za podjele po brojnim osnovama kao i za izostanak obračuna sa organizovanim kriminalom.

Nijesmo zaboravili, niti ćemo zaboraviti, kroz šta su proteklih godina prolazili naši članovi i simpatizeri koji su bili izloženi nezabilježenim pritiscima i diskriminaciji po raznim osnovama, do nivoa ugrožavanja lične i porodične egzistencije.

Zato, još jednom poručujemo svim dušebrižnicima koji nagađaju i spočitavaju kako smo odustali od opozicione borbe protiv zvanične vlasti u Crnoj Gori, skalajte malo! Jasno nam je da to radite iz straha jer ste svoje uspjehe gradili bez osnova kritikujući Socijalističku narodnu partiju. Plašite se jer znate da građani polako shvataju ko je pravi opozicionar, a ko ne.

SNP je partija potekla iz naroda, zato je mnogima smetala i zato su je mnogi pokušavali uništiti. No, zaludan vam je svaki takav posao jer će ova partija biti snažnija i brojnija, jer ima svoj program i svoj cilj i svoje časno i pošteno članstvo koje joj vjeruje.

SNP je partija socijalne pravde i zato se zalažemo za ostvarenje ovog ustavnog principa, jer je to suština naših programskih zalaganja.

Znate i vi veoma dobro da bogate, ekonomski jake i prosperitetne države Crne Gore, ne može biti bez socijalne pravde a samim tim ni bez Socijalističke narodne partije.

Категорије
Друштво

Стравични призори из Атине, ватра на све стране, тијела по улицама

Најмање 50 особа је изгубило живот, а више од 100 је повријеђено у пожару који је захватио одмаралиште Мати, источно од Атине, саопштили су званичници.

Портпарол грчке владе изјавио је у телевизијском обраћању да су најмање 50 особа погинуле, а да је повређено 88 одраслих и 16-оро дјеце, преноси Ројтерс.

Пожар у селу Мати, које се налази око 29 километара од Атине, најгори је у Грчкој од оног који је 2007. године захватио Пелопонез, преноси Ројтерс.

Због пожара грчки премијер Алексис Ципрас је прекинуо посјету Босни и Херцеговини.

Медији јављају да је десеторо људи, највјероватније туриста из Данске, нестало пошто што су бјежећи од пожара, ускочили у чамац и упутили се у непознатом правцу. За њима трагају сапсиоци из бродова али и из хеликоптера.

Први пожар који је избио јуче прије подне у боровој шуми изнад летовалишта Кинета, 55 километара западно од Атине наставио је да гори и да напредује ширином од више километара спуштајући се ка мору, на ивици аутопута ка Коринтском каналу и Пелопонезу.

Фото: Тањуг

Три насеља су евакуисана, а због ватре је затворен део од готово 20 километара на два аутопута која везују Пелопонез с централном Грчком. Ватрогасци се такође боре да заштите настањене зоне двадесетак километара североисточно од главног града.

Грчка је затражила помоћ од ЕУ, док су Шпанија и Кипар сами понудили помоћ.

Izvor: IN4S

Категорије
Култура

CETINJE: Tradicionalne igre i pjesme pod Orlovim kršem

Narodni plesovi, kostimi i napjevi, iz raznih krajeva Evrope i Evroazije, učiniće Cetinje centrom igre od 27. do 30. jula, kada će biti održan 12. Međunarodni festival folklora.

Kulturno-umjetničko društvo „Njegoš“ je tradicionalno domaćin događaja koji se održava na Cetinju od 2000. godine. Za to vrijeme Cetinje i ansambl „Njegoš“ ugostili su na hiljade učesnika i gostiju koji su imali priliku da uživaju u plesovima i upoznaju se sa tradicijom, kulturom i stvaralaštvom naroda iz okruženja i svijeta.

Kroz godine festival je mijenjao formu, ali ne i suštinu. Do 2003. godine održavan je kao crnogorski festival folklora, da bi od 2004. do 2008. godine podigao ljestvicu i, pod pokroviteljstvom Svjetske organizacije folklornih festivala i tradicionalne umjetnosti CIOFF, poprimio internacionalni karakter.

Cetinjski festival folklora se nalazi u zvaničnom kalendaru CIOFF-ovih festivala za 2008, 2009. i 2010. godinu. Po završetku festivala 2008. godine, organizatori su iz praktičnih razloga donijeli odluku da manifestacija bude održana svake druge godine, što je praksa velikih centara kada su ovakvi događaji u pitanju.

Festival, između ostalog, govori o visokim kulturnim standardima koji uživaju podršku kako Prijestonice Cetinja, tako i države Crne Gore. Ova ugledna manifestacija okuplja najznačajnije folklorne ansamble iz zemalja, koje su kao svoje predstavnike uputile nacionalne članice CIOFA.

Ovogodišnji, 12. festival folklora CIOFF „Cetinje 2018“ koncipiran je tako da bude dostupan različitoj publici, a prije svega poklonicima tradicionalne umjetnosti, folklornih plesova, izvornih i autohtonih igara i pjesama, koji predstavljaju dokaz o identitetu jednog naroda. Takve publike u Crnoj Gori ima mnogo, o čemu svjedoči puna Ljetna pozornica za vrijeme trajanja festivala.

Pored domaćih učesnika, Prijestonica će ugostiti ansamble iz šest zemalja – Turske, Poljske, Češke, Bugarske, Makedonije, Hrvatske. Ovakav sastav ansambala i predviđeni program garantuju da će festival biti atraktivan posjetiocima pod Orlovim kršem.

Cilj festivala je, prije svega, očuvanje tradicije, kulturnog nasljeđa i bogatih tradicionalnih folklornih igara, a time i promovisanje kulturne razmjene između zemalja učesnica. Od neprocjenjivog značaja je kulturno povezivanje regije putem folklornih grupa i kulturnih udruženja, ali i drugih oblika tradicionalnog okupljanja kao mjesta prelamanja narodnog življenja u okruženju i van njega. Time se razvija i kulturni turizam, jer folklorno stvaralaštvo je turističko kulturni potencijal.

Želja organizatora je da festival okupi različite generacije i profile ljudi, a prije svega da podstakne društvo da ujedinjenim snagama uči i gradi svoju kulturu i tradiciju.

KUD „Njegoš“ organizuje festival uz finansijsku podršku Prijestonice Cetinje, Turističke organizacije Prijestonice Cetinje i Ministarstva kulture.

Izvor: MNEMagazin

Категорије
Спорт

Selektor Hrvata: Srbe poštujemo, ali se ne bojimo

Ljubitelje vaterpola očekuje prava poslastica u polufinalu Evropskog prvenstva – duel Srbije i Hrvatske.

Po oceni mnogih to će biti finale pre finala, jer će snage odmeriti dve najbolje reprezentacije sveta.

Srbija, aktuelni olimpijski i evropski šampion i Hrvatska, prvak sveta.

Izabranici selektora Dejana Savića plasman u polufinale izborili su pobedom nad Mađarskom 8:5, dok su Hrvati posle lošijeg prvog poluvremena uspeli da nadigraju Crnu Goru – 9:7.

Ivica Tucak, selektor Hrvatske, priznao je posle trijumfa u četvrtfinalu da njegov tim nije bio na najvišem nivou, ali da bez obzira na to njihov cilj na Evropskom prvenstvu ostaje isti – zlatna medalja.

On je dodao da ima veliko poštovanje za selekciju Srbije.

„Uz dužno poštovanje prema ostalim ekipama, u polufinalu će igrati dve najbolje reprezentacije na svetu. To su selekcije koje su obeležile poslednih osam, devet godina svetskog vaterpola. Srbe silno respektujem, ali ih se ne bojim, ni ja, ni moji igrači. Dobili smo ih u poslednja tri navrata,  verujem da ćemo ih dobiti i ovaj put“, izjavio je za hrvatske medije Tucak.

Srbija i Hrvatska sastaće se u četvrtak od 20.30 časova.

Izvor: Mondo.rs

Категорије
Актуелно

Slađana Kaluđerović, SNP

‘Ako jedna partija za dva mjeseca nije u stanju da iz svojih redova izabere čovjeka koji će voditi Zetu, onda se opravdano postavlja pitanje kako će vlast funkcionisati naredne četiri godine. „Trgovina” koja je trajala dva i trajaće još mjesec, vuče korijene iz ispunjavanja njihovih međusobnih obećanja i dogovora, ali i ostvarivanja ličnih interesa pojedinaca iz vladajuće strukture. Očigledno je na djelu sukob klanova unutar DPS-a, pa se ne traži najbolji i najsposobniji kadar, već najlojalniji jednom ili drugom krilu unutar te partije. Nedopustivo je da Zeta bude zatočenik sukoba za prevlast u DPS, a posebno da građani ispaštaju zbog sebičnih interesa pojedinaca iz te partije, koji su naučili da sve račune njihove pogrešne politike plaćaju Zećani“, ocijenila je Slađana Kaluđerović, odbornik SNP-a.

Izvor; Dan.co.me